Notícies

El Síndic demana que tots els centres escolars compleixin els criteris de reobertura establerts

12/06/2020

foto

El Síndic ha constatat novament una gran disparitat de respostes per part dels mateixos centres a l’hora d’organitzar la reobertura 

Nombrosos centres han organitzat tutories i activitats presencials per al conjunt de l'alumnat, en dies diferents, i fins i tot serveis per a l'acollida de l'alumnat amb necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar

Hi ha centres que han tramès a les famílies missatges de dissuasió del retorn de l’alumnat als centres, sense aprofitar activament la possibilitat de desenvolupar un treball socioeducatiu presencial amb l’alumnat que presenta més necessitats educatives

Les diferències entre centres van més enllà de l’autonomia de centre quan suposen o generen desigualtats educatives per als alumnes

El proppassat 19 de maig, el Síndic va presentar l’informe Els centres educatius amb elevada complexitat davant la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, en què posava de manifest les limitacions que suposava la reobertura de centres durant aquest curs 2019/2020, en termes acadèmics i també per les mesures estrictes de distanciament social imposades per les autoritats sanitàries, però també sol·licitava al Departament d’Educació que el retorn a l’escola estigués molt orientat a respondre a necessitats específiques, siguin de conciliació de la vida laboral i familiar de les famílies, siguin d’atenció de situacions de vulnerabilitat social i de dèficits d’acompanyament familiar, que facin necessària la posada a disposició d’un espai socioeducatiu destinat a l’atenció dels infants. Ateses les dificultats constatades amb el desenvolupament telemàtic del curs, especialment entre l’alumnat socialment més desfavorit, el Síndic demanava que aquest retorn s’organitzés com a espai socioeducatiu d’acompanyament en el seguiment de l’activitat lectiva a distància.

En aquesta línia, el Departament d'Educació va anunciar el proppassat 20 de maig de 2020 el Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020. Aquestes instruccions preveien la continuïtat del curs 2019/2020 telemàticament, però també l'obertura física dels centres en el curs actual en la fase 2 de desescalada per a l’acció educativa presencial voluntària de l’alumnat que finalitza l’etapa, per a atencions personalitzades amb els tutors, o per a l’alumnat de 3-6 anys les famílies del qual no puguin flexibilitzar el treball presencial. En tot cas, cada centre, d'acord amb l'autonomia organitzativa de què disposa, havia de presentar el seu pla d'obertura amb l'acompanyament de la Inspecció educativa previ a l'inici de les activitats presencials amb l'alumnat. 

A través de les queixes rebudes i de les actuacions desenvolupades, el Síndic ha constatat novament una gran disparitat de respostes per part dels mateixos centres a l’hora d’organitzar la reobertura. 

El Departament d’Educació ha informat aquesta institució que oficialment tots els centres han obert les seves instal·lacions (amb alguna excepció justificada per l’existència d’obres o d’altres), en alguns casos amb la necessitat de la intervenció de la Inspecció d’Educació per fer-ho possible, ateses les resistències d’alguns equips directius i claustres. Amb tot, el Síndic ha constatat que nombrosos centres han tramès a les famílies missatges de dissuasió del retorn de l’alumnat als centres, sense aprofitar activament la possibilitat de desenvolupar un treball socioeducatiu presencial amb l’alumnat que presenta més necessitats educatives, tant a primària com a secundària, abans de la finalització del curs.

Mentre nombrosos centres han limitat l'obertura només a l'alumnat que finalitza l'etapa, per a algun dia concret, o per fer alguna tutoria amb cita prèvia, a petició dels mateixos tutors, altres centres han organitzat, a banda de les activitats de tutoria i per a l'alumnat que finalitza etapa, algunes activitats presencials per al conjunt de l'alumnat, en dies diferents, i fins i tot serveis per a l'acollida de l'alumnat amb necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar.

Davant d’aquesta realitat, el Síndic recorda que l’educació és un dret fonamental que ha de ser garantit i protegit pels poders públics i també, de manera preferent, pel professorat i pels equips directius dels centres, d’acord amb l’interès superior de l’infant. La Llei d’educació de Catalunya (LEC) estableix el compromís de les direccions dels centres, en l'exercici de les seves funcions, amb la defensa de l'interès superior de l'infant.

D’acord amb aquest interès, la gran majoria del professorat ha fet un esforç important durant els mesos de confinament per reinventar-se i garantir el desenvolupament de l’activitat lectiva de manera telemàtica a l’alumnat. 

El Síndic recorda, però, que l’escola desenvolupa una funció social que va més enllà dels processos d’ensenyament i aprenentatge, i que és una institució central per garantir aspectes com ara la socialització, la igualtat d’oportunitats, la prevenció de situacions de patiment o desprotecció o el desenvolupament integral dels infants, entre d’altres. 

Precisament, el nostre ordenament jurídic reconeix el dret de l’infant a l’escolarització, però també a l’educació en un sentit més ampli, de manera que els poders públics i els centres escolars no només han de fomentar l’accés a l’activitat pròpiament lectiva, sinó també altres actuacions que proveeixen d’oportunitats educatives els infants.

A criteri del Síndic, les condicions establertes per les autoritats sanitàries, que no són òptimes per desenvolupar la tasca educativa, oferien marge per promoure una intervenció socioeducativa més activa del que molts centres han desenvolupat, en benefici dels alumnes amb més necessitats educatives.

Respecte a la dispersió de respostes entre centres, que el Síndic ha denunciat al llarg dels mesos de confinament, val a dir que els centres disposen d’un ampli marge d’autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió, circumstància que ha suposat una diferenciació de projectes educatius de centre, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres. 

Amb tot, el Síndic també recorda al Departament d’Educació que l’autonomia dels centres té límits, i que no pot ser emprada per establir diferències (i desigualtats) quant a l’assistència dels infants als centres o quant al gaudi del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Convé posar de manifest que, segons estableix la LEC, “el màxim aprofitament educatiu” és un dels criteris que ha d’inspirar el desenvolupament dels projecte educatiu de centre. 

Les diferències entre centres van més enllà del que es pot considerar com a admissible des de la perspectiva del respecte a aquests marges d’autonomia quan suposen o generen desigualtats educatives per als alumnes o no estan orientats directament a assolir “el màxim aprofitament educatiu” de l’alumnat (art. 91 LEC).

 

 

Tornar