Notícies

El Síndic denuncia que el tractament tributari perjudica els centres d’investigació i els avenços en favor de la salut i la qualitat de vida

16/03/2018

Recomana que s’equipari el tractament fiscal de la investigació bàsica al que s’aplica a la investigació aplicada
 
El sector de la recerca, amb una alta concentració a Catalunya, es troba afectat per la interpretació que fa de la Llei de l'IVA la inspecció tributària del Ministeri d’Hisenda
 
Aquesta actuació tributària seria contrària al deure dels poders públics de fomentar la investigació científica de qualitat en benefici de l'interès general

El Síndic de Greuges ha reclamat a l’Administració de l’Estat que garanteixi el principi de seguretat jurídica amb relació a l’aplicació de la Llei de l’IVA en l’àmbit de la investigació. En el marc d’una resolució emesa després d’analitzar la situació i de reunir-se amb diverses entitats, el Síndic considera que el tractament tributari aplicat al sector de la investigació, amb una alta concentració a Catalunya, perjudica els centres de recerca i posa en risc els avenços en favor de la salut i la qualitat de vida

Segons el Síndic, la interpretació que fa l’Estat de la normativa afecta negativament les entitats de recerca atès que, en alguns casos, els requereix la devolució de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de les subvencions rebudes durant els exercicis no prescrits anteriors al 10 de novembre de 2017, data en què va entrar en vigor l'aclariment de la Llei de l'IVA. Un aclariment incorporat en la Llei de l’IVA especifica la no-subjecció a aquest impost de les subvencions atorgades per dur a terme activitats de recerca.

Davant d’aquesta situació, el Síndic demana que s’aclareixin els efectes temporals del concepte de subvenció vinculada al preu, recollit per la disposició final desena de la Llei 9/2017, en el sentit d'estendre'ls a exercicis no prescrits, ja que la modificació aprovada per la Llei 9/2017 no va estar motivada per una modificació en la Directiva de l'IVA, ni per un  canvi interpretatiu derivat de la jurisprudència comunitària, sinó que, com exposa el preàmbul de la mateixa norma, aquesta modificació té una finalitat aclaridora.

A banda, el sector de la investigació, el desenvolupament i la innovació també ha posat en coneixement del Síndic que en algunes ocasions l'Administració tributària també qüestiona que es dedueixi la totalitat de l'IVA suportat en les  adquisicions de béns i serveis destinades a l'activitat d'investigació bàsica.

Davant d'aquesta actuació, El Síndic també reclama que es garanteixi la seguretat jurídica pel que fa a la deducció de l’IVA, de manera que s’atorgui a la investigació bàsica el mateix tractament fiscal del qual gaudeix la investigació aplicada.

Aquest tractament comporta al centre de recerca la possibilitat de deduir-se l’IVA suportat en les seves adquisicions de béns i serveis destinades a l’activitat d’investigació. El Síndic considera, basant-se en diverses sentències, que tota activitat d'investigació té potencialment la capacitat d'obtenir uns resultats susceptibles d'una explotació econòmica, sigui directament o indirecta, i per això discrepa del tractament diferenciat que en fa l'Administració tributària.

El tractament tributari vigent seria contrari al deure dels poders públics de fomentar la investigació científica de qualitat i promoure la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general.

Cal destacar que aquesta pràctica tributària podria posar en risc la viabilitat de l’activitat investigadora, que té un paper fonamental per a la promoció de la salut i la prevenció de malalties.

El Síndic té previst fer arribar la resolució als ministeris d’Hisenda i de Sanitat, al Defensor del Poble, als grups parlamentaris amb representació al Congrés de Diputats, al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 

 

Tornar