Notícies

El Síndic demana a la Generalitat que potenciï l’acolliment en família dotant-lo de més recursos i garanties per als infants

02/12/2013

(c) Síndic

Recorda que l’acolliment en família dels infants tutelats per l’Administració és el més adequat per garantir-ne el benestar i proposa que es potenciï amb campanyes de sensibilització.  Actualment el nombre de famílies acollidores és clarament insuficient per atendre el nombre d’infants amb proposta per ser acollits. El cost d’acolliment en centres és molt superior al de l’acolliment en famílies. 

S’evidencien mancances en el sistema de supervisió i seguiment de l’acolliment familiar, que poden provocar situacions d’indefensió del menor. Per corregir aquestes situacions, el Síndic:

-Recomana que es fixin unes instruccions unificades de supervisió i seguiment per a totes les entitats supervisores.

-Suggereix que s’elabori una carta de drets dels infants acollits que indiqui, entre d’altres, la necessitat d’identificar específicament per a cada infant una persona de referència aliena a la família d’acollida.

En l’Informe sobre el seguiment dels infants acollits en família aliena, el Síndic ha recordat que totes les administracions i serveis implicats en aquest recurs d’acolliment han de partir del principi de l’interès superior de l’infant. Per acomplir aquest objectiu, cal escoltar els infants i adolescents en el sentit més ampli del terme i prendre’s seriosament les seves manifestacions.

El Síndic ha detectat que no sempre es fa una valoració continuada de la situació dels infants ni del seu estat emocional i afectiu ni se’ls garanteix l’accés a una persona referent a qui acudir en cas de necessitat. En aquests casos, els infants estan indefensos davant d’un eventual incompliment de les funcions dels guardadors i s’incrementen les dificultats per detectar possibles situacions de negligència o maltractament.

L’Informe també constata que hi ha algunes mancances en el suport i el seguiment de les famílies acollidores, i alerta de la falta d’un desplegament normatiu de l’acolliment familiar i dels efectes negatius que pot provocar la divisió de competències i de funcions administratives en el desenvolupament d’aquets recurs.

L’Informe incideix especialment en el fet que l’acolliment familiar és el recurs més apropiat per a la criança dels infants quan no poden créixer amb la seva família. El seu caràcter prioritari està reconegut en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant i en la normativa estatal i catalana. A Catalunya, però, està poc desenvolupat a causa d’una manca d’aposta decidida per implantar-lo.

El Síndic proposa una dotació pressupostària més gran per a l’acolliment familiar i una millora de les assignacions a les famílies acollidores amb l’objectiu d’incrementar l’acolliment professionalitzat. Cal recordar, a més, que actualment el cost d’acolliment en família és molt més baix que el cost d’acolliment en centre. 

En aquest sentit, tot i que el nombre d’infants acollits en família aliena ha crescut en els darrers anys, l’any 2013 només hi ha en acolliment familiar el 13,6% dels infants tutelats, mentre que la proporció dels infants residents en centre representa el 38,3%. Per cada infant en família aliena, n’hi ha 2,8 en centre residencial i el nombre de famílies acollidores (621 en tota Catalunya) encara és poc significatiu en relació amb el conjunt d’infants tutelats, 7.104. Tot i que no tots els infants tutelats poden ser idonis per ser acollits en família aliena, les xifres palesen l’oferta insuficient de famílies acollidores.

Tornar