Notícies

El Síndic ofereix als agents referents del sector cultural solucions a les reclamacions retroactives de l’IVA

09/05/2018

foto

Els representants de les següents institucions o iniciatives culturals han participat en la reunió: Teatre Lliure, MNAC, Proa Audiovisuals (Productors Audiovisuals Federats), Bito Produccions (Temporada Alta), MACBA i CoNCA.

Recomana que es clarifiquin els efectes temporals de la modificació de la Llei de l'IVA aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el sentit de determinar que aquesta modificació té efectes retroactius

El Síndic de Greuges de Catalunya s’ha reunit aquest dimecres, 9 de maig, amb els representants de les empreses i entitats de referència de l’àmbit cultual català. La reunió s’ha dut a terme en el marc de la investigació oberta per determinar si hi ha una possible irregularitat o interpretació legal esbiaixada en el procediment emprat pel Govern estatal per reclamar la devolució de l’IVA corresponent a les subvencions relacionades amb el món de la cultura.

Preocupat per la interpretació que s’està fent de la Llei en els diferents aspectes del muntatge d’un producte cultural, com pot ser la representació escènica, el Síndic va iniciar d’ofici una investigació. Des de la perspectiva de la defensa dels drets d’accés a la cultura de les persones, i dins del marc de les seves competències, el Síndic ha considerat oportú iniciar un diàleg amb diversos agents culturals per analitzar a fons la problemàtica i cercar possibles solucions que puguin respondre a les necessitats del sector.

Els representants de les següents institucions o iniciatives culturals han participat en la reunió: Teatre Lliure, MNAC, Proa Audiovisuals (Productors Audiovisuals Federats), Bito Produccions (Temporada Alta), MACBA i CoNCA.

El  Síndic ha plantejat a tots els assistents l’enfocament que ha dut a terme i els ha presentat una proposta de recomanació que facilitaria l’entesa entre ambdues parts. En concret, vol suggerir a l’executiu espanyol que emprengui les actuacions oportunes perquè es clarifiquin els efectes temporals de la modificació de la Llei de l'IVA aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el sentit de determinar que aquesta modificació té efectes retroactius, ja sigui mitjançant llei o resolució de la Direcció General de Tributs.

En concret, la modificació esmentada va consistir a excloure de manera expressa del concepte de subvenció vinculada al preu determinades transferències o aportacions dineràries que fan les administracions públiques per finançar certes activitats; d'una banda, pel que fa a la gestió de serveis públics o foment de la cultura i, de l'altra, pel que fa a altres activitats d'interès general quan els destinataris no siguin identificables i no hi hagi contraprestació.

D'acord amb la disposició final setzena de la Llei 9/2017, s'estableix que aquesta modificació entra en vigor l'endemà de la publicació de la llei en el BOE. Per tant, l'article 78.Dos.3r va quedar modificat a partir del 10 de novembre de 2017.

La modificació aprovada per la Llei 9/2017 no està motivada per una modificació en la Directiva, ni per un canvi interpretatiu derivat de la jurisprudència comunitària, sinó que, com exposa el preàmbul de la mateixa norma, aquesta modificació té una finalitat aclaridora.

L'Agència Estatal de l'Administració Tributària ha notificat, en els últims mesos, diverses propostes de liquidació d'expedients relatius a períodes no prescrits, i també ha iniciat noves actuacions de comprovació amb relació a aquests períodes pel que fa a les subvencions percebudes.

Dit això, l'aclariment del concepte de subvenció vinculada al preu acomplerta per la disposició final desena de la Llei 9/2017 no té origen en una modificació normativa, ni en un canvi jurisprudencial, sinó que pretén recollir els criteris jurisprudencials fixats pel Tribunal Europeu. Per tant, partint de l'efecte directe de les directives comunitàries d'harmonització fiscal, el concepte de subvenció vinculada al preu s'ha d'aplicar mitjançant la interpretació correcta i amb aplicació de la Llei, amb independència del període impositiu a què es faci referència, i cal que l'Administració tributària i/o el legislador actuï davant la situació de conflictivitat generada.

El Síndic ha emès recentment una resolució en aquest mateix sentit relacionada amb el cobrament retroactiu de l’IVA de les subvencions adreçades a la recerca i investigació.

 

Tornar