Notícies

Ensenyament fa efectiva la recomanació del Síndic i suprimeix el criteri dels germans en centres adscrits

07/03/2016

(c) Jordi Soteras

El Síndic insisteix en la necessitat de suprimir els punts per familiar d'exalumne, perquè també ho considera discriminatori

Ribó ha denunciat l'anomalia de trobar en determinats territoris instituts integrats quasi únicament per fills únics i d'altres per alumnes amb germans

L'Administració hauria de modificar els models d'adscripcions existents en molts municipis per combatre els desequilibris en l'escolarització

El Síndic de Greuges de Catalunya ha ratificat el seu posicionament respecte dels efectes discriminatoris derivats d'alguns dels criteris que donen prioritat en el procés d'admissió escolar, com el de tenir germans matriculats en centres adscrits, no només en el centre sol·licitat, criteri que el Departament d'Ensenyament ha decidit eliminar de cara a la preinscripció per al curs 2016-2017. Rafael Ribó ha valorat positivament que l’Administració educativa hagi decidit utilitzar els mecanismes al seu abast per corregir aquesta situació, d'acord amb la recomanació que des de la institució se li ha fet arribar de manera reiterada en els últims anys.

Des del 2010, el Síndic ha rebut més de 40 queixes amb relació a la discriminació en el procés d'admissió als centres de secundària dels alumnes fills únics o sense germans escolaritzats, que veien minvar les seves opcions d'accedir als centres més sol·licitats. L'aplicació del criteri de germans en el centre adscrit (no només en el centre sol·licitat), que respon a una normativa de caràcter estatal, ha comportat desequilibris en el repartiment de l'alumnat en funció de la tipologia familiar. Per mitjà de les investigacions dutes a terme en el marc d'aquestes queixes, el Síndic ha constatat casos d'instituts integrats quasi exclusivament per fills únics, mentre que altres instituts propers estaven integrats quasi exclusivament per alumnes amb germans, situació anòmala que calia combatre amb els instruments de planificació educativa de què disposa el Departament d'Ensenyament.

Tot i que la supressió d'aquest criteri és una mesura positiva, el Síndic alerta que cal anar a l'origen dels desequilibris del mapa escolar, que tenen a veure amb la segregació escolar i les desigualtats en la composició social i en els nivells de demanda dels centres. No és admissible que determinats territoris tinguin centres molt sol·licitats, que concentren alumnat socialment afavorit de la zona, i altres centres amb dèficit de demanda, que sovint escolaritza l'alumnat socialment desafavorit. A parer del Síndic, precisament, el sistema de les adscripcions de centres és un dels instruments de què disposa el Departament d'Ensenyament per combatre la segregació escolar i que sovint s'infrautilitza.

Des del Síndic s'ha recomanat repetidament que s'estudiïn i es promoguin models d'adscripció en què cada escola tingui adscrit un únic institut, i que aquesta assignació vinculi centres amb composició social dispar per assolir una distribució més heterogènia de l'alumnat.

Finalment, el Síndic recorda que hi ha altres criteris en el procés d'admissió escolar que són discriminatoris i que caldria revisar, com el dels punts addicionals per malaltia de l'alumne o el de l’alumnat que hagi tingut el pare, la mare o els tutors escolaritzats al centre. Considera que el criteri de familiar exalumne introdueix una discriminació per raó de naixença, no afavoreix l’accés a una educació de qualitat en condicions d’igualtat, pot tenir efectes negatius en l’equitat d'accés al sistema educatiu i pot contribuir a reproduir les desigualtats en la composició social dels centres.

Tornar