Notícies

El Síndic analitza d’ofici la garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les mesures preses per fer front a la pandèmia del coronavirus

08/04/2020

foto

Cal garantir el dret de les persones amb discapacitat d’accedir a les vies públiques amb la persona cuidadora o acompanyant, lliures de ser increpades i sense portar cap mena d'identificatiu

Cal evitar que l’alumnat amb discapacitats quedi exclòs del procés educatiu i de la represa telemàtica del curs escolar

S’han d’identificar les necessitats concretes de cadascun dels centres residencials per a persones amb discapacitat a Catalunya, en matèria de prevenció, protecció i seguiment dels malats

Cal reforçar els serveis de suport per a la salut mental d’adults i infantojuvenil, i assegurar la continuïtat de la prestació de serveis comunitaris i de programes d'orientació per a situacions de crisi

Aproximadament un 15% de la població mundial són persones amb algun tipus de discapacitat i els riscos que presenta la COVID-19 són particularment greus per a aquest col·lectiu, per la qual cosa és indispensable que els governs facin esforços addicionals per atendre les seves necessitats específiques.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat, aquest dimecres 8 d’abril del 2020, una resolució sobre la garantia dels drets de les persones amb discapacitats i les mesures preses per fer front la pandèmia provocada per la propagació de la COVID-19. La institució, en el marc de les seves competències, ha presentat diferents recomanacions i mesures adreçades a totes les administracions i institucions.

En la situació actual tant l’Organització Mundial de la Salut com altres agents internacionals i nacionals d’atenció a les persones amb discapacitat han cridat l’atenció sobre les mesures concretes que cal que adoptin les diferents administracions, i també els professionals i la societat civil en general, per reduir l’impacte de la pandèmia en les persones que conformen aquest col·lectiu. En l’àmbit estatal i autonòmic, també s’han pres mesures pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat. 

En el marc de la seva resolució, el Síndic de Greuges ha suggerit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya que dugui a terme les actuacions següents:

Garantir que les persones amb discapacitat puguin accedir a informació clau per salvar la seva vida mitjançant estratègies de comunicació adaptades a les seves  capacitats. Consultar periòdicament les entitats de representació de les persones amb discapacitat sobre les seves necessitats i sobre la seva valoració, per assegurar-se que les polítiques i les mesures hi donen resposta.

Així mateix, implementar mesures per donar compliment a les recomanacions recollides per l'OMS en el document “Consideracions relatives a la discapacitat durant el brot de COVID-19”i garantir mesures de suport econòmic i financer per a les famílies que hagin de deixar de treballar per atendre les persones amb discapacitat i assegurar que aquest col·lectiu tingui mesures per afavorir una bona salut física i mental. 

El Síndic també recomana que es duguin a terme campanyes de sensibilització per garantir el dret de tots els infants, adolescents i adults amb discapacitat que presenten conductes disruptives, trastorns de conducta o trastorns de l'espectre autista (TEA) a circular per les vies públiques amb la persona cuidadora o acompanyant, seguint els protocols de distància i prevenció de contagi, lliures de ser increpats per la resta de la ciutadania. Aquest dret s'ha de poder exercir lliurement i sense portar cap mena d'identificatiu. 

Addicionalment, el Síndic adreça alDepartament d’Educació per recordar-li que en la situació actual, en què s’ha disposat el tancament dels centres educatius, els infants i adolescents amb discapacitat s’enfronten a més obstacles per accedir a una educació inclusiva i de qualitat, tot i que els centres estan implementant diferents estratègies d’ensenyament a distància i d’instrucció en línia amb el suport material tecnològic. En aquest cas, l’alumnat amb discapacitats pot quedar exclòs del procés educatiu i de la represa telemàtica del curs escolar, al qual feia referència el Síndic en una resolució del passat 2 d’abril

Per evitar aquests efectes, cal garantir que l’educació i la instrucció en línia o a distància sigui dissenyada d'una manera accessible per als alumnes amb discapacitat sensorial i que s'aportin els suports educatius específics per a la inclusió educativa. Així mateix, cal habilitar recursos que permetin a l’alumnat amb discapacitat continuar la seva escolaritat des de casa, amb els suports necessaris en cada cas. L’alumnat que no tingui accés a internet o que no el pugui  fer servir per raó de la seva discapacitat ha de disposar de materials i plans de suport i continuïtat educativa accessibles.

A més, cal assegurar un suport específic per a les famílies o cuidadors que atenen l’alumnat i certificar l’acompanyament personalitzat, si convé amb caràcter diari, de l’alumnat amb discapacitat a través dels diferents canals disponibles. 

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a les administracions locals competents en matèria de serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, els recomana, entre d’altres, que calgarantir suports assistencials a les llars en els casos en què els infants i adolescents necessitin una assistència més específica. Així mateix, cal assegurar la continuïtat dels serveis que atenen el col·lectiu de les persones amb discapacitat i disposar d’estratègies i de recursos per continuar oferint els serveis que requereixin en cada cas. 

També recorda que cal vetllar per donar resposta a les necessitats diàries de les persones amb discapacitat, i en cas que ho requereixin, incrementar i reforçar el funcionament dels dispositius de teleassistència domiciliària o desplaçament al domicili que siguin necessaris. 

El Síndic crida l’atenció sobre la necessitat que les persones que presten assistència a les persones amb discapacitat disposin dels equips de protecció personal necessaris i demana que s’activiun pla d'acció específic adreçat a identificar les necessitats concretes de cadascun dels centres residencials per a persones amb discapacitat a Catalunya en matèria de prevenció, protecció i seguiment de possibles malalts de la COVID-19, tant pel que fa a les persones residents com al personal treballador. 

També recomana que es facilitin a les entitats socials que desenvolupen serveis d'atenció a les persones l’accés immediat a proves de diagnòstic ràpides, amb l’objectiu de reforçar les plantilles i activar professionals que estan preventivament confinats. 

Quant al retorn voluntari al domicili de les persones que viuen en centres residencials, el Síndic considera que únicament s’hauria de permetre en els casos en què s'hagi pogut dur a terme la respectiva prova diagnòstica de la COVID-19, amb resultat negatius i seguint les indicacions establertes a les instruccions de la Direcció General d'Autonomia personal i la discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 25 de març. 

En relació amb els infants i adolescents, és aconsellable traslladar-los amb la seva família, sempre que sigui possible, en la línia de les mesures adoptades recentment per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Davant la possibilitat que augmentin les situacions de negligència, maltractaments i abusos en situacions de confinament en centres residencials, el Síndic demana que s’extremi el zel i s’intensifiquin els treballs dels serveis d'inspecció i les mesures de prevenció en totes les institucions d'atenció residencial de persones amb discapacitat. 

Així mateix, demana que s’adoptin mesures per evitar una situació de fallida dels centres especials de treball (CET) d’iniciativa social, que incorporen a la feina persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. En cas que hagin de cessar la seva activitat de manera parcial o total en el marc d’un ERTO, caldria mantenir les subvencions salarials justificant altres despeses diferents de salaris. 

Pel que fa al Departament de Salut, el Síndic recorda que les persones amb discapacitat tenen un risc més alt de contreure COVID-19 a causa de factors com possibles malalties associades o per causa dels obstacles per emprar algunes de les mesures bàsiques recomanades, com ara la higiene de mans o les mesures d’aïllament, entre d’altres. Addicionalment, les polítiques d'aïllament social poden comportar, en el cas de les persones amb discapacitats psicosocials, amb discapacitat intel·lectual o amb malalties i vulnerabilitat neurobiològica, com ara les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme, o amb trastorns de conducta o quadres de conductes disruptives, quadres de crisi, ansietat o depressió, o els pot fer patir un profund malestar. 

Per prevenir i atendre aquestes situacions, el Síndic recomana que es reforcin els serveis de suport per a la salut mental d’adults i infantojuvenil, i que s’asseguri la continuïtat de la prestació de serveis comunitaris i de programes d'orientació per a situacions de crisi que siguin accessibles per a totes les persones. 

També remarca la importància de considerar les necessitats específiques en cada cas en el desenvolupament d’estratègies de prevenció i extremar mesures per prevenir la infecció en les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties i vulnerabilitat neurobiològica o altres situacions que obliguin a un contacte permanent amb altres persones o que facin difícil aplicar altres mesures bàsiques de prevenció. 

Igualment, el Síndic recomana que s’atenguin les consideracions del Comitè de Bioètica d'Espanya contingudes en l’Informe sobre els aspectes bioètics de la priorització de recursos sanitaris en el context de la crisi del coronavirus.

Tornar