Notícies

El Síndic insisteix que cal un sistema de redreçament de deutes gratuït i proposa que s’ampliï l’accés al lloguer social

11/07/2013

Foto habitatges (c) Jordi Soteras

Les mesures adoptades davant els procediments d’execució hipotecària estan adreçades a un col·lectiu molt restringit de deutors

Recomana que es destini a lloguer social el 30% dels immobles obtinguts a baix cost pel fons social d’habitatges

Recorda que cal que es modifiqui la Llei d’hisendes locals per eximir de pagar plusvàlues els qui perden l’habitatge per execució hipotecària

El Síndic ha fet balanç del grau de compliment de les seves recomanacions en matèria d’habitatge formulades des de finals de l’any 2011 sobre la legislació d’un sistema de redreçament de deutes en els casos de sobreendeutament. Rafael Ribó també ha valorat les iniciatives legislatives dutes a terme fins ara entorn de les execucions hipotecàries, la posada en funcionament de la SAREB (societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària) i la creació del fons social d’habitatges (FSH).

Fet aquest balanç, el Síndic insisteix que cal un sistema de redreçament de deutes gratuït per als consumidors que de bona fe que es vegin, per causes sobrevingudes i alienes a la seva voluntat, en una situació d’impossibilitat actual o previsible de fer front als pagaments d’aquests deutes i mantenir unes condicions de vida digna. Aquest redreçament de deutes hauria de consistir en l’arranjament amistós del sobreendeutament, per mitjà d’un pla de redreçament negociat per una comissió de caràcter administratiu.

D’altra banda, el síndic, Rafael Ribó, recomana que es destini a lloguer social el 30% dels immobles obtinguts a baix cost i, per tant, subvencionats per l’Estat, i que s’assigni la gestió de l’FSH a les entitats socials sense ànim de lucre especialitzades en la gestió d’habitatge social i a les comunitats autònomes. A més, atès que les condicions perquè els sol·licitants d’habitatge puguin accedir al fons són molt estrictes, constata que cal una ampliació immediata del col·lectiu que ha de poder accedir a l’FSH.

També recorda que s’ha de modificar la Llei de les hisendes locals per eximir de pagar plusvàlues els qui perden l’habitatge per execució hipotecària.

Pel que fa a les execucions pressupostàries i sobreendudament, proposa que s’estableixi, dins del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària), una línia d’ajuts per a famílies amb greu risc de pèrdua de l’habitatge per reduir el deute pendent.

El Síndic considera que les mesures adoptades fins ara estan adreçades a un col·lectiu molt restringit de deutors, en qui han de concórrer circumstàncies personals i econòmiques especialment greus. Els requisits per poder acollir-se a la suspensió de les execucions hipotecàries o al Codi de bones pràctiques redueixen extremadament el ventall de possibles beneficiaris. La regulació d’un sistema de redreçament de deutes, que proposa el Síndic, es fa extensiva a tots els deutors de bona fe que es trobin en una situació de sobreendeutament sobrevinguda.

Actualment només es té en compte una part de l’actiu del patrimoni del deutor, el préstec o el crèdit hipotecari. Segons el Síndic, el patrimoni d’una família ha de ser considerat com un conjunt del qual formen part les despeses obligatòries per atendre totes les necessitats bàsiques de la unitat familiar, a més de la preservació de l’habitatge hipotecat. Només d’aquesta manera es pot aconseguir que les mesures previstes en el pla possibilitin el redreçament dels deutes.

En el moment actual de crisi també cal protegir el dret de l’habitatge de les famílies que ocupen el seu habitatge habitual en règim de lloguer i que poden estar en risc de perdre’l per una situació de sobreendeutament sobrevingut. En aquest sentit, el sistema de redreçament de deutes proposat no discrimina entre l’habitatge de propietat o de lloguer.

Si bé una novetat legislativa de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, és la previsió d’un sistema de quitament, aquest només opera quan ja s’ha perdut l’habitatge.  

D’altra banda, els preus màxims dels habitatges als efectes d’aplicació del codi de bones pràctiques han estat modificats a l’alça, però no per a la dació en pagament. Es produeix així una discriminació per raons del territori respecte de les famílies en situació de risc d’exclusió, però que van adquirir habitatges en municipis on els preus van estar molt per sobre dels determinats per la normativa.

Tornar