Notícies

El Síndic alerta que la nova instrucció de la JEC segueix discriminant les persones amb discapacitat i permet pràctiques incompatibles amb els principis democràtics

22/03/2019

foto

La Junta Electoral Central ha rectificat i ha tret del seu escrit la referència a “l’aparença de discapacitat”, però ha mantingut la potestat dels membres de les meses, apoderats i interventors d’aixecar acta sobre l’electorat qüestionat

Aquesta habilitació no té cap suport legal i indueix a un exercici de valoració necessàriament subjectiu sobre condicions intrínseques de la voluntat de qualsevol votant

La Llei electoral no estableix que cap persona o autoritat hagi de valorar la consciència, llibertat o voluntarietat amb què les persones exerceixen el dret de vot, i encara menys fa cap distinció sobre en quins casos s’hauria de valorar

El Síndic de Greuges de Catalunya s’ha adreçat novament a la Junta Electoral Central per recomanar que deixi sense efecte part del redactat de la Instrucció 7/2019 amb la qual es rectifica l'anterior, que discriminava les persones amb discapacitat i el seu dret de vot, reconegut per la normativa des de finals de l’any 2018.

A parer del Síndic, la rectificació de la Instrucció 5/2019, que la JEC ha materialitzat per mitjà d’una nova instrucció (7/2019) arran de les crítiques rebudes, no presenta canvis substancials. Bàsicament, elimina les referències a l’aparença de discapacitat.

El Síndic considera inacceptable que el nou escrit continuï adjudicant als membres de les meses electorals, als interventors i als apoderats adscrits la facultat de fer una valoració subjectiva i determinar si els votants estan en condicions d’exercir el seu dret de vot de manera conscient, lliure i voluntària. En aquest sentit, la instrucció preveu deixar constància en acta dels números de documents identificatius dels votants que puguin haver estat qüestionats.

Es tracta d’una previsió normativa que comporta un tracte diferenciat a partir d’una apreciació subjectiva, que resulta contrària a dret. Aquesta habilitació dels membres de les meses manca de suport legal, pot comportar una situació de discriminació i indueix a un exercici de valoració necessàriament subjectiu sobre condicions intrínseques de la voluntat de qualsevol votant. 

A parer del Síndic, una interpretació en la línia proposada per la JEC, avui clarament pensada en clau de "persones amb discapacitat", a la llarga pot donar lloc al fet que els membres de les meses electorals, els interventors i els apoderats adscrits a les meses se sentin facultats per generar una llista que identifiqui votants que, per motius diversos, els portin a qüestionar la seva "llibertat, consciència o voluntarietat" a l'hora de votar. Finalment, segons el Síndic, val la pena insistir que els membres de les taules, els interventors i els apoderats no tenen dins de les seves funcions la de fer cap tipus de valoració sobre els votants. 

De fet, la Llei electoral no estableix que cap persona o autoritat hagi de valorar la consciència, llibertat o voluntarietat amb què les persones exerceixen el dret de vot, i encara menys fa cap distinció sobre en quins casos s’hauria de valorar. 

Al seu torn, el Síndic posa en relleu la importància del punt primer de la Instrucció de la JEC, en la mesura que recorda el deure d'incorporar al cens electoral totes aquelles persones que n'haguessin estat excloses com a conseqüència de resolucions judicials de naturalesa civil de privació del dret de sufragi actiu. Això resulta de vital importància per garantir-los la possibilitat de votar en les eleccions de 28 d'abril, ja que ordena la rectificació del cens electoral en cas que la incorporació d'aquestes persones, abans excloses del cens, no s'hagi pogut dur a terme entre la data d'aprovació de la reforma i el dia 1 de gener de 2019.

Tornar