Notícies

El Síndic insisteix en la necessitat de concretar les mesures per garantir l’activitat lectiva de l’alumnat en situacions d’especial risc de salut davant l’imminent inici de curs

10/09/2020

Foto
El Síndic recomana que s’extremin les mesures als centres educatius ubicats en entorns més complexos socialment i epidemiològicament

És necessari garantir les mateixes condicions d’escolarització al conjunt de l’alumnat de centres epidemiològicament iguals i no condicionar-ho a l’autonomia de centre

Cal assignar els mitjans de protecció necessaris als centres i garantir la distribució de dispositius electrònics per a l’alumnat socialment desfavorit

El Síndic farà el seguiment de les dotacions de professionals i mitjans materials i electrònics per garantir un adequat desenvolupament de l’activitat lectiva, i es posa a disposició de la comunitat educativa i de l'Administració per contribuir a resoldre els problemes que puguin sorgir

El Síndic de Greuges ha emès una resolució adreçada al Departament d’Educació sobre les garanties per fer compatible els drets a la salut i a l’educació, de cara a l’inici de curs 2020/2021, després de rebre més d’un centenar de queixes de famílies preocupades per les condicions en què s’inicia el curs.

Entre altres aspectes, aquesta resolució remet a la situació d’incertesa en què es troben molts alumnes que pateixen malalties cròniques d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la COVID-19, o també de molts alumnes que conviuen  amb familiars amb aquestes patologies, i que hores d’ara no saben si podran assistir als centres per seguir l’activitat lectiva de manera presencial o bé podran seguir-la per via telemàtica, o bé es podran acollir a modalitats d’atenció educativa domiciliària ja prevista per als alumnes que cursen ensenyaments obligatoris en centres sostinguts amb fons públics i pateixen una malaltia prolongada que els impedeix d’assistir a les classes.

El Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius preveu valorar la situació dels alumnes que pateixen una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la COVID-19 (malalties respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus, etc.), però no especifica quins criteris cal tenir en compte ni quines actuacions generals cal desenvolupar amb aquest col·lectiu per garantir el seu dret a l’educació.

Aquest protocol no esmenta ni tampoc aporta criteris d’actuació en relació amb altres alumnes que experimenten situacions específiques, com ara l’alumnat amb necessitats educatives especials.

En aquest sentit, el Síndic ha demanat al Departament d’Educació que estableixi, conjuntament amb el Departament de Salut, directrius específiques en què es determinin les condicions necessàries per garantir la presencialitat d’aquest alumnat als centres, amb les mesures de prevenció i protecció que escaiguin, i també les condicions en què eventualment s’hagin d’adoptar mesures de no-presencialitat per a aquest alumnat si el context epidemiològic del centre no és favorable.

El Síndic recorda que probablement molts centres tindran al llarg del curs entorns amb una elevada transmissió comunitària i un elevat risc de contagi de l’alumnat del centre, encara que sigui preferentment en l’entorn familiar i comunitari. Per garantir que el curs es desenvolupa amb la màxima normalitat possible dins del context d’excepcionalitat actual, el Síndic demana assegurar que els centres escolars disposen dels mitjans necessaris (mascaretes, material d’higiene, instruments de presa de temperatura, reforç dels serveis de neteja, etc.), les condicions materials adequades (grandària de les aules, garanties de ventilació, etc.), el personal docent i de suport suficient, i les pautes adequades i clares per protegir la salut de l’alumnat i del conjunt de la comunitat educativa en els diferents escenaris possibles de transmissió de la pandèmia, amb la màxima previsió per evitar improvisacions i garantir el millor desenvolupament possible de l’activitat lectiva. Aquests mitjans i protocols han d’estar a disposició dels centres per a l’inici de curs.

En tot cas, la interrupció de l’activitat lectiva presencial al llarg del curs no ha d’estar provocada per la manca d’aquests mitjans i condicions necessaris.

Pel que fa a les ràtios, el Govern ha plantejat la necessitat de reduir les ràtios tant com sigui possible, i especifiquen les ràtios de 20 alumnes a primària. En el cas de secundària, però, aquestes ràtios recomanades estan indeterminades.

El Síndic recorda que aquesta indeterminació no pot justificar una elevada prevalença de grups que se situïn per sobre d’aquesta ràtio. Aquest fet pot ser especialment perjudicial en funció del context epidemiològic del centre, quan calgui implementar mesures que extremin la prevenció de possibles contagis dins del centre.

El Síndic també ha demanat al Departament d’Educació que determini la necessitat de personal docent i de suport addicional per implementar les mesures complementàries aprovades pel Govern, i també, si escau, la necessitat de modificar la disposició d’espais alternatius i l’horari escolar si, amb aquestes mesures, es garanteix millor el dret de l’alumnat a l’educació presencial amb garanties de protecció de la salut per al conjunt de la comunitat educativa.

Les necessitats organitzatives i infraestructurals dels centres per complir les recomanacions de les autoritats sanitàries a l’hora de prevenir el contagi, com ara la disposició de professionals, d’espais o d’altres mitjans necessaris, no han de ser un obstacle a l’hora de desenvolupar el curs 2020/2021 en modalitat presencial, sempre que es puguin trobar solucions alternatives. Les necessitats organitzatives no han de passar per davant de l’interès superior de l’infant, que no és altre que desenvolupar l’activitat lectiva en condicions de presencialitat, d’acord amb el dret a l’educació dels infants en igualtat d’oportunitats.

En aquesta línia, cal garantir les mateixes condicions d’escolarització al conjunt de l’alumnat en els centres que comparteixin un entorn amb les mateixes condicions epidemiològiques. Els plans d’actuació i els protocols s’han d’adaptar a la realitat de cada centre, però no hauria de succeir que l’alumnat de centres en entorns amb les mateixes condicions epidemiològiques tinguessin diferents modalitats d’escolarització (presencial o híbrida, etc.) o diferents estàndards i garanties educatives en funció d’aspectes com ara la disponibilitat d’espais o de professionals, o que aquestes condicions bàsiques fossin determinades per cada centre d’acord amb el seu marge d’autonomia.

Així mateix, cal que els centres escolars estableixin mesures per garantir la continuïtat de l’activitat lectiva en els casos de quarantena del grup estable de convivència, i també mesures per garantir aquesta continuïtat en el cas d’alumnes que, pel fet de ser sospitosos de ser positius o familiars d’un cas positiu, o pel fet de ser alumnes vulnerables, no puguin seguir l’activitat lectiva al mateix ritme que la resta d’alumnes del grup estable de convivència. Si bé cal valorar positivament les actuacions contingudes en el Pla d’educació digital a Catalunya (106 milions d’euros per al curs 2020/2021), que incorpora el Projecte estratègic per a l’acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital, els dispositius necessaris han d’estar a disposició dels centres a l’inici del curs 2020/2021, per evitar que es repeteixin els retards en la distribució que es van produir en el tercer trimestre del curs 2019/2020, que van afectar el bon seguiment del curs per part de l’alumnat.

Finalment, l’efecte del confinament i la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 tenen un impacte especialment significatiu en els centres amb elevada complexitat, i accentuen les seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles i que aquestes siguin més multidisciplinàries; i accentuen també les necessitats d’augmentar les despeses de funcionament dels centres. Tanmateix, tot i els recursos addicionals destinats pel Departament d’Educació, el Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius no preveu mesures específiques que tinguin en compte l’impacte diferencial de la pandèmia per origen social i per composició social dels centres. En aquest context, cal que el Departament d’Educació incorpori en els protocols aquestes mesures específiques per als centres ubicats en entorns socials desafavorits, com ara, per exemple, si escau, incrementar la dotació del personal infermer de referència perquè pugui desenvolupar un treball de prevenció amb famílies i docents, o també la possibilitat d’intensificar els controls específics dels possibles contagis.

Tornar