Notícies

El Síndic exigeix mesures que ajudin a reduir la contaminació

05/06/2019

foto

Informe: La qualitat de l’aire a Catalunya: dèficits i recomanacions

L’informe analitza les polítiques públiques impulsades a Catalunya en matèria de qualitat de l’aire, i elabora una matriu de possibles amenaces, debilitats, oportunitats i fortaleses en aquest àmbit per assenyalar les necessitats que ha de cobrir l’Administració

Les peticions del Síndic més destacades són promoure una política de transport i mobilitat sostenible, la posada en funcionament de la T-Mobilitat, el foment de l’ús del vehicle elèctric, el desenvolupament de polítiques de restriccions a la circulació de vehicles a llarg termini, la implementació del sistema park&ride a l’àrea metropolitana i el desenvolupament d’una normativa reguladora en matèria de contaminació odorífera

Aquest dimecres, 5 de juny de 2019, el Síndic de Greuges de Catalunya ha lliurat al Parlament de Catalunya l’informe monogràfic La qualitat de l’aire a Catalunya: dèficits i recomanacions, que té per objectiu analitzar les polítiques públiques impulsades a Catalunya en matèria de qualitat de l’aire, determinar la seva concordança amb les directrius europees i internacionals, i elaborar una matriu de possibles amenaces, debilitats, oportunitats i fortaleses en aquest àmbit per assenyalar les necessitats que ha de cobrir l’Administració.

En aquests anys, el Síndic ha dut a terme diverses actuacions sobre aspectes relatius a la contaminació de l’aire i sobre la inactivitat de les administracions davant molèsties per pudors, fums i sorolls provocats per granges, indústries o altres activitats properes als habitatges o per la contaminació lumínica, i en tots els casos ha destacat la necessitat que les administracions públiques implicades adoptin mesures adequades per evitar, prevenir i reduir l’impacte de les activitats en el medi ambient i en les persones.

En el cas concret de la contaminació de l’aire, el Síndic assenyala que és estrictament necessari que l'Administració pública prengui la iniciativa en l'adopció de mesures que ajudin a reduir la contaminació i que totes treballin conjuntament per trobar solucions. I els procediments sancionadors que ha obert la Comissió Europea confirmen aquestes necessitats, i també les debilitats del sistema de prevenció de la contaminació atmosfèrica existent. Ja el 2014 la Comissió Europea va alertar l’Estat espanyol que no protegia prou la ciutadania de la contaminació per partícules fines i va demanar a tots els estats membres que incomplien els límits que actuessin de manera prospectiva, ràpida i eficaç perquè el període d’incompliment fos com més breu millor.

El juliol del 2015 la mateixa Comissió va obrir un expedient contra Espanya per haver superat els límits de diòxid de nitrogen en algunes aglomeracions, com ara Barcelona. Així mateix, el febrer de 2017, la Comissió va tornar advertir diversos estats membres per la constant superació dels nivells de contaminació atmosfèrica, en particular en àrees urbanes de Madrid i Barcelona.

Davant d’aquests fets, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa un programa amb 58 mesures estructurals per lluitar contra la contaminació de l’aire, que s’han de dur a terme entre el període 2017-2020. A més, també va adoptar un protocol en casos d’episodi ambiental de contaminació. Això fa evident la voluntat política de les administracions de treballar en la línia de millorar la qualitat de l’aire. No obstant l’anterior, el Síndic considera que les mesures encara no són suficients i que algunes presenten dèficits importants, i així ho avalen els nivells de contaminació actuals. Les principals recomanacions de l’informe són les següents:

- El vehicle privat ha tingut un paper rellevant en les polítiques de transport i mobilitat. I és necessari revertir aquesta situació, malgrat ésser conscients que no es pot canviar de manera immediata. Per això, el Síndic demana que es promogui una política de transport i mobilitat sostenible.

- També demana que es millori la connexió en la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, per facilitar les connexions entre els municipis de la conurbació i el centre de la ciutat.

- El Síndic ja fa temps que reclama la necessitat de posar en funcionament un nou sistema de targeta única per a l’ús del transport per al públic, la T-Mobilitat, que ha de servir per adaptar el preu del transport públic a la mobilitat real de cada persona i, per tant, ha de facilitar l’aplicació de les tarifes socials que li corresponguin en tot l’àmbit del transport públic, de manera que se superin els obstacles existents actualment. Així, s'incentivaria l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat

- Una altra recomanació del Síndic implica promoure de manera decidida accions per fomentar l'ús del vehicle elèctric, amb la creació d’una xarxa suficient de punts de recàrrega a la ciutat, i amb ajuts per a la compra i la substitució de vehicles convencionals per a aquest tipus de vehicle.

- També destaca la necessitat d’impulsar una integració de la informació relativa a la qualitat de l’aire, i també una ampliació del tipus d’informació proporcionada (que integri immissions i emissions).

- Quant a les restriccions a la circulació de vehicles en els casos d'episodis d'alta contaminació, el Síndic entén que són reaccions puntuals i, més enllà d'això, és necessari que les administracions facin polítiques a llarg termini que permetin a les persones conèixer amb prou temps les decisions en aquest àmbit que més poden afectar el seu dia a dia.

Així mateix, d'acord amb els índexs més alts de contaminació d'alguns districtes i zones de la ciutat de Barcelona i d'altres municipis, el Síndic és partidari de valorar restringir l'accés a aquestes zones més contaminades, i també la possibilitat de tancar-les en dies alterns o amb caràcter permanent durant els dies laborables. També proposa que es creï un peatge de congestió en què s'apliqui una taxa diària que s’hagi de pagar per conduir dins de les zones que estableixi l’àrea metropolitana. Potenciar els park&ride a l'àrea metropolitana, que en tot cas haurien d’estar propers a les estacions de tren o de ferrocarrils i a les entrades de les zones delimitades per l'AMB a partir d'anàlisis tècniques, és una altra de les mesures recomanades.

I, pel que fa a la contaminació odorífera, que també és en part objecte d’estudi en aquest informe, el Síndic recorda que, tal com ja recollir en l’Informe al Parlament 2017, continua pendent de tenir una normativa reguladora en aquesta matèria, tot i que Catalunya té competències per legislar. Fins ara les úniques iniciatives han estat un esborrany d’avantprojecte de llei contra la contaminació odorífera, elaborat per l'aleshores Departament de Medi Ambient i Habitatge l'any 2005, i la Resolució 403/XI, de 14 de desembre de 2016, del Parlament de Catalunya, que instava a incloure regulacions específiques per combatre els problemes d'olors en el marc de la futura llei de qualitat ambiental.

Tornar