Notícies

El Síndic debat el cost de la plaça escolar a Catalunya a la comissió parlamentària

21/09/2020

foto

L’informe calcula el cost teòric de la plaça escolar en un escenari hipotètic de plena escolarització equilibrada de l’alumnat, que actualment no es produeix, i incorpora la gratuïtat de les activitats complementàries i material escolar

Per garantir el cost teòric de la plaça escolar de manera gratuïta es requereix un finançament públic addicional de 1.163,8 milions d’euros

La millora de finançament dels centres ha d’anar acompanyada necessàriament i simultània de mesures per combatre els desequilibris existents

Aquest dilluns, 21 de setembre, el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha comparegut al Parlament de Catalunya per al debat en la Comissió del Síndic de Greuges de l’informe Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya.

L’informe planteja la necessitat d’incrementar progressivament el finançament dels centres del Servei d’Educació de Catalunya, tenint present, mentre hi hagi desigualtats en la composició social dels centres, l’equitat en la distribució dels recursos com a principi bàsic, però també, i especialment, que la millora de finançament dels centres sigui un instrument per anar corregint progressivament els desequilibris existents entre centres, amb l’objectiu de garantir en el futur una escolarització plenament equilibrada d’acord amb uns estàndards de qualitat equivalents entre centres. 

El cost teòric de la plaça escolar està calculat prenent com a referència un escenari hipotètic d’escolarització plenament equilibrada, que actualment no es produeix, en què centres públics i centres concertats tinguessin una composició social equivalent entre si. La millora del finançament dels centres s’ha de desenvolupar, doncs, sempre que es garanteixi un equilibri real en la composició dels centres.

D’acord amb això, l’impacte pressupostari que suposaria cobrir el cost de la plaça amb finançament públic seria de 1.163,8 milions d’euros addicionals a la despesa pública actual, 581,2 milions d’euros en el sector públic i 582,6 milions d’euros en el sector concertat. 

Dins l’informe es preveu un increment de la dotació de personal docent i de suport als centres públics i concertats, especialment per a l’atenció a la diversitat, amb una disponibilitat d’hores lectives equivalent entre centres, un increment del finançament per cobrir les despeses de funcionament dels centres per garantir-ne la suficiència financera, i també una cobertura més gran de la prestació gratuïta del servei educatiu, particularment de les activitats complementàries (que s’incorporarien amb caràcter general al sector públic), de les sortides i colònies escolars, i també dels llibres i materials escolars, tant per a centres públics com concertats. 

Aquest és un estudi pioner al conjunt de l’Estat pel que fa a l’anàlisi del cost de la plaça escolar, especialment si es té en compte l’exhaustivitat de les dades econòmiques disponibles del conjunt dels centres, tant de finançament públic com també de finançament privat per part de les famílies. 

Tornar