Notícies

El Síndic alerta que cal que s’intensifiquin mitjans d’acollida a refugiats

01/10/2015

El flux de refugiats anirà augmentant i caldrà una resposta amb més recursos i amb canvis culturals per consolidar valors d’acollida

Demana que el Pla de protecció internacional i el Comitè d'Acollida s'apliquin amb immediatesa i agilitat

Destaca que la normativa estableix que els infants que sol·liciten protecció internacional han de rebre un tractament diferenciat

Es compromet a vetllar amb tots els recursos disponibles perquè es respectin els drets de les persones acollides

El Síndic de Greuges de Catalunya valora favorablement l'adopció del Pla de protecció internacional i l'establiment del Comitè d'Acollida de les Persones Refugiades per part del Govern de la Generalitat, i en demana la ràpida aplicació i posada en marxa, respectivament.

El Síndic ha recomanat al Govern de Catalunya que traslladi a les autoritats estatals la voluntat d'acollir el nombre més alt possible de persones refugiades, segons les ofertes manifestades pels municipis catalans. També li ha demanat que adopti mesures per garantir que les persones refugiades reben la informació adequada sobre la normativa i els drets en l'àmbit de protecció internacional.

Altres recomanacions que el Síndic ha traslladat a l'Administració són que s’estableixi un esquema permanent d’acollida de refugiats, que es capacitin els professionals propis i dels municipis catalans que s'ocupin de les persones refugiades i que s'incrementi el suport a les entitats especialitzades.

Pel que fa als infants, el Síndic recorda que la normativa estableix que les sol·licituds de protecció internacional han de rebre, si és necessari, un tractament diferenciat.

Rafael Ribó, que ja va apel·lar el mes d'abril passat a la responsabilitat dels governs europeus amb relació a la situació de la migració a la Mediterrània, ha emès ara una resolució amb algunes recomanacions i consideracions, com les esmentades. El Síndic ha adreçat els seus suggeriments al Departament de Benestar Social i Família, a la Direcció General per a la Immigració i al Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades.

El Síndic, davant el compromís de vetllar amb tots els recursos de què disposa perquè es respectin en tot moment els drets de les persones refugiades, articularà les actuacions necessàries per acomplir-lo. En aquest sentit, es destaca:

  • Facilitar la tramitació i la resolució de consultes i queixes relatives a les sol·licituds d’asil,  i als drets i deures tant de les persones sol·licitants com d’aquelles a qui ja s’hagi concedit l’asil o la protecció subsidiària. Es designarà un/a assessor/a de referència per a aquests expedients.
  • Obrir consultes amb les entitats del sector per conèixer l’evolució de l’arribada i la situació de les persones refugiades a Catalunya.
  • Demanar al Parlament de Catalunya i als municipis de Catalunya quines mesures polítiques, legislatives i administratives tenen previst adoptar per dotar el país d'un esquema permanent i estable d'acollida de persones refugiades.
  • Mantenir un canal de comunicació amb el Comitè d'Acollida de la Generalitat per vetllar que es respectin en tot moment els drets de les persones refugiades.
  • Fomentar els valors de la convivència i l’acollida.

En aquest mateix sentit, es coordinarà amb el Defensor del Poble d’Espanya, el Comissari Europeu de Drets Humans i el Defensor del Poble Europeu per assegurar que les polítiques espanyola i europees són conformes als estàndards internacionals.

Tornar