Notícies

El Síndic insta l’Administració de l’Estat i la Generalitat a subscriure els convenis que permetin l’execució eficaç dels plans de seguretat nuclear

21/11/2019

foto

Informe Deficiències en matèria de seguretat nuclear

Manca un òrgan que coordini els municipis afectats, l’empresa explotadora, l’Administració de l’Estat i la Generalitat

Cal adaptar el Pla d’emergència nuclear de Tarragona a les noves directives europees, que incorporen els aspectes apresos de l’accident de Fukushima

És prioritari millorar les infraestructures de la zona, tant pel que fa a la cobertura de mòbil, com a l’estat de les carreteres i de la línia fèrria

Urgeix revisar tot el sistema de subvencions, pel que fa als beneficiaris, la dotació i la diferenciació per zones, el procediment de concessió i el caràcter

Cal que l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya promoguin els acords i convenis que siguin necessaris per regular l’execució en matèria de seguretat nuclear, d’acord amb l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Aquesta és una de les recomanacions que recull l’informe del Síndic després d’analitzar els dèficits en matèria de la seguretat al voltant de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó. La direcció del PENTA (Pla d’emergència nuclear de Tarragona), l’exerceix la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya. D’acord amb el PENTA, els municipis que es poden veure afectats per emergències nuclears han d’elaborar uns plans d’actuació municipal en emergència nuclear (PAMEN). 

El Síndic va obrir una actuació d’ofici el mes de juliol de 2019 amb l’objectiu d’analitzar les deficiències i les mancances dels plans d’emergència nuclear dels municipis situats en la zona d’afectació en cas d’accident. Es tracta dels municipis pròxims als tres reactors nuclears que hi ha a Catalunya (dels set en funcionament a tot l’Estat) i que es concentren en comarques veïnes. Aquest dijous, 21 de novembre, el Síndic ha lliurat al Parlament l’informe que ha elaborat, que recopila totes les demandes del territori i les recomanacions corresponents.

Rafael Ribó, que ha fet diverses visites als municipis afectats i reunions amb responsables municipals, proposa dotar-los de més suport i recursos econòmics i materials. A més, l’informe recull la proposta d’establir un òrgan permanent de coordinació entre aquests municipis, les administracions de l’Estat i de la Generalitat i l’empresa explotadora de les centrals nuclears.

El Síndic també considera que cal adaptar el PENTA, de l’any 2009, i el Pla bàsic d’emergència nuclear (PLABEN), del 2004, a les noves directives europees EURATOM. Aquestes incorporen bones pràctiques derivades de l’experiència arran de l’accident que va tenir lloc a la central nuclear japonesa de Fuckushima l’any 2011, després d’un terratrèmol i un tsunami.

Pel que fa a les infraestructures, és indispensable millorar les xarxes de telecomunicacions, especialment als nuclis de població on encara hi ha mancances de cobertura de telefonia mòbil, per exemple, mitjançant convenis entre les empreses operadores i les administracions públiques, i també establir un sistema telemàtic de notificació als municipis de l’activació del PENTA. També és urgent millorar la infraestructura ferroviària (línies R15 i R16) com a via essencial d’evacuació en cas d’emergència. En el mateix sentit, cal millorar l’estat i la conservació de les carreteres, pistes i camins designats com a vies d’evacuació dels municipis en els PAMEN.

Planificar simulacres i fer difusió via telemàtica de l’activació dels plans municipals també és necessari per garantir els drets de les persones afectades. Igual que és necessari, a parer del Síndic, atorgar les subvencions als municipis afectats per centrals nuclears pel procediment de concessió directa i amb caràcter anual. Finalment, el Síndic recomana ampliar les subvencions als municipis situats dins del que es coneix com la zona 2, que són els que es troben a una distància de les centrals nuclears d’entre 10 i 30 km.

Aquestes recomanacions tenen la voluntat de revertir les deficiències que diversos ens locals han fet arribar al Síndic en el marc de les diferents reunions que hi han mantingut sobre el tema.

Tornar