Notícies

El Síndic demana que el servei de transport escolar sigui prestat per vehicles que disposin de mecanismes de retenció infantil mitjançant cinturons amb tres punts de subjecció

10/01/2020

foto (c) Adriano Gadini_Pixabay
L’estudi sobre la seguretat en el transport escolar va començar el 2015, arran de diverses queixes rebudes

La Societat Catalana de Pediatria considera més segurs els cinturons amb tres punts de subjecció respecte dels cinturons amb només dos punts (subabdominals)

Totes les queixes, els estudis i les conclusions s’han traslladat al Defensor del Poble, amb l’objectiu que s’impulsi una modificació de la normativa que ho regula

El Síndic demana al Departament d’Educació que es prioritzi la contractació amb vehicles amb els cinturons amb tres punts de subjecció

L’ús del cinturó de seguretat o altres sistemes de retenció homologats en vehicles destinats al transport escolar és un tema a bastament treballat per la institució. Ja el 2015 es van rebre diverses queixes que posaven de manifest les presumptes deficiències dels vehicles que s’ocupen del transport escolar, pel fet que la majoria d’empreses que presten aquest servei utilitzaven vehicles antics amb sistemes de cinturons de seguretat amb només dos punts d’ancoratge, mentre que els vehicles particulars han de portar sistemes de retenció infantils homologats amb tres punts d’ancoratge.

De la informació tramesa per les diferents administracions, el Síndic va constatar que la normativa referent a la instal·lació de cinturons de seguretat i altres sistemes de retenció establia que els vehicles matriculats abans del 20 d’octubre de 2007 no estan obligats a portar cinturons. No obstant l’anterior, als vehicles de nova fabricació la utilització de cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció degudament cordats té caràcter obligatori, tant per a la persona conductora com per als passatgers de més de tres anys als vehicles destinats al transport de persones de més de nou places.

Vist això, el Síndic va suggerir a l’aleshores Departament d'Educació que donés instruccions als consells comarcals o altres organismes que tinguessin delegada la gestió del servei de transport escolar perquè adoptessin les mesures necessàries, si convenia a través de modificacions, perquè el servei de transport escolar fos prestat per vehicles que portessin instal·lats mecanismes de retenció infantil, amb l’objectiu que aquest transport es pogués prestar amb les màximes garanties possibles. De la informació enviada, se’n desprèn que durant el 2016 aquest departament va donar trasllat als consells comarcals d’aquesta recomanació.

Com que es tracta d’una qüestió estatal, el Síndic va traslladar els casos al Defensor del Poble i li va recomanar que impulsés un canvi en la normativa que regula l'ús de sistemes de retenció és d'àmbit estatal (Reglament general de circulació). Paral·lelament, el Síndic també va alertar que la regulació continguda en el Reglament general de circulació podria estar incomplint la Directiva d'execució 2014/37/UE, atès que aquesta directiva prohibeix que els menors de tres anys viatgin en vehicles que no estiguin dotats de dispositius de seguretat. En canvi, el reglament estableix que als vehicles de més de nou places és obligatori fer servir cinturó o altres sistemes de retenció per al conductor i passatgers de més tres anys, però no es diu res dels infants menors d'aquesta edat.

De la informació de què disposa el Síndic, actualment s’està treballant en la modificació del Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, en relació amb els infants menors de tres anys.

Arran d’una nova queixa rebuda al llarg del 2019, el Síndic va adreçar-se a la Societat Catalana de Pediatria, amb l’objectiu de conèixer la seva valoració de la seguretat i els possibles efectes de l’ús de del sistema de retenció de només dos punts. En general, la Societat Catalana de Pediatria confirma que hi ha estudis que indiquen que l’ús de cinturó subabdominals amb dos punts pot causar lesions greus en cas d’accident, a diferència dels casos en què s’utilitzen sistemes de retenció de tres punts. A parer de la Societat Catalana de Pediatria, a més, també haurien d’haver-hi coixins elevadors per optimitzar la seguretat dels infants.

Per tot l’anterior, el Síndic considera que l’Administració hauria de prioritzar la contractació de vehicles de transport escolar que estiguin dotats de mecanismes de retenció infantil, ja que ofereixen millors condicions de seguretat, i demana al Departament d’Ensenyament que s’adreci de nou als consells comarcals, o a la resta d’organismes en qui tinguin delegada la gestió de servei, perquè el servei de transport escolar sigui prestat per vehicles que portin instal·lats mecanismes de retenció infantil i que aquests incloguin prioritàriament cinturons amb tres punts de subjecció.

Tornar