Notícies

El Síndic alerta de les desigualtats d'accés a les activitats extraescolars i proposa ajuts i prioritat per a les rendes baixes

30/09/2014

Compareixença davant la Comissió del Síndic per presentar l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars

Reclama a Ensenyament que reguli les activitats extraescolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels públics com concertats

D'acord amb les recomanacions del Síndic, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de subvencions per promoure la pràctica esportiva fora de l'horari escolar   

Proposa que les famílies amb rendes més baixes tinguin prioritat per accedir als ensenyaments no reglats (com música, dansa, idiomes)

El síndic de greuges, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa de la infància i adolescència, M. Jesús Larios, han comparegut avui davant la Comissió del Síndic per presentar i debatre l’Informe sobre els drets dels infants al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars. El document és el resultat del treball conjunt desenvolupat per una comissió creada a iniciativa del Síndic i integrada per diverses entitats representatives del sector a Catalunya.

En el marc d’aquest informe, s’entén per lleure tant les activitats d’educació en el lleure (esplais, agrupaments, casals) i altres activitats lúdiques i educatives (activitats extraescolars, esportives i artístiques) com les sortides i colònies escolars, configurades com a activitats complementàries de caràcter voluntari en l’àmbit escolar.

Desigualtats socials en la participació dels infants a les activitats de lleure

Els infants socialment afavorits tendeixen a participar més a les activitats que els infants menys afavorits. Així, per exemple, per classe social, les desigualtats en la participació a les activitats extraescolars esportives entre els grups ocupacionals més ben posicionats i els menys ben posicionats són de més de 30 punts percentuals, com també passa amb les activitats extraescolars no esportives (artístiques, acadèmiques, etc.), sempre en benefici dels primers.

Segons l’Enquesta de salut de Catalunya, el 64% dels infants de tres a catorze anys fa algun tipus d’activitat extraescolar esportiva i el 39%, activitats extraescolars no esportives (música, dansa, idiomes, etc.).

El síndic valora de manera positiva el nou sistema de subvencions que, d'acord amb les recomanacions del Síndic, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa aquest curs per promoure la pràctica esportiva fora de l'horari escolar

Principals recomanacions de l'Informe

Desplegar normativament el dret dels infants al lleure educatiu en condicions d’igualtat

Els departaments implicats (Ensenyament i Benestar i família) haurien de desplegar normativament el dret dels infants a accedir a les activitats de lleure educatiu en general, especialment:

 • les activitats extraescolars, les sortides i colònies escolars i els serveis escolars dels centres;

 • les activitats i els serveis de lleure educatiu duts a terme per les administracions o per entitats sufragades amb fons públics (casals municipals d’estiu, escoles de música i de dansa, ensenyaments d’idiomes de règim especial, etc.).

Crear ajuts econòmics per als infants socialment desfavorits

 • Convocar els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a les activitats complementàries i extraescolars en igualtat d’oportunitats previstos en la llei.

 • Convocar subvencions per a la creació i el manteniment d’AMPA en entorns socials desfavorits, com a agent dinamitzador clau.

 • Promoure mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts econòmics, bonificacions i exempcions, sistemes de tarifació social, etc.) a les activitats i els serveis de lleure educatiu duts a terme per les administracions o per entitats sufragades amb fons públics

Elaborar plans locals de dinamització del lleure educatiu

 • Els ajuntaments i els departaments implicats haurien de garantir la continuïtat dels plans educatius d’entorn i els plans locals de dinamització del lleure educatiu, especialment en municipis socialment desfavorits

 • Els ajuntaments haurien de fomentar l’accés i l’obertura dels equipaments públics i de les instal·lacions de titularitat municipal (escoles, centres cívics, biblioteques, casals d’entitats, instal·lacions esportives, etc.) a les entitats de lleure educatiu per al desenvolupament d’activitats educatives.

 • Caldria promoure el treball integrat (estructures de coordinació, protocols de derivació d’infants, projectes compartits, etc.) entre ajuntaments, centres escolars i entitats que desenvolupen activitats de lleure educatiu per garantir la participació dels infants en l’oferta .

 • Els ens locals haurien potenciar la participació dels infants i els adolescents als consells de participació territorial i nacional, com a instrument clau per a l’anàlisi i la planificació de polítiques en l’àmbit del lleure educatiu.

Reconèixer i promoure els agents de lleure educatiu

 • Els departaments de Benestar Social i Família i d’Ensenyament haurien de promoure el reconeixement de la tasca duta a terme pel personal educador i fomentar el bon funcionament de les entitats que desenvolupen activitats de lleure educatiu.

 • Les administracions públiques haurien de promoure l’establiment d’avantatges socials i econòmics per a les entitats de lleure educatiu en el desenvolupament de la seva activitat (avantatges en l’accés de les entitats a activitats públiques organitzades per ajuntaments o per la Generalitat de Catalunya, accés preferencial i en condicions favorables de les entitats de lleure a equipaments i serveis públics (escoles, piscines municipals, pavellons, albergs públics, transport públic, etc.), entre d’altres.

 

Entitats del lleure educatiu que han col·laborat en l’Informe

Acció Escolta de Catalunya, Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya, Càritas, Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Creu Roja, Diomira, Escoltes Catalans, Esplais Catalans (Esplac), Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació Catalana de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT), Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA), Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Moviment Laic i Progressista (MLP), Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT), Taula per a la Infància i l’Adolescència a Catalunya (TIAC) i Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar