Notícies

El Síndic alerta del caràcter invasiu del Projecte de llei estatal sobre la resolució alternativa de conflictes de consum

19/04/2017

(c)Síndic

Recorda que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria de consum

Detecta que s'ha obviat la importància de la imparcialitat dels mediadors en la resolució de conflictes

Reclama un tractament diferencial per a les relacions de consum que afecten drets bàsics, constitucionals o estatutaris

El Síndic de Greuges de Catalunya ha constatat que el Projecte de llei que el Govern de l'Estat ha elaborat per donar compliment a la Directiva 2013/11/UE presenta diverses mancances que afecten els drets dels consumidors catalans, i destaca el retard del Govern de l'Estat a impulsar-ne la transposició a l'ordenament intern (ja que la data marcada per la UE per fer-ho no havia de superar el juliol del 2015).

El Síndic ha tramès algunes consideracions i recomanacions a tots els grups parlamentaris, de les Corts Generals i del Parlament de Catalunya, perquè les tinguin en compte. Entre aquestes, ha destacat que el Projecte de llei no esmenta en cap moment les “comunitats autònomes” ni fa referència a les competències en consum que tenen, algunes de les quals en exclusiva.

En aquest sentit, en exercici de les competències exclusives que té en matèria de consum, la Generalitat de Catalunya s'ha dotat d'un codi de consum de Catalunya i de diverses normes que el despleguen. També és significatiu que el fet que l'article 113 de l'Estatut d'autonomia recull expressament la competència de l'Administració de la Generalitat per desplegar, aplicar i executar la normativa de la Unió Europea que afecti l'àmbit de les seves competències.

Una segona consideració del Síndic és que una llei sobre la resolució alternativa de conflictes en l'àmbit del consum hauria de donar un tractament diferenciat a les relacions de consum que afecten drets bàsics, constitucionals o estatutaris i, per tant, relacionats amb serveis universals, bàsics o d'interès general. El Projecte de llei esmentat no en fa cap diferenciació.

Quant a l'hora de designar els organismes més adequats per exercir de mediadors en casos conflictius relacionats amb el consum, el Projecte de llei permet que tant una persona física com una entitat es dediquin a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. La independència i la imparcialitat de la persona mediadora i de l'entitat de resolució alternativa és un element cabdal per garantir la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries.

Finalment, el Síndic considera inexcusable que, en vista de les seves atribucions definides per l'Estatut d'autonomia, el legislador estatal no hagi previst un paper actiu pels defensors en aquest sistema.

Tornar