Notícies

El Síndic celebra que els menors migrats no siguin sotmesos a proves d’edat però recorda que persisteixen dèficits estructurals en l'exercici dels seus drets

30/12/2020

Foto
La DGAIA ha dictat una nova directriu que estableix que les persones migrades que arribin a Catalunya amb passaport que indiqui que són menors d'edat no s'hauran de sotmetre a les proves d'edat

Cal avançar encara en programes d'acompanyament en la transició a la vida adulta i de procés formatiu, i reforçar els programes de salut mental

Ha obert una actuació d'ofici per estudiar el cas del jove migrant extutelat mort la setmana passada a Girona 

El Síndic de Greuges ha estudiat en nombroses ocasions la problemàtica de la determinació de l'edat en infants i adolescents migrants i la manca de garantia dels procediments. En aquesta línia, per mitjà de diferents resolucions i de l'informe extraordinari La situacio dels infants migrants a Catalunya de l'any 2018, s'ha pronunciat en el sentit que s'ha de tenir en compte l'edat que consta en la documentació dels infants i adolescents migrants no acompanyats, sempre que aquesta no estigui invalidada, tenint present el "favor minoris", que obliga les administracions a haver d'exercir sempre la seva funció protectora quan hi hagi indicis de minoria d'edat, a fi d'evitar que cap menor d'edat sigui considerat major d'edat malgrat no ser-ho realment.

En la mateixa línia s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, que va fixar doctrina en el sentit que una persona migrant amb passaport o document equivalent d'identitat que establís la seva minoria d'edat no podia ser considerada persona estrangera indocumentada per ser sotmesa a proves complementàries de determinació de l'edat.

Tot i això, les proves òssies de determinació de l'edat se seguien practicant, i l'any 2015 el Síndic va obrir una actuació d'ofici, en el marc de la qual va recomanar que es deixessin de practicar.

Enguany, el Síndic ha tingut coneixement que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha dictat una nova directriu que estableix que, a partir d'ara, les persones migrades que arribin a Catalunya amb passaport que indiqui que són menors d'edat no s'hauran de sotmetre a les proves d'edat, que sol ordenar la fiscalia. Des del punt de vista del Síndic, aquest abordatge representa un avenç molt important des de la perspectiva dels drets dels infants i adolescents migrants que arriben a Catalunya.

No obstant l'anterior, el Síndic subratlla que persisteixen dèficits estructurals en l'exercici i l'efectivitat de molts altres drets d'aquest col·lectiu, i que és necessari emprendre actuacions coordinades entre totes les diverses administracions públiques a fi de garantir-los.

El Síndic recorda, per exemple, que cal garantir el procés formatiu de cada un d'aquests joves en edat d'escolarització obligatòria, i demana que s'extremin les mesures per fer-ne un seguiment adequat, i també per fomentar l'escolarització postobligatòria.

També recorda la necessitat de seguir avançant en els programes d'acompanyament en la transició a la vida adulta, i en l'establiment i el seguiment de plans individualitzats en l'etapa de desinternalització dels centres de protecció.

En el mateix sentit, el Síndic destaca que és necessari seguir treballant amb els diversos municipis la integració social d'aquests joves quan arriben a la majoria d'edat, la qual cosa fa imprescindible garantir que la DGAIA fa els tràmits necessaris per dotar-los de documentació, amb la sol·licitud o renovació de l'autorització de residència i/o de la nacionalitat espanyola.

Altrament, tenint en compte les conseqüències traumàtiques que poden generar els processos migratoris i la situació d'aquests infants i adolescents sense referents familiars al territori, és molt necessari reforçar programes de salut mental i millorar la coordinació dels centres de primera acollida, centres d'acolliment i CRAE amb els serveis de salut de la zona.

La situació de les persones migrades menors d'edat s'ha d'abordar també des de la perspectiva de gènere i, per tant, cal emprendre accions coordinades entre totes les administracions per augmentar la detecció de situacions de gran vulnerabilitat i patiment de noies migrants no acompanyades, que resten encara molt invisibilitzades en la nostra societat.

El Síndic també reclama més suport als municipis que disposen de recursos que acullen joves migrants sols, a fi de fomentar la convivència i el treball en xarxa amb la comunitat, i prevenir discursos d'estigmatització cap a aquest col·lectiu.

Finalment, respecte de l'adequació dels espais, és encara un repte pendent del sistema de protecció tendir cap a recursos residencials més petits capaços d'atendre de manera més individualitzada les necessitats complexes i diverses de cada infant i adolescent.

El Síndic també ha obert una actuació d'ofici per estudiar el cas del jove migrant extutelat que es va treure la vida la setmana passada a la ciutat de Girona i ha demanat informació a totes les administracions implicades. 

Tornar