Notícies

El Síndic demana una política pública integral que fomenti la mediació per preservar els drets dels infants davant els conflictes entre progenitors

16/12/2020

foto

Les separacions conflictives poden provocar un greu patiment als infants que pot tenir efectes negatius en la seva estabilitat i en el seu desenvolupament personal

És necessari un canvi de paradigma que prioritzi la mediació, de manera que la judicialització del conflicte sigui l’última ràtio i després d’haver exhaurit totes les altres possibilitats

Cal posar els interessos dels infant al centre de les decisions que els afectin

El Síndic cada any rep nombroses queixes i consultes relacionades amb separacions conflictives de parella o situacions d'enfrontament entre progenitors. En alguns casos aquestes situacions poden afectar els drets i les necessitats dels infants, ja que són instrumentalitzats i dipositaris de l'angoixa provocada per la separació, la qual cosa els provoca un greu patiment que té efectes negatius en la seva estabilitat i en el seu desenvolupament personal.

A partir de l’anàlisi d’aquestes queixes i de les diverses actuacions d’ofici que s’han obert al llarg dels anys, el Síndic ha elaborat l’informe Els drets d’infants i adolescents: centre d’atenció en les separacions conflictives, que ha estat lliurat avui al Parlament de Catalunya.  

Algunes de les queixes més recurrents en els darrers anys han versat sobre la suposada negligència en la cura de l’infant per part d'un progenitor, l’incompliment de la sentència judicial, el desacord amb el seguiment i la valoració de les trobades en el servei tècnic de punt de trobada, el canvi unilateral d'escola o d'empadronament, la retenció o trasllat a un país estranger amb l'infant sense el consentiment de l'altre, el desacord que la veu de l'infant no hagi estat escoltada en seu judicial, entre d’altres.

En l’informe es detallen un conjunt de dèficits i mancances que s’han detectat a partir del treball realitzat al llarg dels anys.

  • Es constaten mancances en formació especialitzada dels agents intervinents i dels operadors jurídics en resolució de conflictes per la via del diàleg i la mediació, i també s’observen dèficits en formació en matèria de drets dels infants.
  • S’observen dèficits de coordinació entre la multiplicitat de serveis intervinents en l’abordatge de situacions de conflictivitat familiar.
  • Es constata una judicialització excessiva de conflictes familiars en aspectes que podrien quedar resolts més ràpidament, i d’una manera més efectiva i menys costosa, per mitjà d’instruments de dret col·laboratiu o mitjançant la figura de la mediació.
  • Es detecta una manca de serveis de teràpia de cobertura pública que puguin oferir un tractament especialitzat intens i continuat que desemboqui en respostes terapèutiques a les diferents necessitats que presenten els membres familiars, en especial els infants.
  • S’observa que manquen programes d’educació emocional, de gestió de conflictes i de foment de la mediació en l’àmbit educatiu.
  • Manquen programes que promoguin la coparentalitat positiva.
  • Es constata que manca desplegar la figura de coordinació de parentalitat, que pot contribuir a la millora de les relacions familiars.

En definitiva, el Síndic constata que és necessari un canvi de paradigma que prioritzi la mediació de manera que esdevingui habitud en els aspectes que afecten la quotidianitat familiar en general i els drets dels infants en particular, de manera que la judicialització del conflicte sigui l’última ràtio i després d’haver exhaurit totes les altres possibilitats

Per finalitzar, l’informe també llista un conjunt de recomanacions. Quant als principis per a l’abordatge dels processos de separació des de la perspectiva de la infància, s’enumeren un seguit de mesures encaminades a posar l’infant al centre de l’atenció, a garantir-ne l’escolta i a conscienciar les famílies i la ciutadania sobre els efectes del conflicte parental crònic en el desenvolupament de l'infant per mitjà d'educació emocional, educació en valors i acompanyament familiar en termes de coparentalitat positiva. El Síndic també manifesta la necessitat de formar els professionals sobre els efectes devastadors que té per als infants viure immersos en situacions conflictives entre els progenitors i la importància d’avançar cap a un abordatge pluridisciplinari que pugui ajudar a treballar de manera col·lateral el conflicte emocional subjacent al procediment judicial. En la mateixa línia el Síndic considera imprescindible que el pla de parentalitat remeti els progenitors a mediació en cas de discrepàncies que puguin ser resoltes a través del diàleg.

Quant a les disfuncions en l'exercici d'una coparentalitat positiva destaca la necessitat de conscienciar les administracions, els òrgans judicials i altres serveis públics i privats sobre la complexitat de les relacions familiars i la necessitat d'analitzar-les des de la perspectiva de la infància, de manera que es garanteixi que la resposta sigui integral, holística, reparadora i ràpida, a fi de permetre treballar, com més aviat millor, la reconducció de les relacions disfuncionals per evitar que amb el pas del temps es cronifiquin. El Síndic també posa l’accent que cal garantir una resposta terapèutica en interès superior dels infants i avançar en  l'especialització de tots els  professionals que hi intervenen (punts de trobada, serveis socials, àmbit educatiu, judicial, entre altres).

Pel que fa a l’actuació dels serveis intervinents, el Síndic creu imprescindible millorar la coordinació a través d'un protocol específic entre serveis i òrgans intervinents.

Amb relació a les mancances en l'abordatge del conflicte crònic entre els progenitors, el Síndic es partidari que els operadors jurídics acotin el procés a les qüestions que requereixin ser dirimides per l'autoritat judicial i intentar el consens entre progenitors sobre altres aspectes de la dinàmica familiar que concerneixen els infants i que requereixen de la presa de decisions comunes.

Amb l’objectiu d’avançar cap a una parentalitat positiva, el Síndic manifesta la importància de la sensibilització, a través de guies que ofereixin informació de pautes i consells pràctics sobre com abordar i mitigar els efectes negatius de la separació vers els infants, i de la mediació, com un instrument que cal consolidar per avançar en la cultura del diàleg. També és necessari impulsar l’educació emocional a les escoles i als instituts reforçant la formació continuada del professorat.

El context actual de pandèmia també ha afectat el dret dels infants a mantenir relacions i contacte directe amb ambdós progenitors de manera regular. En aquesta línia, el Síndic demana que s’habilitin mitjans alternatius telemàtics en els serveis tècnics de punt de trobada, a fi de garantir el dret de relació dels infants amb el progenitor amb qui no convisquin.

Altres recomanacions contingudes en l’informe, i que versen sobre casuístiques molt més concretes, són en l’àmbit educatiu, de la salut, de les relacions amb altres membres de la família, per la manca de contribució en la manutenció, per un trasllat internacional, sobre l'expedició i l’ús de la documentació personal de l'infant i el tractament d’imatges, entre d’altres.

Tornar