Notícies

Cal refermar el compromís, la transparència, el control i el retiment de comptes en l'emergència d'Iqoxe

15/05/2020

foto (c) gencat
L’informe del Síndic s’ha enviat als departaments de la Generalitat, ajuntaments i ens locals, sindicats i associació empresarial química, associacions veïnals, entitats ambientals, URV i Comissió creada al Parlament de Catalunya
 
Recorda la vigència de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència
 
Es recomana donar suport econòmic i assistència tècnica als 29 municipis que, d'acord amb el nou PLASEQCAT 2020, han d’elaborar un pla d’emergència municipal

Arran de l'explosió ocorreguda a l'empresa Iqoxe de la Canonja el passat 14 de gener de 2020, el Síndic va iniciar una actuació d'ofici per analitzar l'actuació de les administracions públiques competents en aquests fets i, en concret, per estudiar aspectes com ara la coordinació entre les administracions públiques, l'aplicació dels plans i els protocols de protecció civil i les afectacions al medi ambient.

En aquest sentit, en data 29 de gener de 2020, el Síndic es va adreçar a les diferents administracions implicades per sol·licitar informació detallada sobre diversos extrems. Un cop rebuda i analitzada la informació de les administracions, el Síndic ha fet arribar el document final de recomanacions i suggeriments a les administracions i actors afectats (departaments de la Generalitat, ajuntaments i ens locals, sindicats i associació empresarial química, associacions veïnals, entitats ambientals, URV). També s'ha fet arribar al Parlament de Catalunya, que recentment ha reprès els seus treballs en aquest àmbit per mitjà de la comissió d'estudi de la seguretat al sector petroquímic.

A partir de les informacions rebudes i de la investigació duta a terme, el Síndic constata que en aquests fets es van veure afectats els drets de les persones a ser ateses en cas de catàstrofe i a ser informades dels riscos col·lectius importants que els afecten, les mesures previstes i adoptades per fer-hi front i les conductes que cal seguir per prevenir-los. Així mateix, i en vista dels missatges emesos en les xarxes socials pel Departament d'Interior sobre el confinament de la població i la manca d'activació de les sirenes, el Síndic també recorda la vigència de rebre informació i instruccions de manera àmplia, precisa i eficaç sobre les mesures de seguretat a prendre i la conducta a seguir en cas d'emergència.

L'aprovació del nou PLASEQTA 2020 pel Govern de la Generalitat confirma la necessitat de canvis en la gestió de les emergències químiques a Tarragona. Per això, el Síndic recomana que el Departament d'Interior dugui a terme les actuacions de preparació de la població, formació i informació previstes en el nou PLASEQCAT 2020 i que compleixi el calendari establert. Igualment, s'ha de respectar el procés d'implantació del pla, fer un esforç especial per ajustar les accions previstes en el programa de quatre anys 2020-2023 i fer les avaluacions, les anàlisis i les revisions del pla en els terminis fixats.

L'informe final de la Taula d’avaluació i seguiment constituïda pel Govern de la Generalitat arran de l'explosió a Iqoxe també assenyala un seguit de mesures per implementar que han de permetre una millor resposta davant d'episodis similars. 

Tanmateix, el Síndic recomana anar més enllà d’aquest informe amb un acord del Govern que aprovi el calendari d'execució, el pressupost i l'òrgan administratiu que sigui responsable de l'adopció de cada mesura concreta perquè se’n garanteixi una adequada implementació.

En aquesta mateixa línia, el Síndic recomana que es doni suport econòmic i assistència tècnica als 29 municipis que, d'acord amb el nou PLASEQCAT 2020, han d’elaborar un pla d’emergència municipal per a accidents en establiments industrials que manipulen substàncies perilloses que formarà part del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). I, per descomptat i amb vista al futur, s'ha de garantir que les informacions sobre les emergències i l'activació dels plans d'actuació corresponents arriben a les alcaldies amb la màxima fluïdesa i efectivitat d'acord amb els plans aprovats, atesa la seva consideració d'autoritats de protecció civil en l'àmbit municipal.

En coherència amb això, és essencial que el Departament d'Interior treballi amb tots els actors (administracions i empreses) per implantar amb la màxima celeritat possibles sistemes d’alerta a la població complementaris a les sirenes de risc químic i especialment un sistema universal d’alerta geolocalitzada a telèfons mòbils.

Pel que fa a les persones afectades, cal que es reforci la informació, l’orientació i l'assessorament sobre l'exercici dels seus drets per a la defensa dels seus interessos, les vies que poden utilitzar i la reclamació d'una indemnització pels danys causats. Per això, el Síndic recomana aprovar i tenir preparats protocols o procediments d'actuació amb relació a les empreses asseguradores per facilitar la tramitació i la gestió de les reclamacions de danys per part de les persones afectades. Apostar per la implementació de procediments extrajudicials, àgils i econòmics per a la indemnització de danys a les persones afectades també és una forma de contribuir a la garantia dels seus drets.

Igualment, cal tenir aprovats plans o protocols d'actuació social i atenció psicològica a les persones per a casos d'emergència i la Inspecció de Treball ha d'intervenir amb relació a la prevenció de riscos laborals, la coordinació d'activitats empresarials i la formació del personal.

En tot cas, per preservar els drets de les persones i incrementar-ne la confiança en les administracions públiques en la protecció civil i la gestió d'emergències, cal refermar el compromís, la transparència, el control i, especialment, l’avaluació i el retiment de comptes de les administracions en l'emergència que va representar l'explosió a l'empresa Iqoxe. Una avaluació pública, amb els actors socials, empresarials i sindicals més rellevants, constituiria un exercici del dret a la participació ajustat a les persones i a les necessitats del territori, que, precisament, ha justificat l'aprovació del nou PLASEQTA 2020 “en els factors singulars de perill, vulnerabilitat i exposició que es donen en aquest territori amb relació als establiments industrials que manipulen substàncies perilloses”.

Finalment, un altre conjunt de consideracions del Síndic fa referència al dret a un medi ambient equilibrat, sostenible i respectuós amb la salut, que inclou el dret a la protecció davant les diferents formes de contaminació i a accedir a la informació ambiental en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes que la tinguin en nom seu, drets especialment rellevants en aquesta emergència.

Tornar