Notícies

El Síndic recomana que s’informi de forma clara les persones afectades per ERTO sobre les seves obligacions tributàries

08/07/2020

Foto

Es destaca que durant almenys sis setmanes el Servei Públic d’Ocupació Estatal ha estat pràcticament col·lapsat

El SEPE es considera un altre pagador als efectes de l’IRPF i aplica una retenció mínima sobre la quantitat que paga als treballadors en ERTO

Els poders públics han de vetllar per un sistema fiscal just amb objectius d'equilibri social i ambiental per combatre la creixent desigualtat, la pobresa i l'exclusió social

La institució ha traslladat aquestes consideracions al Defensor del Poble i al Govern d’Espanya

El passat 4 de juny, el Síndic de Greuges va presentar l'informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, en el qual, entre altres accions, destacava les queixes i consultes rebudes de les persones afectades per expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) per força major pendents de percebre la prestació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En aquest punt, se subratlla que durant almenys sis setmanes el SEPE ha estat pràcticament col·lapsat.

A aquesta situació, s'hi ha d'afegir que és probable que hi hagi desconeixement sobre els efectes que té el fet d'haver rebut la prestació esmentada en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) per a l'exercici 2020, tenint en compte que el SEPE es considera un altre pagador als efectes d'aquest impost i que aplica una retenció mínima sobre la quantitat que paga als treballadors en ERTO.

El Síndic recorda que l'article 96 de la Llei 35/2006 determina dos límits que fixen l'obligació de declarar en aquest impost en relació amb les rendes procedents dels rendiments íntegres del treball. En concret, estableix un límit de 22.000 euros anuals si els rendiments de treball procedeixen d'un sol pagador i, en canvi, quan els rendiments provenen de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon pagador i restants superi en total 1.500 euros, el límit es fixa en 14.000 euros.

Atesa la normativa vigent, les persones que no estan obligades a presentar la declaració de l'IRPF per a l'exercici de 2019, ja que han obtingut uns rendiments del treball d'un import inferior a 22.000 euros, es veuran obligades a presentar-la per a l'exercici 2020 per haver estat afectades per un ERTO i, en conseqüència, haver tingut ingressos de dos pagadors. En aquest cas, el límit aplicable no és el de 22.000 euros sinó de 14.000 euros. El Síndic subratlla que les persones han de tenir coneixement d'aquesta obligació a fi que puguin complir les seves obligacions tributàries adequadament.

Un altre problema que pot haver-hi pel fet tenir dos pagadors o més és que la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques resulti a pagar. Aquesta situació és deguda a les retencions suportades. Com s'ha dit, en general el SEPE aplica una retenció mínima sobre la prestació que abona als treballadors en ERTO. Per això, s'ha de tenir en compte que mentre s'està percebent la prestació per desocupació, es pot sol·licitar que es retingui l'IRPF o que s'hi apliqui un percentatge superior, si escau. Encara que aquesta informació està publicada en el web del SEPE, no consta que es presentin sol·licituds en aquest sentit de forma habitual, ni que la possibilitat de fer ús d'aquest dret sigui coneguda suficientment.

Cal apuntar que tenir dos pagadors o més no implica que es pagui una quantitat superior en concepte de l'impost sobre la renda de les persones físiques, sinó que la situació s’ha de regularitzar en el moment de presentar la declaració de l'impost el pròxim any.

El Síndic insisteix que les persones tenen dret a ser informades i assistides sobre l'exercici dels seus drets i sobre el compliment de les seves obligacions tributàries. Per aquesta raó, atès el desconeixement que hi pot haver sobre els efectes fiscals de la percepció de la prestació de desocupació, com és la diferència en el límit de l'obligació de declarar, la institució adverteix que les administracions han d'esmerçar esforços per informar-ne les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.

Aquesta informació s'ha de transmetre de forma clara i suficient i cal que se n'informi en el marc del procediment de tramitació de la prestació, de manera que es podrien incorporar els advertiments fiscals oportuns en la resolució. També caldria que constés en el web del SEPE de manera que fos visible amb facilitat.

En aquest sentit, la institució recomana que s'adoptin mesures per garantir el dret de les persones a ser informades sobre els efectes fiscals de la percepció de la prestació per facilitar el compliment de les obligacions fiscals, i així evitar situacions inesperades en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques del pròxim any i les conseqüències negatives que això podria comportar.

D'altra banda, cal tenir en compte que els ajuts o les subvencions que es poden rebre per fer front a les dificultats econòmiques derivades de l'efecte de la COVID-19 també tenen efectes fiscals, i amb relació a aquestes subvencions és necessari que es proporcionin les advertències fiscals adequades a les persones. Així mateix, cal apuntar que s'hauria de valorar la conveniència d'afegir aquests ajuts com un supòsit més de les exempcions previstes en l'article 7 de la LIRPF.

Dit això, i com es va remarcar en l’informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, els poders públics han de vetllar per configurar un sistema fiscal just amb objectius d'equilibri social i ambiental per combatre la creixent desigualtat social, la pobresa i l'exclusió social. Un sistema que asseguri la distribució de la riquesa i permeti aconseguir una societat més justa i equitativa, tot garantint els drets socials de la ciutadania i la igualtat d'oportunitats, en el marc d'un estat de benestar que dignifiqui la vida de les persones.

El Síndic de Greuges ha tramès aquestes consideracions al Ministeri de Treball i Economia Social, a la Delegació del Govern a Catalunya i al Defensor del Poble.

Tornar