Notícies

El Síndic alerta de la indefensió dels usuaris d'autopistes i reclama informació fiable i actualitzada de l'estat del trànsit

21/10/2015

Foto recurs

Rafael Ribó presenta un informe sobre els drets dels usuaris de la xarxa d'autopistes, entesa com a servei públic d'interès general, i assenyala els àmbits on hi ha indefensió

Un 40,8% d’autopistes i vies d’alta capacitat són objecte de concessió en règim de peatge explícit i el 20,7%, en règim de peatge a l’ombra

Cal regular en quins supòsits és procedent desviar la circulació per carretera cap a una autopista i quan el peatge serà gratuït

Recorda que les concessionàries tenen l'obligació de lliurar els fulls de queixa, reclamació i denúncia als conductors que ho demanin

 

El Síndic planteja que cal transparència sobre les concessions i la seva recuperació a mans públiques

El Síndic de Greuges ha advertit a les administracions competents i a les empreses concessionàries que encara hi ha accessos a les autopistes catalanes en els quals s'incompleix l'obligació del Codi de Consum, vigent des del desembre de 2011, d'informar de les incidències que afectin la fluïdesa i la seguretat del trànsit. 

Rafael Ribó considera que és essencial proporcionar informació acurada i completa sobre l'abast i l'estat del servei de l’autopista abans d’accedir-hi. D'aquesta manera, els conductors poden adoptar amb temps una decisió raonada i planificar, si cal, un nou recorregut. A banda dels panels de missatges variables situats als accessos de l’autopista, aquesta informació s’hauria de donar per mitjà de pàgines web, xarxes socials, centres d’atenció al client 24 hores, emissores de ràdio locals i d’abast superior, apps, etc. 

Rafael Ribó fa aquesta recomanació en el marc d'un informe sobre el servei que presta la xarxa d'autopistes i altres vies de peatge, entès com a servei d’interès general, i el grau de compliment dels drets de les persones que en són usuàries. El Síndic ha adreçat aquest informe, amb un conjunt de consideracions i suggeriments, al Departament d’Interior, al Departament de Territori i Sostenibilitat i a les empreses concessionàries.

Sobre la manca dels fulls de reclamació, tema que ha estat objecte de queixa, l'informe recull que el Codi de Consum estableix el dret dels usuaris al lliurament, quan el demanin, d’un full oficial de reclamació o denúncia i remarca que aquests fulls han d’estar disponibles, també, per via telemàtica. En aquesta mateixa línia, també s'ha de facilitar als usuaris un telèfon gratuït d’atenció d’incidències i de reclamacions.


El 44% de la xarxa d'autopistes i autovies és de pagament

Un 40,8% de la xarxa d’autopistes i vies d’alta capacitat són vies objecte de concessió en règim de peatge explícit i el 20,7%, en règim de peatge a l’ombra. Així, de cara a l’usuari, el 59,2% de la xarxa d’autopistes i autovies d’alta capacitat és lliure de pagament; percentatges que varien lleugerament si es consideren estrictament autopistes i autovies: un 43,9% de peatge explícit i un 56,1% lliure de pagament. En aquest àmbit, el Síndic planteja que cal transparència sobre les concessions i la seva recuperació a mans públiques.

 Queixes pel desviament obligatori de carretera a autopista 

El Síndic també aborda la manca de criteris objectius a l'hora de desviar vehicles que circulen per carretera cap a una via de peatge. Concretament, la institució ha rebut els últims anys diverses queixes que exposen la disconformitat amb el fet d’haver de pagar el peatge en els casos de desviament obligatori dels vehicles per l’autopista C-32 quan la carretera C-31 queda tallada en el tram de les costes del Garraf.

Cal establir un protocol entre el Departament d’Interior (Servei Català de Trànsit), el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’empresa concessionària i els municipis afectats amb la finalitat d’objectivar els supòsits en què és procedent el desviament del trànsit d’una carretera cap a una autopista  Alhora, el protocol esmentat ha de determinar els casos en què no es cobrarà el peatge als vehicles desviats.

Descomptes en els peatges per a les persones amb discapacitat

Centrat especialment en el cas dels habitants de la Cerdanya i amb referència al túnel del Cadí, el Síndic recomana que es modifiqui l’actual regulació del sistema de descomptes en els peatges. Proposa que les persones amb discapacitat residents a la zona i que no puguin obtenir el carnet de conduir per raó de la seva discapacitat puguin gaudir del descompte del peatge, com a acompanyants, igual que la resta dels conductors que en gaudeixen pel fet d'estar empadronats en un determinat municipi, en aquest cas de la Cerdanya.

Descomptes i gratuïtat del teletac

L'Informe també inclou algunes recomanacions pel que fa al sistema de pagament telemàtic (teletac/viaT). En aquest sentit, suggereix que es faci més difusió dels criteris i del sistema de descomptes per aconseguir bonificar els comportaments eficients i ambientals dels usuaris. Per això, cal informar de l’obligació de disposar d’un sistema de pagament telemàtic (teletac/Via-T) i, si escau, del cost d’emissió i de manteniment per part de les empreses que el lliurin.

A més, cal que el Departament de Territori i Sostenibilitat adopti les mesures adequades per garantir la gratuïtat del cost d’emissió i de manteniment del teletac/Via-T en els casos de descomptes fonamentats en raons ambientals i de la qualitat de l’aire per a les persones empadronades als municipis que han estat declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Informe íntegre

Tornar