Notícies

El Síndic recomana que es prenguin mesures per prioritzar la prevenció, detecció i intervenció immediata de les situacions de violència en infants que es poden veure agreujades durant la pandèmia

24/11/2020

foto (c) Maria Tsupa Pixabay
La situació de pressió en què s’han trobat moltes famílies pot portar a respondre a les demandes dels fills amb diferents formes d’agressivitat o abús
 
Durant el confinament més estricte però també ara, sense atenció presencial total en la majoria dels serveis, la víctima es pot trobar sense cap mena de suport
 
Cal valorar la conveniència d’adaptar els protocols de manera específica a les necessitats i casuístiques que han pogut sorgir arran de la crisi de la COVID

 

Amb l’inici de l’estat d’alarma com a conseqüència de la pandèmia de la COVID, diverses entitats i alguns professionals experts alertaven de la major probabilitat que es desencadenessin situacions de violència a les llars on hi ha d'entrada una certa vulnerabilitat de patir-la a causa de les mesures de confinament.

El 2 d'abril el Síndic va obrir una actuació d'ofici per valorar les mesures preses en relació amb la detecció i intervenció de les violències patides per infants i adolescents durant el confinament, i es va adreçar a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, a la Secretaria de Salut Pública, a la Direcció General de Policia i a l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona.

L’increment dels nivells d'estrès entre els progenitors és sovint el major predictor de violència física i negligència a infants i adolescents. Els pares i mares o persones cuidadores en situacions de molta pressió tenen més probabilitat de respondre a les conductes i demandes dels fills amb diferents formes d'agressivitat o abús. Una situació excepcional de confinament, amb una convivència permanent i forçosa, la mobilitat reduïda o nul·la, més les conseqüències que es poden haver patit en l'àmbit laboral i econòmic a resultes de la crisi, poden afavorir les situacions de conflicte i violència. A això, cal sumar-hi també la dificultat per a la víctima de no poder trobar suport de familiars, professionals o d’altres recursos i serveis tan importants com ara els centres educatius, els serveis socials i els centres de salut, que no han pogut seguir la seva atenció presencial durant el període de confinament.

Actualment, la major part de serveis i recursos d'atenció a infants i adolescents estan oberts, alguns però no amb un funcionament del tot normalitzat, i segueixen prestant part dels serveis de forma no presencial. En aquesta línia, algunes escoles es van confinant per la detecció de casos positius, hi ha més absentisme a causa de la pandèmia, els serveis d'atenció primària de salut continuen en situació anormal de funcionament per la gran càrrega de feina relacionada amb la contenció de la COVID, amb menys atenció presencial i menys seguiment no urgent. I el mateix succeeix amb els serveis socials d'atenció primària, que estan desbordats per la gestió de les situacions de pobresa sobrevinguda derivades de la crisi social a causa de la situació d'emergència sanitària i que, per protegir el personal, fan menys desplaçaments a domicili i seguiment presencial dels casos. Tot això ha ocasionat que durant el període de confinament algunes situacions de violència intrafamiliar, les més freqüents, hagin quedat desateses i, per tant, els infants que les han patit, desprotegits. I així ho avalen algunes de les dades estudiades pel Síndic. El Registre unificat de maltractament infantil-salut (RUMI_Salut), que és l’instrument que facilita la informació estadística del maltractament infantil a través de la notificació dels professionals dels centres hospitalaris públics, indica un clar descens en el mes de ple confinament, on només es notifiquen 9 casos respecte de la mitjana habitual, al voltant de 30 casos mensuals. També hi ha un clar descens en l'evolució mensual d'expedients oberts en el sistema de protecció a partir del mes de març i fins al maig de 2020.

Pel que fa a la intervenció de la UDEPMI, que és la Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil de la DGAIA i que dóna resposta a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació de casos de maltractament infantil sobretot derivats del telèfon Infància Respon 116111, també és el mes d'abril quan significativament es van obrir menys expedients nous, 52, respecte dels 227, 276 i 246 dels mesos de desembre, gener i febrer. També van en la mateixa línia les dades de trucades rebudes al telèfon Infància Respon, que, mentre que el mes de gener de 2020 en va rebre 1.401, a l’abril, en ple confinament, només en va rebre 950, un 32% menys.

Per l’anterior, el Síndic demana que, de manera urgent, es prenguin mesures per prioritzar la prevenció, detecció i intervenció immediata de les situacions de violència que es poden estar produint en infants durant la crisi de la COVID-19.

Concretament, demana:

  1. Un seguiment proactiu dels serveis i professionals per prevenir i detectar la violència, especialment en cas de no-assistència presencial de l'infant a l'escola i altres recursos de seguiment presencial de l'infant.
  2. Més recursos de criança positiva i acompanyament a la parentalitat en el decurs de tot el procés de criança i fins a l'edat adulta, especialment durant l'adolescència. Cal més formació especialitzada en aquest àmbit també adreçada als professionals.
  3. Reactivar  els serveis d'atenció primària pediàtrica tot prioritzant les visites presencials de seguiment i el normal funcionament del protocol del nen sa, en la mesura que sigui possible, com a eines de prevenció i detecció de situacions de violència en infants.
  4. Potenciar les estratègies relatives a la detecció i l’atenció dels maltractaments i els abusos sexuals infantils i reforçar els serveis socials bàsics, municipals i comarcals a aquests efectes

Pel que fa als serveis socials i als serveis d'atenció especialitzada a la infància en risc, cal que els professionals puguin fer un seguiment dels casos amb la màxima presencialitat possible, tot preservant les mesures de protecció, i si és possible, que inclogui visites a domicili, per assegurar la protecció dels infants i adolescents afectats.

  1. Fer més estudis i macroenquestes sobre victimització per conèixer la incidència real i detectar situacions que resten ocultes, i també ampliar-ne l'abast.
  2. Potenciar l'educació afectivosexual dels infants i adolescents.
  3. Reforçar, difondre i potenciar tots els mitjans de denúncia, especialment accessibles i propers als infants i adolescents.
  4. Augmentar i estendre campanyes de sensibilització també en xarxes socials.
  5. Millorar el coneixement dels protocols existents per lluitar contra el maltractament infantil i valorar-ne l’actualització sobre la base de les mesures preses per a la contenció de la pandèmia.

El Síndic també demana que es valori que es puguin adaptar els protocols de manera específica a les necessitats i casuístiques que han pogut sorgir arran de la crisi de la COVID i la situació de confinament perquè puguin donar resposta a noves situacions que es puguin produir de manera reflexionada.

També veu necessari continuar amb el treball de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i amb la implantació del protocol marc d’actuacions contra el maltractament infantil pel que fa a la coordinació entre departaments, a fi d’assolir una intervenció eficaç que abordi la prevenció, la detecció i l’atenció de qualsevol forma de violència contra els infants.

Tornar