Notícies

El Síndic proposa mesures concretes per reduir a la meitat la factura domèstica de la llum

27/03/2019

portada
Informe: El dret al subministrament d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la garantia de la seva qualitat. Març 2019

La proposta, inclosa en un nou informe del Síndic, se centra principalment a repartir de manera proporcional i més justa entre totes les tipologies o usos de consum (domèstic, industrial, serveis, etc.) els càrrecs no relacionats amb el consum 

Amb relació al cas de l'impost sobre generació elèctrica, que a partir de l’abril es tornarà a repercutir en el rebut, Rafael Ribó ha destacat que va en la direcció contrària de les recomanacions de l’Informe

Pel que fa la fiscalitat, es proposa reduir les càrregues impositives que ja no estan justificades, com ara l’impost elèctric, i apropar l’IVA del 21% a un tipus reduït, similar al que apliquen els països del nostre entorn

Recomana a l’Administració de l’Estat que redefineixi profundament el procediment establert per a la sol·licitud i la renovació del bo social, tenint presents els drets de les persones vulnerables i els principis de simplificació administrativa

El Síndic de Greuges de Catalunya ha suggerit que es prenguin les mesures legals i polítiques necessàries que permetin materialitzar una proposta de rebaixa del 50% en la factura de la llum per a usos domèstics, és a dir, en els contractes de subministrament d’electricitat per al consum de la llar.

La proposta, inclosa en un nou informe del Síndic, se centra principalment a repartir de manera proporcional i més justa entre totes les tipologies o usos de consum (domèstic, industrial, serveis, etc.) els càrrecs no relacionats amb les despeses directament imputables al subministrament o consum.  Són conceptes aliens al servei contractat, com ara el compromís de retribució de les energies renovables i la cogeneració o el dèficit de tarifa, i suposen prop del 70% del total que s’ha de pagar.

Aquest també és el cas de l’impost sobre la generació elèctrica (tècnicament anomenat impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica), que el pròxim mes d’abril, després de sis mesos d’exempció decretada pel Govern espanyol per esmorteir l’increment del preu de l'electricitat, es tornarà a repercutir en el rebut de la llum. En aquest sentit, i més enllà que podria incrementar la factura en un 4%, el síndic, Rafael Ribó, ha alertat que aquesta mesura va en la direcció contrària de les recomanacions que s’inclouen en l’Informe.  De fet, aquest és un tema sobre el qual el Síndic ja va incidir el novembre de 2015, quan demanava que s’excloguessin del rebut els conceptes aliens al consum i imposats per l’Administració. 

L’Informe, lliurat al Parlament aquest dimecres, 27 de març de 2019, fa una diagnosi de la situació actual a partir d’analitzar el cost de l’energia elèctrica basant-se en els tres components que contribueixen, amb un pes relatiu similar, en l’import final de la factura final: l’energia elèctrica que es consumeix pròpiament, el cost de la qual es deriva del preu resultant en el mercat majorista, en què generadors i comercialitzadores negocien la compravenda d’energia diàriament; el segon component, que són els peatges d’accés que serveixen per pagar, d’una banda, els costos regulats del sistema com ara el transport i la distribució de l’energia, però també altres despeses no relacionades amb el subministrament, com ara els ajuts a la generació renovable o el finançament del dèficit de tarifa (decisions de política energètica), i, finalment, els impostos que suporta la persona consumidora (com ara l'impost electricitat i IVA).

Pel que fa la fiscalitat, es proposa reduir les càrregues impositives que ja no estan justificades, com ara l’impost elèctric, i apropar l’IVA del 21% a un tipus reduït, similar al que apliquen els països del nostre entorn. Altres mesures que es proposen és treure el concepte de lloguer del comptador de la factura, atès que no es justifica econòmicament (manca d’anàlisi de cost-benefici) i al fet que la persona consumidora ja ho paga per mitjà dels peatges en concepte de retribució a l’activitat de distribució.

Els reptes de les energies renovables

Més enllà de la diagnosi de la situació actual, l’estudi analitza els reptes que el sector té plantejats en un futur immediat, com ara la formació del preu del mercat majorista en un escenari d’alta penetració d’energies renovables cap a l’any 2030, atès l’efecte previsible de baixar el preu pel fet de ser tecnologies de baixos costos d’operació i de manteniment. Es proposa, d’una banda, aportar senyals de preu a llarg termini per a les renovables, com ara els contractes bilaterals entre productors i consumidors; i, de l’altra, s’apunta la necessària reforma del mercat elèctric amb vista dels reptes esmentats

Altres qüestions

Finalment, aquest informe tracta altres qüestions que poden ser considerades obstacles per al dret al subministrament d’electricitat. Així, pel que fa al bo social elèctric, es proposa que l’Administració de l’Estat redefineixi profundament el procediment establert per a la sol·licitud i la renovació del bo social i adopti les mesures que siguin necessàries per minimitzar en la màxima dimensió possible la complexitat del procediment actualment establert, tenint presents els drets de les persones vulnerables i els principis de simplificació administrativa. Cal apuntar que el Síndic ja ho va demanar el gener de 2018.

Així mateix, l’Administració de la Generalitat hauria d’afrontar amb la màxima celeritat les mesures adequades per al desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, que hauria d’incloure l’establiment d’un model d’informe dels serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per la Llei. El desplegament reglamentari també hauria de determinar el termini de validesa de l’informe anterior.

També es recorda l’obligació de les administracions públiques d’actuar contra les conductes delictives amb relació a les xarxes d’electricitat i de les empreses distribuïdores de posar en coneixement de les administracions les irregularitats que detectin.

En darrer lloc, i per als casos d’ocupacions sense títol habilitant d’habitatges desocupats, l’Administració hauria de fer un estudi socioeconòmic sobre la situació d’exclusió residencial en què es troben les persones ocupants per determinar si l’ocupació ha estat motivada per raons de necessitat i, si escau, donar-hi la solució adequada".

Aprovada la directiva i la regulació europea del mercat de l’electricitat

El Parlament Europeu va aprovar aquest dimarts, 26 de març, la directiva i la regulació revisades del mercat de l'electricitat. El text reforçarà les disposicions de la UE sobre protecció de les persones consumidores i el dret a la solució de conflictes extrajudicials en el sector elèctric.

El text aprovat requereix que els estats membres assegurin que els clients finals tinguin accés a un mecanisme independent, com un ombudsman energètic, un organisme de consum o una autoritat reguladora nacional per resoldre conflictes sobre els drets i les obligacions establerts en la Directiva sobre disseny de mercat (article 26). Per tant, la Directiva amplia les competències de les entitats de resolució de controvèrsies cap a tots els clients, incloses les empreses i les pimes.

A més, la referència a mecanismes independents com els ombudsman energètics i les autoritats reguladores nacionals és una garantia que els òrgans extrajudicials de resolució de conflictes no només respecten els requisits generals de qualitat establerts en la Directiva 2013/11 / UE (la Directiva ADR), sinó que també n’han d’informar les autoritats públiques i són responsables davant el públic i la ciutadania en general. La rendició de comptes és essencial per protegir eficaçment els drets de la ciutadania en els mercats de serveis públics.

Tornar