Notícies

El Síndic exigeix un pacte de país que permeti redefinir un nou sistema d’emergències i dotar-lo correctament

08/05/2019

foto

Informe: El Cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències

Presenta un informe en què analitza en profunditat la situació dels cossos de bombers, amb els quals ha mantingut diverses reunions, i d’altres agents implicats en els serveis d‘emergència, com ara els agents rurals

De cara al futur immediat, abans de la temporada d’estiu, reclama que es doti el Cos de Bombers de suficients recursos econòmics i humans

A mitjà termini, cal redefinir la mateixa estructura del Cos de Bombers de Catalunya, professional i voluntari, i de tots els serveis d’emergències

El pacte de país s’ha de conformar a partir de la participació del Govern de la Generalitat, dels grups parlamentaris, de les associacions municipalistes i de l’Ajuntament de Barcelona, dels sindicats i associacions representatives dels bombers professionals i voluntaris, del personal de suport i de la resta de cossos implicats, en el qual el mateix Síndic podria col·laborar

L’informe destaca que les mesures de contenció de despesa pressupostària van tenir una forta repercussió en el Cos de Bombers, que l’any 2012 va ser exclòs dels serveis considerats essencials

Com ja va avançar a principis de l’any 2019, el Síndic de Greuges de Catalunya ha presentat aquest dimecres, 8 de maig de 2019, l’informe monogràfic El Cos de Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències, que estableix les bases per redefinir l’estructura d’un nou sistema d’emergències a Catalunya. L'informe és el resultat de l’anàlisi en profunditat de la situació dels Cos de Bombers de la Generalitat, amb el qual ha mantingut diverses reunions, i d’altres agents implicats en els serveis d‘emergència, com ara els agents rurals.

La situació que descriu l’informe exigeix que totes les parts implicades en els serveis d’emergències treballin conjuntament per assolir un pacte de país que permeti sortir de la situació actual. Aquest pacte hauria de tenir dues parts: una primera, que cal adoptar de manera urgent, en bona part abans de la campanya d’incendis forestals de l’estiu, que permetés adoptar les mesures econòmiques necessàries per dotar el Cos de Bombers dels recursos de tot tipus que necessita.

Una segona part del pla, més a llarg termini, té per objectiu la redefinició de la mateixa estructura del Cos de Bombers de Catalunya, professional i voluntari, i més enllà de tots els serveis d’emergències. Aquest segon acord s’hauria de traduir en mesures econòmiques a mitjà termini i amb modificacions legals.

El pacte de país s’ha de conformar a partir de la participació del Govern de la Generalitat, dels grups parlamentaris, de les associacions municipalistes i l’Ajuntament de Barcelona, dels sindicats i associacions representatives dels bombers professionals i voluntaris, del personal de suport i de la resta de cossos implicats. En cas que es consideri necessari, el mateix Síndic hi podria col·laborar.

L’informe qüestiona el fet que encara estigui vigent el model de l’any 1982, que gairebé quaranta anys després es constata obsolet. Pel que fa als recursos humans, es fa ressò de la manca de dones i de la precarietat del col·lectiu de voluntaris al Cos de Bombers.

Segons l’IDESCAT, a Catalunya l’any 2017 hi havia un total de 4.766 bombers de la Generalitat, repartits en 2.409 com a personal funcionari i 2.357 com a personal voluntari. De la idea que Catalunya disposava de 2.500 bombers professionals i de 2.500 de voluntaris s’ha passat a una realitat preocupant. A finals de l’any 2018, els bombers professionals eren 2.093, segons va certificar la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments al sindicat CCOO i els voluntaris, només entre 500 i 800.

El document destaca alguns fets i decisions desencertades de l’Administració, especialment durant l’última dècada. La manca d’aplicació de les resolucions aprovades l’any 2010 amb motiu de la Comissió d’Investigació de l’incendi d’Horta de Sant Joan i del Pla estratègic del 2016 en són dos exemples. Les mesures de contenció pressupostària també van tenir una forta repercussió en el Cos de Bombers, que l’any 2012 va ser exclòs dels serveis considerats essencials.

RECOMANACIONS DEL SÍNDIC

1. Assolir un pacte de país És imprescindible i urgent assolir un pacte de país, un gran acord nacional, sobre el Cos de Bombers i sobre el Sistema d’Emergències de Catalunya que impliqui totes les institucions, grups parlamentaris i actors afectats.

2. Aplicar un pla de xoc Calen mesures immediates per dotar el Cos de Bombers dels recursos humans, mitjans tècnics i infraestructures que requereixen. La Generalitat ha d’arbitrar de manera urgent recursos econòmics per fer-hi front.

3. Implementar el Projecte bombers 2025 Cal implementar les mesures previstes en el Projecte bombers 2025, acompanyades de la dotació econòmica necessària.

4. Analitzar el compliment de les conclusions de la Comissió d’Investigació de l’incendi d’Horta de Sant Joan
Seria necessari que el Departament d’Interior presentés al Parlament un informe sobre el grau de compliment de les conclusions, aprovades el mes de març de 2010, després de la Comissió d’Investigació de l’incendi d’Horta de Sant Joan.

5. Renovar el marc legal Cal substituir la Llei de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de 1994 i la Llei de protecció civil de 1997 per un nou text legal, en forma de dues lleis o d’una única llei d’emergències.

6. Donar compliment als requeriments de la Inspecció de Treball Eliminar al mínim els riscos laborals dels bombers ha de ser una prioritat del Departament d’Interior. En aquest sentit, el primer pas seria donar compliment tots els requeriments formulats per la Inspecció de Treball i Seguretat social.

7. Establir mesures per afavorir la incorporació de dones als cossos de bombers

8. Destinar de manera finalista al Cos de Bombers els ingressos provinents d’UNESPA

9. La Subcomissió de Govern Local ha de recuperar un funcionament normalitzat i esdevenir el marc d’acord entre la Generalitat, els ajuntaments i les diputacions amb relació al manteniment del Cos de Bombers.

10. Revisar el paper dels bombers voluntaris Cal revisar el seu paper, atendre les demandes que siguin compatibles amb el servei que presten, dignificar la seva situació, i normalitzar i potenciar el funcionament del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya. Tanmateix, caldrà adoptar decisions sobre el model de bombers que es vol per a Catalunya i fer-ho, a més, en el marc d’una reflexió més àmplia sobre el voluntariat.

11. Definir un nou mapa de parcs Cal revisar l’actual distribució territorial dels parcs i analitzar la seva càrrega de feina. També caldrà decidir si s’adopten decisions sobre el futur d’alguns parcs.

12. Normativitzar que la formació dels bombers de Barcelona es faci a l’Escola de Bombers i Protecció civil de Catalunya

14. Enfortir el paper proactiu dels bombers de cara a la societat

15. Descartar la privatització del servei de bombers Un cop analitzades algunes experiències privatitzadores en comunitats autònomes com ara Galicia seria positiu tranquil·litzar els professionals descartant la privatització total o parcial dels serveis d’extinció d’incendis.

16. Revisar i reformular el sistema català d’emergències Cal que el pacte de país proposat inclogui un estudi sobre tots els agents que poden intervenir en una emergència: cossos de bombers professionals i voluntaris, cossos policials, sistema de trucades 112, agents rurals, protecció civil (tècnics i voluntaris), agrupacions de defensa forestal, SEM, Creu Roja, etc. El pacte hauria d’incloure una redefinició de cada cos i una racionalització dels recursos públics que s’hi destinen.

17. Revisar el sistema de voluntariat En línia en la recomanació anterior, cal analitzar i redefinir els diversos mecanismes de participació ciutadana en el voluntariat d’emergències. Aquesta anàlisi hauria de permetre aconseguir una visió coordinada i global de tots aquests mecanismes, i dignificar la col·laboració de la ciutadania a partir d’una preparació adequada i d’una concreció del paper de cada cos voluntari.

18. Revisar el paper del SEM El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també s’hauria d’avaluar prenent com a paràmetre el percentatge de serveis vinculats a un accident o catàstrofe i a la seva coordinació amb altres cossos.

19. Racionalitzar la vigilància de platges

20. Traspassar les funcions del SEPRONA

21. Traspassar els serveis de salvament marítim

22. Potenciar la presència en el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea

23. Crear una comissió d’estudi al Parlament Les conclusions que se’n derivin, una vegada escoltats tots els agents implicats, podrien ser la base del pacte que reclama el Síndic.

Tornar