Notícies

La Llei d'igualtat obre la porta a la intervenció del Síndic en matèria de no-discriminació entre homes i dones

21/12/2016

(c) Síndic

Rafael Ribó presenta el primer informe al Parlament en qualitat de garant de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes
El 2016 el Síndic ha dut a terme tres actuacions vinculades a la Llei d’igualtat relatives al comportament de persones jurídiques privades

Davant certes queixes, el Síndic es coordina amb l'Institut de la Dona i el CAC  

La institució té previst elaborar un pla intern d'igualtat, crear una unitat específica i formar el personal en perspectiva de gènere


El Síndic de Greuges de Catalunya ha lliurat al Parlament aquest dimecres 21 de desembre el primer informe de la institució derivat de la Llei d’igualtat de gènere. El document, anomenat El Síndic de Greuges davant els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, ha estat coordinat per la professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, Argelia Queralt, per encàrrec del Síndic de Greuges.

L'estudi explora  les possibilitats d'actuació del Síndic en el nou escenari normatiu i n'estableix l'abast de les competències. Entre aquestes, destaquen les activitats d’inspecció sobre l’actuació de persones públiques i privades que puguin ser discriminatòries, i les avaluacions de les polítiques i actuacions públiques i privades en matèria de no-discriminació entre homes i dones.

Fins a l'entrada en vigor de la Llei d'igualtat les competències del Síndic es concentren en l'àmbit de les administracions públiques i de les empreses que, tot i ser privades, presten serveis d’interès general. Segons la normativa, en temes de discriminació de gènere ara té potestat d'actuació també en el sector privat. De fet, al llarg de 2016 el Síndic ha dut a terme tres actuacions vinculades a la Llei d’igualtat i relatives al comportament de persones jurídiques privades.

Així, la institució ha rebut diverses queixes relatives a la publicació d'un article d'opinió del director d’un mitjà escrit el passat 21 de juliol. En la resolució de les queixes, el Síndic considera que el contingut de l'article era de caràcter masclista i incitava a l'assetjament de les dones. També argumenta que l'article 25 estableix que els mitjans de comunicació no han de difondre missatges sexistes i han de defugir els estereotips de sexe i de qualsevol tipus d'ús sexista o androcèntric del llenguatge.

El Síndic va traslladar aquesta resolució a l'Institut Català de la Dona (ICD) i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) perquè en tinguessin coneixement. En aquest sentit, l'Informe d'igualtat presentat pel Síndic proposa fer un estudi dels procediments i de les garanties previstes en la Llei del CAC per relacionar-se amb els particulars, ja que la Llei del Síndic no ho preveu.

Davant certes queixes, les competències del Síndic queden limitades, ja que les sancions i les infraccions previstes en la Llei d'igualtat només les poden exercir les institucions amb potestat sancionadora, és a dir, l’ICD i el CAC. Aquest és el cas des les nombroses queixes rebudes contra la realització del curs anomenat Summer Camp a Barcelona, adreçat a homes i amb l’objectiu d’aprendre a abordar les dones i lligar-hi. Un cop estudiada la publicitat i els vídeos del curs en qüestió, el Síndic va considerar que aquest podria ser constitutiu d'una infracció administrativa molt greu, d'acord amb la normativa d'igualtat.

El Síndic va suggerir a l'organitzador que cancel·lés el curs i va traslladar la resolució a l'Institut Català de la Dona, perquè, si era procedent, iniciés el procediment sancionador, i al Ministeri Fiscal, per si detectava la possible existència d'un il·lícit penal en la realització d'aquest curs.

El Síndic preveu elaborar i aplicar un pla d'igualtat a la institució. Aquest haurà d’incloure la formació del personal per gestionar les queixes en clau i perspectiva de gènere. També crearà una unitat per a la igualtat de gènere que tindrà les funcions següents:

  • Vehicular les competències reconegudes per la Llei.
  • Garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere en l’actuació i la resta d’unitats del Síndic de Greuges.
  • Coordinar el Síndic amb altres institucions, molt especialment amb l’ICD i amb el CAC.
  • Mantenir i vehicular les relacions amb les entitats de defensa dels drets de les dones.

L'Informe del Síndic constata que la Llei d'igualtat també atribueix a la institució la capacitat d'actuar com una plataforma de millora i de determinació de bones pràctiques, d’emprendre actuacions com a àrbitre i emetre recomanacions,  i, finalment, d'assessorar en casos de discriminació. 

Tornar