Notícies

El Síndic compareix al Parlament per explicar el Pla d’igualtat de gènere i debatre l’informe sobre el dret al subministrament d’electricitat

09/12/2019

foto
L’objectiu del Pla d’igualtat és enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució i esdevenir un model de referència per a altres actors públics i privats i per a la ciutadania 

L’informe sobre el dret al subministrament proposa mesures concretes per reduir a la meitat la factura domèstica de la llum

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut aquest dilluns, 9 de desembre, davant la Comissió del Síndic del Parlament de Catalunya per debatre el Pla d’igualtat de gènere de la institució i l’informe El dret al subministrament d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la garantia de la seva qualitat.

El Pla d’igualtat del Síndic de Greuges

El passat mes de gener, el Síndic va aprovar el primer Pla d’igualtat de gènere de la institució per al període 2019- 2022, que inclou quatre grans eixos d'actuació: enfortir la cultura de la igualtat en el si de la institució; transversalitzar la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en el conjunt d’actuacions del Síndic; donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència masclista, i el darrer eix se centra en el Síndic de Greuges com a espai laboral on treballen desenes de persones, amb una atenció especial a la promoció i el desenvolupament professional.

El Pla, que és pioner, inclou 51 accions, que seran desplegades progressivament al llarg de quatre anys, entre les quals destaquen elaborar materials de comunicació amb perspectiva de gènere, implementar l’ús de llenguatge inclusiu i promoure la paritat. També preveu l’elaboració d’informes de balanç de cinc anys de vigència de les lleis 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, i 11/2014, per a garantir els drets LGBTI i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i sobre el compliment de les funcions atribuïdes al Síndic en aquestes normatives. 

Una de les accions més destacades que inclou el pla és enfortir l’impacte del Síndic envers el teixit associatiu a tot el territori, a partir d’impulsar reunions amb entitats i associacions vinculades amb els drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ.

Per a cada eix s’ha definit un seguit d’indicadors que permetran avaluar si la mesura s’ha executat. De fet, actualment ja s’està preparant una primera avaluació del grau de compliment durant aquest primer any.

El Pla també va ser traslladat a l’Institut Català de les Dones i a la Secretaria d’Igualtat del Departament de Treball, Benestar i Família, amb qui el Síndic té convenis de col·laboració específics per al foment dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ.

Pel que fa a la violència masclista, el Pla recull l’elaboració d’informes monogràfics, l’inici d’actuacions d’ofici i la realització de visites periòdiques d’inspecció als recursos d’acollida, atenció, recuperació i reparació per a les dones en aquesta situació. En aquest sentit, el Síndic s’ha marcat com un objectiu prioritari per als pròxims quatre anys donar visibilitat i atenció a les dones que pateixen violència masclista i sensibilitzar d’aquest repte el conjunt de la societat. Per fer-ho, ha previst enfortir les relacions amb les entitats i les associacions que treballen en defensa d’aquest col·lectiu, i incrementar les actuacions i informes sobre el tema impulsats per la institució.

El dret al subministrament d’electricitat

L’informe El dret al subministrament d’electricitat: obstacles i solucions en el preu, l’accés al servei i la garantia de la seva qualitat, lliurat al Parlament el passat mes de març, fa una diagnosi de la situació actual a partir d’analitzar el cost de l’energia elèctrica basant-se en els tres components que contribueixen, amb un pes relatiu similar, en l’import final de la factura final: l’energia elèctrica que es consumeix pròpiament, el cost de la qual es deriva del preu resultant en el mercat majorista, en què generadors i comercialitzadores negocien la compravenda d’energia diàriament; el segon component, que són els peatges d’accés que serveixen per pagar, d’una banda, els costos regulats del sistema com ara el transport i la distribució de l’energia, però també altres despeses no relacionades amb el subministrament, com ara els ajuts a la generació renovable o el finançament del dèficit de tarifa (decisions de política energètica), i, finalment, els impostos que suporta la persona consumidora (com ara l'impost electricitat i IVA).

Durant la compareixença, el Síndic ha reiterat la necessitat de reduir la factura de la llum d'usuaris domèstics, repartir de manera proporcional i més justa entre totes les tipologies o usos de consum (domèstic, industrial, serveis, etc.) els càrrecs no relacionats amb el consum i reduir les càrregues impositives com ara l’impost elèctric (tècnicament anomenat Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica), i apropar l’IVA del 21% a un tipus reduït, similar al que apliquen els països del nostre entorn. També ha demanat que es tregui el concepte de lloguer del comptador de la factura, atès que no es justifica econòmicament (manca d’anàlisis de cost-benefici) i que la persona consumidora ja ho paga per mitjà dels peatges en concepte de retribució a l’activitat de distribució.

També ha parlat sobre el bo social i ha tornat a recomanar a l’Administració de l’Estat que redefineixi profundament el procediment establert per a la sol·licitud i la renovació del bo social tenint presents els drets de les persones vulnerables i els principis de simplificació administrativa.

Quant a la pobresa energètica, el Síndic demana a la Generalitat que adopti amb la màxima celeritat les mesures adequades per al desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, que hauria d’incloure l’establiment d’un model d’informe dels serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial determinades per la Llei.

Tornar