Notícies

El Síndic recomana un debat parlamentari i la regulació de pistoles elèctriques abans que els Mossos i les policies locals en normalitzin l’ús

06/03/2015

(c) Justícia i Pau

El Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’ús d’aquestes armes

Segons el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa són armes controvertides, se'n poden fer abusos i causar un dolor intens

El Síndic de Greuges ha obert una actuació d’ofici arran de l’anunci de l'ús en un futur pròxim de pistoles elèctriques (taser) als Mossos d’Esquadra i a les policies locals. Per això, s’ha adreçat al Departament d’Interior i a diversos ajuntaments per demanar-los informació detallada sobre la qüestió i, particularment, sobre les seves intencions respecte d’aquesta arma.

Abans de prendre una decisió definitiva, el Síndic de Greuges recomana que es tingui  en compte la posició del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants del Consell d’Europa (CPT), que les defineix com a instruments molt controvertits i adverteix que poden causar un dolor intens i que poden ser objecte d’abusos.

El CPT, que acaba de celebrar el XXV aniversari a Estrasburg, amb la participació d’institucions de defensa de drets i experts d’arreu d’Europa, entre aquests, el síndic Rafael Ribó, recomana que “l’ús de les pistoles elèctriques estigui subjecte als principis de necessitat, subsidiarietat, proporcionalitat, advertència avançada quan sigui possible i precaució […]".

Segons el Síndic, el Parlament hauria de prendre les iniciatives pertinents, en la línia de debats anteriors com ara el de les bales de goma, per reglamentar els instruments que pot utilitzar la Policia de Catalunya en les tasques de seguretat i d’ordre públic.

En aquest sentit, en cas que es decidís fer-ne ús, la decisió final hauria de ser, com recomanen els textos internacionals, objecte de tractament i debat legislatiu abans de qualsevol acord executiu, de manera que se’n faci una reglamentació detallada. Això caldria fer-ho extensible a totes les policies locals.

D’acord amb els principis del CPT, el Síndic també alerta que l’ús de les pistoles elèctriques requereix una formació específica i que en el cas de manifestacions l’ús d’aquestes armes "pot ser considerat inadequat sempre que no hi hagi una amenaça real i immediata de vida o de danys greus”. En cap cas s’haurien d’emprar en persones vulnerables.

Respecte als aspectes mèdics, el CPT estableix que, malgrat que els estudis realitzats sobre aquest tema encara no siguin concloents, és evident que la utilització d’armes de descàrrega elèctrica suposa riscos específics per a la salut, com ara la possibilitat de patir cremades en cas d’un ús perllongat en el tipus de contacte.

El Síndic alerta que un informe del CPT inclou dades concloents i fidedignes que demostren que aquestes armes s’han utilitzat per provocar maltractaments a persones privades de llibertat i el CPT ha rebut amb freqüència denúncies d’amenaces de maltractaments a persones detingudes mitjançant la utilització de pistoles elèctriques.

El Comitè contra la Tortura de les Nacions Unides s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de l’ús d’aquestes armes. Amb referència a l’Estat espanyol, en l’informe de novembre de 2009 es recomanava que no s’utilitzessin, atès que els efectes que podien tenir en l’estat físic i mental de les persones contra les quals es farien servir podien conculcar els articles 2 i 16 de la Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants. Diverses policies europees n’han descartat l’ús.

Les pistoles elèctriques (taser) són armes paralitzants que descarreguen electricitat sobre la persona per immobilitzar-la momentàniament. En una gran majoria de casos aquestes descarregues provoquen una contracció muscular generalitzada que indueix a una paràlisi temporal i causen a la persona afectada una caiguda al terra. Des de l’any 2000 se n’està generalitzant l’ús als cossos policials de molts països. Malgrat que se les cataloga com a armes no letals, s’ha documentat la mort de persones als Estats Units i al Canadà després d’haver rebut les descàrregues d’aquestes armes. 

Tornar