Notícies

El Síndic recorda a la Generalitat que cal establir de manera urgent els acords i convenis necessaris amb les empreses subministradores per combatre la pobresa energètica

26/09/2019

foto

La Generalitat ha de dur a terme sense dilació el desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

La demora en la concreció d’aquests acords i convenis agreuja la situació en què es troben les persones vulnerables, que van acumulant deute energètic

El Síndic ha tingut coneixement que, a principi del passat mes d’agost, l'empresa Endesa va enviar als ajuntaments de Catalunya amb més de cinc persones en situació de vulnerabilitat una carta en què els reclamava el pagament del 50% del deute que havien contret amb la companyia. Segons les informacions de premsa, en la carta s'advertia els ajuntaments que, a partir de l'1 d'octubre de 2019, es procediria al tall del subministrament elèctric a aquestes persones si l'Administració municipal no havia pagat el 50% del deute acumulat.

Segons Endesa, el deute acumulat ascendeix a 21 milions d'euros i, per tant, els ajuntaments haurien d'assumir 10,5 milions, el mateix que assumiria l'empresa. L'empresa indica que té detectades 25.000 persones vulnerables a Catalunya per mitjà dels serveis socials dels ajuntaments, que sumen el deute esmentat en subministrament d'electricitat entre els anys 2015 i 30 de juny de 2019. D'aquestes 25.000 persones, el 30% s'ha acollit al bo social.

La pobresa energètica i els drets de les persones més vulnerables quant als subministraments bàsics s’han treballat a bastament a la institució. En aquesta línia, el Síndic ha fet tot un seguit de recomanacions i suggeriments a les administracions i a les mateixes empreses subministradores per garantir els drets d’aquestes persones, que es troben recollits en l’Informe sobre la pobresa energètica a Catalunya (octubre 2013), l’Informe sobre el dret als subministraments bàsics (desembre 2014), les Propostes amb relació al Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, regulador del bo social elèctric, de la figura del consumidor vulnerable i d’altres mesures de protecció d’aquest (gener 2018), i l’Informe sobre el dret al subministrament d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la garantia de la seva qualitat (març 2019).

En vista del context actual, el Síndic torna a reclamar a la Generalitat de Catalunya que, sense més dilació, dugui a terme el desplegament reglamentari de l’article 6 de la Llei 24/2015, que estableix que “les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perduts a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial i els apliquin descomptes molt raonables en el cost dels consums mínims”.

El Síndic considera que és inacceptable la demora per part de les administracions públiques i de les companyies subministradores a l'hora de formalitzar els corresponents acords o convenis que permetin garantir l'aplicació d'aquests ajuts i descomptes. Aquesta demora està agreujant la situació en què es troben les persones en situació de pobresa energètica, que acumulen un deute econòmic en concepte de subministraments bàsics que es va incrementant amb el transcurs del temps, sense que s'hagi establert normativament cap solució a aquesta problemàtica.

A més, recorda a les companyies elèctriques que no poden suspendre el subministrament d’electricitat a les persones en situació de vulnerabilitat que han acreditat la seva situació mitjançant l’informe dels serveis socials corresponent.

A criteri del Síndic, cadascun dels actors en joc en el subministrament (companyies i administracions) s’hauria de fer responsable de les conseqüències derivades dels impagaments en situacions de pobresa energètica.

També reitera la necessitat d’impulsar els mecanismes de mediació i arbitratge que permetin arribar a un acord sobre el pagament del deute existent per part de persones vulnerables.

Així mateix, recorda a la Generalitat que ha de designar, sense més dilació, els òrgans que exigeix la normativa estatal del bo social per fer-ne la gestió i per rebre les llistes de titulars requerits per al pagament i traslladar la informació als serveis socials municipals.

Tornar