Notícies

El Síndic suggereix millores en la nova convocatòria d'ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes

13/11/2020

foto (c) Pixabay
Cal revisar les bases per acordar un mecanisme que garanteixi el principi d'igualtat que ha de presidir la gestió dels ajuts i incorporar un criteri de resolució diferent de l'exclusiu de l'ordre cronològic de presentació

Tal com ha anunciat el Govern, cal efectuar una nova convocatòria en què s'adoptin les mesures oportunes per garantir que tots els sol·licitants poden formular les seves sol·licituds sense incidències tècniques

Cal incrementar la partida pressupostària destinada a la nova convocatòria i garantir el dret de les persones a ser informades dels efectes fiscals de la percepció de l'ajut

Cal assegurar la màxima transparència en la gestió del procediment fins a la seva resolució

Recomana que, mitjançant un conveni amb l’Estat, s’articuli un pla de xoc de suport econòmic i social per a la pandèmia que inclogui la moratòria d’impostos i de cotitzacions socials per als sectors més afectats

El 3 de novembre el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 39/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, entre les quals establia un ajut de 2.000 euros per als autònoms.

Es tractava d’un pagament únic de 2.000 euros finançat amb una partida pressupostària de 20 milions euros i que, per tant, preveia beneficiar 10.000 treballadors per compte propi. L'ajut tenia per objectiu afavorir el manteniment de l’activitat econòmica i pal·liar els efectes econòmics originats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Cada persona podia presentar un únic formulari normalitzat de sol·licitud i per a una sola activitat econòmica, a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la Resolució de la convocatòria en el DOGC, és a dir, des del dia 9 de novembre de 2020. Tanmateix, i malgrat que el termini hauria de restar obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut, el mateix dia 9 les persones interessades van començar a denunciar les dificultats en l'accés i el col·lapse del sistema establert per a la tramitació, la qual cosa va donar lloc a l'obertura d’una actuació d’ofici per part del Síndic.

L’allau de sol·licituds rebudes va portar al col·lapse del sistema i que s’hagués de posposar la gestió a un dia més. El dia 10, però, el col·lapse es va produir de nou i els ajuts es van exhaurir en poca estona.

El col·lapse del sistema informàtic, però també el sistema escollit per adjudicar els ajuts, han ocasionat un gran malestar entre el col·lectiu d’autònoms, que el consideren injust i degradant.

Les bases de la convocatòria dels ajuts assenyalen que el procediment de concessió és el de la concurrència no competitiva, en què hi ha convocatòria pública però no s'han establert criteris de prelació i valoració diferents de l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

A Catalunya, el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que el procediment de concessió s'ha de subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, i que, preferentment, el procediment de concessió és el de concurrència competitiva. Tanmateix, conscient també que aquest mecanisme pot no ser el més adequat en determinats casos, el legislador ha previst uns supòsits en què és possible acudir a la concessió directa en què els sol·licitants que compleixin els requisits fixats en la convocatòria rebin la subvenció fins a l'esgotament dels fons assignats. En aquests casos, no hi ha competició entre els sol·licitants perquè les sol·licituds no es comparen entre si. Tots els sol·licitants que compleixin els requisits en seran beneficiaris i rebran la subvenció fins a l'esgotament dels fons assignats.

Tanmateix, el cert és que la implementació d'aquest procediment s'ha vist en qüestió, ja que el mateix dia en què es podien presentar les sol·licituds es va posar de manifest la impossibilitat dels aspirants d'accedir a la presentació del formulari perquè l'allau de presentació simultània va col·lapsar el sistema i, com bé ha reconegut la mateixa Administració, s’hi van produir múltiples incidències.

Per respectar els principis d'igualtat i no-discriminació, cal que totes les persones sol·licitants tinguin garantit el dret a la presentació de les sol·licituds pel mitjà establert en la convocatòria en les mateixes condicions.

En aquest cas, sembla que l'Administració no ha pogut garantir, d'acord amb la informació de què es disposa, un accés dels sol·licitants a la presentació de les seves instàncies en condicions d'igualtat, fruit de les incidències que es van poder constatar durant els dos únics dies en què es va poder efectuar aquest tràmit, abans que s’exhaurís la dotació pressupostària.

Com a conseqüència de tota la problemàtica esmentada, el Govern ha manifestat la voluntat de dissenyar i posar en marxa nous ajuts de suport econòmic, a través d'un nou mecanisme legal més àgil amb relació al qual, sens perjudici de les mesures que s'adoptin d'ofici en la nova convocatòria, el Síndic recomana:

- D’incorporar en les bases de la nova convocatòria altres criteris de resolució de les sol·licituds formulades, diferents de l'exclusiu de l'ordre cronològic de la seva presentació, en el marc d'una política pública global i coherent per fer front als efectes socials de la COVID-19.

- D’adoptar mecanismes que garanteixin el principi d'igualtat en l'accés als ajuts, tot disposant els mitjans que assegurin la participació dels sol·licitants pels canals que determinin les bases de la convocatòria, sense incidències tècniques imputables a l'Administració.

- De fixar en les bases de la convocatòria la informació necessària sobre els efectes fiscals que pugui tenir la concessió de l'ajut per a les persones que en resultin beneficiàries.

- D’assegurar la màxima transparència en la gestió del procediment fins a la seva resolució.

- D’incrementar la partida pressupostària destinada a la nova convocatòria, atès el greu impacte econòmic que ha provocat la COVID-19 en el sector.

- D’acordar l'adopció d'un conveni amb el Govern de l'Estat perquè s'articuli un pla de xoc de suport econòmic i social que incorpori recursos econòmics i millores fiscals, via moratòria d'impostos i cotitzacions socials, per als sectors més afectats per la pandèmia.

Tornar