Notícies

El Síndic insta la Generalitat i el Govern de l'Estat a instal•lar un tramvia en el tram actual Port Aventura-l'Hospitalet de l'Infant

12/06/2018

Remarca la importància de potenciar el transport públic i que sigui més sostenible

El desmantellament d'una infraestructura que podria ser reutilitzada per garantir la mobilitat amb el mínim d'efecte negatiu per al medi ambient vulneraria el dret a la mobilitat

Des de principis de l'any 2018 el Síndic de Greuges ha rebut més de 200 queixes pel desmantellament de la línia de ferrocarril Port Aventura- Salou- Cambrils- Mont-roig del Camp- l'Hospitalet de l'Infant. Segons exposen les persones afectades, atesa la manca d'interès de la Generalitat per adequar la línia al sistema de tren-tramvia de manera immediata, el desmantellament deixa sense cap alternativa que faciliti o millori la mobilitat de les persones usuàries de la xarxa de Rodalies de Catalunya, atesa la llunyania de la variant del corredor mediterrani respecte dels nuclis de població més importants, com ara Salou i Cambrils, que, a més, perden la connexió entre si.

És ben sabut que la xarxa de Rodalies de Catalunya pateix nombroses deficiències, per la qual cosa la desaparició d'una línia que dona servei anualment a més de 675.000 persones dels municipis de Salou i Cambrils fa necessari un estudi exhaustiu del cas i una decisió motivada.

Les queixes rebudes també posen de manifest que el desmantellament d'aquesta línia contradiu les determinacions territorials del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, en què es recullen les actuacions de condicionament tren-tramvia i que estableix que el sistema ferroviari i tramviari té un caràcter estratègic i prioritari dins les infraestructures de mobilitat i transport. També manifesten que implicarà conseqüències rellevants de caràcter ambiental i social a la regió i que no respecta les determinacions de la Llei 38/2015, del sector ferroviari, ja que no s'ha optat pel seu traspàs previ a la Generalitat de Catalunya, i aquesta no ha emès els seus informes pertinents. A més, les persones afectades també exposen que les estacions més properes quedaran a dos quilòmetres de les actuals, la qual cosa es tradueix en mitja hora a peu, aproximadament, cosa que les fa absolutament inadequades si no es vol utilitzar el cotxe privat.

Efectivament, la Llei estatal 38/2015, del sector ferroviari, preveu que el Ministeri de Foment pot excloure una determinada infraestructura ferroviària de la Xarxa Ferroviària d'Interès General sempre que hagin desaparegut els motius que en van justificar la inclusió. Tanmateix, també estableix la possibilitat que sigui traspassada a la comunitat autònoma corresponent, a instància de la comunitat autònoma o del Ministeri de Foment. A més, també determina que, abans de la clausura d'una línia, el Ministeri de Foment ho ha de posar en coneixement de les comunitats autònomes i entitats locals que en puguin resultar afectades. Després d'haver demanat informació a les administracions, el Síndic no té constància de l'emissió per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest informe previ ni tampoc de la comunicació de l'acord de clausura del Ministeri de Foment a la Generalitat o els ajuntaments afectats. Davant d'aquest fet, el Síndic ha informat del cas el Defensor del Poble amb l'objectiu que demani informació concreta al Ministeri de Foment sobre l'estat dels informes previs i les comunicacions.

El Síndic també ha fet arribar tot un seguit de recordatoris legals, suggeriments i recomanacions a les administracions afectades i demana que se l'informi de les decisions preses sobre aquesta qüestió.

En aquest sentit, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat li recorda que ha de defensar davant del Ministeri de Foment, conjuntament amb els municipis afectats, el projecte de condicionament tren-tramvia de l'actual línia ferroviària, tot habilitant els estudis, projectes i recursos administratius i econòmics que siguin necessaris. D'acord amb això, el Síndic demana al Departament que valori la decisió d'instar l'expedient de traspàs d'aquesta línia; que convoqui una reunió del Consell de la Mobilitat per avaluar-ne el desmantellament, i també les seves conseqüències en la mobilitat i les alternatives possibles, i que determini, abans del seu establiment i d'acord amb els ajuntaments afectats i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, les condicions d'integració del sistema tramviari, tant des del punt de vista urbanístic com de gestió del sistema viari, per mitjà d'un pla especial urbanístic del sistema tramviari.

Als ajuntament de Cambrils i Salou, els recorda que han de defensar davant el Ministeri de Foment el projecte de condicionament tren- tramvia de l'actual línia ferroviària; que han de participar en la determinació, abans del seu establiment i juntament amb el Departament de Territori i  Sostenibilitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, de les condicions d'integració des sistema tramviari, i que han de sol·licitar un informe del Programa de planejament territorial, un cop aprovats inicialment els plans urbanístics d'iniciativa municipal.

Amb caràcter general, i per a totes les administracions, el Síndic demana: 

  1. Que es promoguin polítiques de transport i de comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del transport públic i la millora de la mobilitat i que garanteixin l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
  2. Que es planifiqui la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i col·lectiu (Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat).
  3. Que s’adoptin mesures en matèria de transports i mobilitat encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (Llei 16/2017, d'1 d'agost, del canvi climàtic).

El Síndic recorda que cal potenciar el transport públic, especialment si es té present que malauradament ja es palesen els efectes del canvi climàtic en la vida quotidiana.

En aquest sentit, cal impulsar el transport públic que sigui més sostenible i que provoqui menys emissions contaminants a l'atmosfera, alhora que optimitzi les opcions de mobilitat de les persones.

És per això que el Síndic insta el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat per tal que, conjuntament, cerquin la millor solució tècnica per convertir l'actual línia ferroviària en una infraestructura de transport públic intermunicipal (tren-tramvia). Aquest assumpte hauria de figurar entre els temes prioritaris en l'agenda que s’ha de tractar entre ambdós governs.

Tornar