Notícies

El Síndic investiga la implementació de l’aplicació de rastreig de contactes amb COVID-19

28/10/2020

foto

L’aplicació Radar COVID s’ha implementat al conjunt del territori espanyol, i ahir a Catalunya

El Síndic vol conèixer els detalls de l’aplicació a Catalunya i el posicionament del Departament de Salut en relació amb l'ús d’aquesta eina

El mes de juny el Síndic ja va manifestar un seguit de requisits per tal que aquesta aplicació fos compatible amb el dret a la intimitat de les persones

La Comissió Europea va emetre orientacions per als estats membres sobre l’ús d’aquestes aplicacions

El Govern de l’Estat ha posat en marxa en la majoria del territori espanyol una aplicació que mitjançant uns sistemes automatitzats de localització a través del mòbil que permeten identificar les persones que hagin estat en contacte amb una persona infectada i alertar-les del possible contagi.

La Generalitat de Catalunya va fer públic que a partir d’ahir ja funcionava l’aplicació mòbil Radar Covid a Catalunya, l’única comunitat autónoma on encara no s’havia posat en funcionament.

El mes de juny, en l’informe Salut i drets en la crisi de la COVID-19, presentat al Parlament de Catalunya, el Síndic ja any destacava que l'ús d'aquestes aplicacions per contribuir a la lluita contra la pandèmia havia de ser compatible amb el respecte al dret a la intimitat i la protecció de dades personals i relacionava un conjunt de requisits perquè aquest instrument fos compatible amb el dret a la intimitat de les persones. En aquest informe el Síndic ja feia un seguit de consideracions com ara que el tractament de dades a què habilita el marc jurídic està subjecte al principi de proporcionalitat, la qual cosa significa que dades objecte de tractament tinguin una finalitat concreta i precisa, que el tractament sigui adequat i necessari per aconseguir-la, que no hi hagi una alternativa menys feixuga per a la privacitat de les persones que aquest tractament, i que s’adoptin les mesures de seguretat necessàries per evitar danys addicionals al dret a la privacitat. També manifestava la necessitat que les dades tractades siguin les mínimes imprescindibles per aconseguir la finalitat pretesa i evitar el tractament massiu de dades no necessàries, i que el tractament també ha de ser limitat en el temps a l’estrictament necessari per assolir la finalitat pretesa.

També manifestava que cal garantir que les dades s’eliminin una vegada l’epidèmia estigui controlada, incorporant-hi, si escau, mecanismes automatitzats d’eliminació de dades. I, en un àmbit més general, també esgrimia la conveniència de donar la màxima transparència i difusió pública al compliment dels requisits que s’han indicat en la posada en marxa, amb la finalitat de permetre el control de la ciutadania sobre la mesura creada i la seva aplicació. Amb aquest objectiu, el Síndic suggeria que calia fer públics els mecanismes tècnics –algoritmes, codis i protocols– de l’aplicació, identificar clarament les dades concretes que s’obtindran de les persones usuàries, com s’obtindran, amb quina finalitat i durant quant de temps, i també la prohibició de cessió a tercers que no estiguin directament implicats en la lluita contra la COVID-19.

El Síndic comparteix el criteri, expressat des de diverses instàncies, que la implementació d’aquestes aplicacions s’hauria de basar en la voluntarietat dels titulars de les dades, per facilitar-ne un ús generalitzat i que gaudeixi de la complicitat de la ciutadania en l’objectiu comú de lluita contra la COVID-19. En aquest mateix sentit s’hi han pronunciat, entre d’altres, la Comissió Europea en la comunicació publicada el 17 d’abril passat, que conté orientacions per als estats membres sobre l’ús d’aquestes aplicacions. Així mateix, convé destacar també singularment la declaració comuna de la presidenta del Comitè del Conveni 108 i el Comissionat de Protecció de Dades del Consell Europeu, de 28 d’abril, que també subratlla aquesta voluntarietat i relaciona en tretze punts els elements que considera que cal tenir en compte per desenvolupar aquests mecanismes automatitzats de traçat de contactes a través d’aplicacions mòbils.

Per tot l’anterior, el Síndic ha obert una actuació d’ofici amb la finalitat de conèixer les actuacions del Departament de Salut quant a la implementació a Catalunya d’aquesta aplicació i també les seves característiques.

Tornar