Notícies

El Síndic denuncia que el recurs contra el decret de pobresa energètica del Govern de l'Estat perjudica els més vulnerables

01/10/2014

(C) Jordi Soteras

Exigeix a la Generalitat que apliqui mesures específiques de manera immediata, en funció de les seves capacitats

Presentarà davant del Parlament, després de fer un treball previ amb les entitats socials implicades, un conjunt de mesures efectives d'aplicació immediata

Insisteix que l’intercanvi d’informació entre empreses subministradores, serveis socials bàsics i Generalitat és una eina essencial 

Un any després de presentar l'informe monogràfic sobre pobresa energètica que va servir per impulsar l'aprovació del decret del Parlament, el Síndic posa de manifest que la lluita contra aquest fenomen ha quedat estancada i en culpa les administracions.

En primer lloc, insta el Govern de l’Estat a retirar el recurs interposat contra el decret davant del Tribunal Constitucional i li recorda que els que resulten realment perjudicats per aquesta decisió són persones amb pocs recursos i que no tenen accés a un dret essencial.

El Síndic també recorda al Govern de la Generalitat que ha tingut aquest tema pràcticament paralitzat des que va tenir lloc el Ple monogràfic de la pobresa, el març de 2014, malgrat que havia estat requerit pel Parlament per tal d'aprovar un nou decret abans del 30 de setembre.

El Síndic espera comparèixer davant del Parlament per presentar més mesures d’aplicació immediata, i té previst reunir-se amb totes les entitats socials implicades amb la qüestió de la pobresa energètica.

Rafael Ribó insisteix que en la lluita contra la pobresa energètica cal tenir en compte els col·lectius especialment protegits pel Codi de consum de Catalunya, és a dir, infants i adolescents, persones grans i persones malaltes o amb discapacitat.

També ha de ser una eina essencial a l'hora de detectar i prevenir situacions personals i familiars de pobresa energètica l’intercanvi d’informació entre empreses subministradores i serveis socials bàsics.

Més enllà del fenomen de la pobresa energètica, el Síndic està elaborant un informe monogràfic sobre el dret als subministraments bàsics o essencials que presentarà en les pròximes setmanes.

Mesures de caràcter operatiu i d'aplicació immediata proposades pel Síndic en l'Informe monogràfic sobre pobresa energètica

Reconèixer públicament les iniciatives que administracions, empreses i entitats duen terme per combatre la pobresa energètica.

S’ha de fomentar la divulgació sobre ajuts, tarifes, abonaments socials i qualsevol altra mesura existent.

La xarxa d’habitatges d’inclusió social pot ser una eina idònia per atendre els subministraments dels col·lectius més desfavorits.

Cal tenir en compte els col·lectius especialment protegits pel Codi de consum de Catalunya, és a dir, infants i adolescents, persones grans i persones malaltes o amb discapacitat

L’intercanvi d’informació entre empreses subministradores i serveis socials bàsics ha de ser una eina essencial en la detecció i la prevenció de situacions personals i familiars de pobresa energètica. 

Pel que fa a les mesures de caràcter normatiu, algunes de les més destacades són:

Estudiar la inclusió en l'ensenyament secundari obligato­ri d'un mòdul d'educació en l'estalvi energètic domèstic.

Cal que la Generalitat adopti mesures davant de l'Administració general de l'Estat per establir un preu social per al gas butà.

Valorar les modificacions legislatives que permetin aplicar les bonificacions a qui ha de satisfer la factura, encara que no sigui el titular de la pòlissa

Cal que l'ACA assumeixi la gestió del deute corresponent al cànon de l'aigua tenint en consideració les situacions de pobresa energètica.

Apostar per l'establiment de tarifes d'aigua que siguin progressives, és a dir, en què el preu augmenti a mesura que s'incrementa el consum. Tornar