Notícies

El Síndic reclama fixar uns preus màxims en els serveis funeraris ajustats a la vulnerabilitat de les persones durant la crisi del coronavirus

31/03/2020

foto
En l'estat d'emergència actual, demana la màxima celeritat a l'autoritat sanitària i als ens locals corresponents en la determinació d'aquests preus màxims
 
Demana l’ampliació a nou o dotze mesos del termini de sis mesos establert per l’Ordre SND/298/2020, per a la devolució dels imports ja abonats als serveis funeraris superiors als preus màxims fixats

La defunció d’un ésser estimat sempre és un cop dur per a familiars i amics, accentuat en els dies que vivim per la suspensió obligada de vetlles i cerimònies de comiat. Arran d’aquesta situació, el Síndic ha analitzat les mesures aprovades per les autoritats sobre els serveis funeraris, d’acord amb el Codi de bones pràctiques que va publicar la institució l’abril de 2016.

Del l’anàlisi, se’n desprèn que les administracions i les empreses de serveis funeraris han de treballar conjuntament amb el màxim rigor i qualitat, especialment per no agreujar les circumstàncies actuals.

Pel que fa als preus, el Codi de bones pràctiques assenyala que les empreses de serveis funeraris han de respectar en tot moment els drets que la normativa vigent en matèria de defensa dels consumidors atorga a les persones usuàries dels serveis funeraris i, prèviament, informar-ne per escrit els familiars o cercles pròxims de la persona morta. Les persones usuàries dels seus serveis han de rebre, de manera obligatòria, informació sobre el dret a rebre per escrit un pressupost previ dels serveis que tinguin interès a contractar i de conèixer, prèviament, les formes i les maneres de pagament establertes per als serveis que vulguin contractar; el dret a disposar d’un catàleg de productes i serveis prestats directament per l’empresa funerària, o prestats per tercers, en què consti la descripció i, si escau, la fotografia del producte o servei, amb la tarifa o preu que li sigui aplicable; el dret que els assisteix que els sigui facilitada una factura dels serveis contractats que compleixi els requisits legalment establerts per al document esmentat, i, finalment, el dret que els assisteix d’exigir, en qualsevol moment, un full de reclamació i, si escau, de formular una reclamació.

Quan l’empresa de serveis funeraris ofereixi, a més, la prestació de serveis de cementiri, d’inhumació o de cremació, els drets assenyalats anteriorment també s’han d’estendre a aquesta classe de productes o serveis. El Codi de bones pràctiques també disposa que “les empreses de serveis funeraris han d’atendre les obligacions de prestació dels serveis funeraris que determinin les administracions públiques, d’acord amb el que disposin les ordenances municipals o altres normes en relació amb les persones sense recursos, a les quals s’haurà de prestar un servei funerari digne.”

Pel que fa a la publicitat dels preus, el Codi de bones pràctiques assenyala que “els preus aplicats per l’empresa de serveis funeraris han d’estar establerts de manera clara, precisa, comprensible i actualitzada. Aquests preus han de constar en el seu web i al tauler d’anuncis o similar col·locat al seu establiment a disposició de les persones i en un lloc d’accés fàcil”. Finalment, el Codi de bones pràctiques indica que “l’empresa de serveis funeraris ha de fer el màxim esforç possible per simplificar el procés de contractació del servei i facilitar un pressupost clar i tancat. D’acord amb la normativa de defensa dels consumidors, els preus publicats són vinculants, i així s’ha de fer constar en tots els suports i mitjans en els quals s’anunciïn”.

Pel que fa a les mesures adoptades per les autoritats competents, d’una banda, s’ha publicat en el  DOGC núm. 8098, de 28 de març, el Decret-llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, que modifica la Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris per habilitar, en casos de pandèmia com l'actual, que l'autoritat sanitària pugui declarar els serveis funeraris com a “serveis de prestació forçosa” i, en conseqüència, determinar el preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment.

La determinació d'aquest preu per l'autoritat sanitària es farà a proposta motivada de l'ens local territorial corresponent, sense que això exclogui el dret de les persones usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent al servei pactat.

D'altra banda, el BOE núm. 88, de 30 de març, publica l’Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb les sales de vetlla i cerimònies fúnebres per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19. Aquesta ordre determina la seva aplicació a tota Espanya durant la vigència de l'estat d'alarma i, en essència, prohibeix totes les vetlles de les persones difuntes, posposa les cerimònies civils i religioses, i limita a tres les persones que, respectant una distància d'un a dos metres entre elles, poden participar en el comiat de la persona difunta.

L'Ordre també fixa una sèrie de condicions per a la contractació dels serveis funeraris:

“- Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

- En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo. En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el correspondiente reembolso.

- Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar actuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos producidos por causa del COVID-19.

- Respecto de los servicios o productos contratados que no puedan ser disfrutados o entregados al usuario debido a las medidas implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus normativas de desarrollo, se devolverá al consumidor o usuario los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos.”

Finalment, l'Ordre determina que l'incompliment d'aquestes condicions es considerarà una infracció segons la legislació general de defensa de consumidors i usuaris.

En vista de tot l'anterior, i d'acord amb el Codi de bones pràctiques vigent, el Síndic recorda que les mesures administratives adoptades s’han d’orientar a una millor garantia dels drets subjectius de les persones en relació amb un servei universal, com és el servei funerari, i a uns preus raonables i assequibles. La prestació per empreses privades d’unes activitats considerades essencials o universals no pot comportar la disminució de drets i garanties per a les persones.

Per tot això, el Síndic:

- Recomana que l’establiment dels preus màxims i tancats sigui de comprensió fàcil i tingui en compte, en un o dos trams de preus, la diversitat de situacions econòmiques de les persones.

- Reclama expressament que en l'aplicació d'aquestes mesures extraordinàries sobre la contractació dels serveis funeraris es tinguin presents les persones i les famílies amb menys recursos, amb la fixació d'uns preus màxims ajustats a la seva situació.

- En l'estat d'emergència actual, cal demanar la màxima celeritat a l'autoritat sanitària i als ens locals corresponents en la determinació d'aquests preus màxims.

- Cal valorar l'ampliació a nou o dotze mesos del termini de sis mesos establert per l’Ordre SND/298/2020 per a la devolució dels imports ja abonats pels serveis funeraris i que siguin superiors als preus màxims fixats.

El Síndic es posa a disposició de totes les persones que ho requereixin per atendre les seves queixes en aquest àmbit:

Telèfon gratuït: 900 124 124

Correu electrònic: sindic@sindic.cat

Web: www.sindic.cat

El mes d'abril de 2016 el Síndic va presentar un codi de bones pràctiques de les empreses de serveis funeraris, que va ser signat per l'Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i ratificat pels representants de Mémora i Àltima, dues de les principals empreses de serveis funeraris a Catalunya. Posteriorment (desembre 2019), l'empresa Funerària Anoia també s’hi va adherir.

Una de les finalitats del Codi de bones pràctiques del Síndic és que pugui servir d’orientació per resoldre els conflictes que de vegades sorgeixen entre les empreses de serveis funeraris i les persones usuàries. La Unió Europea ha apostat fermament per l’establiment de mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes com una via per a l’arranjament de diferències àgil, informal i més econòmica per a les persones usuàries.

El Codi de bones pràctiques es pot consultar íntegrament en aquest enllaç. 

Tornar