Notícies

El Síndic proposa de crear un comitè mèdic que avaluï el risc d'assistir als centres escolars de l'alumnat amb familiars vulnerables davant la pandèmia i de valorar mesures d'aprenentatge alternatiu

07/01/2021

foto (c) Mark Thele_pixabay

El Síndic ha constatat que nombrosos infants no han assistit regularment a l'escola a causa, a criteri dels interessats, de la situació de pandèmia existent i dels riscos que aquesta genera per a la salut

En cas de risc consistent per a la salut de progenitors, tutors legals o germans convivents acreditat per un informe mèdic, s’ha de garantir el dret a l'educació d'aquest alumnat, inclosa l’atenció domiciliària

L'opció triada per la família de no portar l'alumnat al centre, justificada o no per raons de caràcter sanitari o d'altra índole, no pot penalitzar l'alumnat

A través de les queixes rebudes, el Síndic de Greuges ha constatat que durant el primer trimestre del curs 2020/2021 nombrosos infants no han assistit regularment a l'escola a causa, a criteri dels interessats, de la situació de pandèmia existent i dels riscos que aquesta genera per a la salut. Les queixes presentades per famílies que no porten els fills a l’escola tenen caràcter divers: famílies que consideren els centres educatius com a entorns poc segurs sense acreditar cap risc previ específic; les queixes sobre alumnat que conviu amb familiars vulnerables davant la pandèmia (progenitors, avis, germans, etc.) i, finalment, també hi ha algunes queixes relacionades amb alumnat que presenta algun tipus de malaltia, i que no ha pogut accedir a la modalitat d'atenció educativa domiciliària per manca d'acreditació adequada de la seva situació de salut.

El Síndic de Greuges destaca que, llevat de casos puntuals, l'alumnat vulnerable que pateix una malaltia crònica d'elevada complexitat que pot augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID ha tingut accés adequat a l'atenció domiciliària.

Els supòsits més problemàtics es plantegen amb relació a la no-assistència al centre d'alumnat sense acreditar risc associat o l’existència de familiars vulnerables.

Pel que fa al primer supòsit, a criteri d'aquesta institució, la situació de pandèmia no és condició suficient per justificar la inassistència a l'escola de l'alumnat, sempre que aquesta incorpori les mesures de protecció necessàries per prevenir possibles contagis, i sempre que no hi hagi un risc suficientment consistent per a la salut de l'alumnat que justifiqui la seva inassistència al centre. De la supervisió realitzada per aquesta institució durant el primer trimestre del curs 2020/2021, el Síndic constata que, més enllà de situacions puntuals, els centres educatius han pogut garantir el desenvolupament de l'activitat lectiva de manera adequada i que la presencialitat no ha impedit que l'activitat lectiva es desenvolupés en condicions de seguretat suficients per a la salut de l'alumnat. Al llarg d'aquest primer trimestre, hi ha hagut 30.486 alumnes contagiats de COVID-19, majoritàriament fora del centre, el 2,1% del total de l'alumnat.

Davant d’aquestes situacions, el Departament ha de promoure les actuacions necessàries per garantir l'escolarització ordinària i efectiva de l'alumnat que no ha assistit als centres educatius, sempre que no hi hagués un risc evident per a la seva salut, a través del foment de la relació entre família i escola, per la intervenció de la Inspecció d'educació, de l’infermer de referència del centre educatiu o d'altres recursos comunitaris i, si escau, per l'activació dels mecanismes de prevenció de l'absentisme escolar.

D’altra banda, l'opció triada per la família de no portar l'alumnat al centre, justificada o no per raons de caràcter sanitari o d'altra índole, no pot penalitzar l'alumnat, que no és responsable d'aquesta opció, ni generar efectes afegits que condicionin negativament el seu procés d'aprenentatge, inclosa l’avaluació. El Síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que garanteixi l'accés de l'alumnat que no assisteix al centre als materials i les orientacions per part del centre, i també el seu dret a ser avaluat d’acord amb criteris objectius.

Pel que fa a la inassistència al centre relacionada amb la convivència al domicili de familiars vulnerables davant la pandèmia (progenitors, germans, avis, etc.), i amb el possible risc de contagi d’aquests, el Síndic de Greuges ja va exposar al Departament d'Educació que el Protocol sobre la gestió de casos COVID-19 als centres educatius no feia esment ni aportava criteris d'actuació en relació amb l'alumnat que conviu amb familiars que tenen malalties amb risc de gravetat en cas de contraure la infecció de COVID-19. Per aquest motiu, el Síndic de Greuges va demanar l’establiment de directrius específiques, conjuntament amb el Departament de Salut, en què es determinessin les condicions necessàries per garantir la presencialitat d'aquest alumnat als centres, amb les mesures de prevenció i protecció que escaiguessin, i també les condicions en què eventualment s'haguessin d'adoptar mesures de no-presencialitat per a aquest alumnat.

Respecte d’aquest alumnat, el Síndic de Greuges considera que els centres escolars han de garantir la continuïtat de l'activitat lectiva, inclosa l’atenció domiciliària, en el cas d'alumnat que, pel fet de conviure amb persones vulnerables, no pugui assistir al centre, en els casos de progenitors i tutors legals amb risc consistent per a la salut acreditat per informe mèdic (atesa la seva responsabilitat primordial de l'educació i el desenvolupament de l'infant) i de germans convivents a qui s’ha reconegut la possibilitat de no assistir al centre per aquesta raó.  En el cas d'altres familiars convivents vulnerables, el Síndic de Greuges considera que ha de prevaler el dret a l'educació de l'alumnat, atès que no hi ha aquesta responsabilitat primordial, i atesa la possibilitat desenvolupar formes de convivència que garanteixin la protecció de la salut de tots els membres de la llar.

En aquest sentit, el Síndic demana al Departament d'Educació que estableixi un comitè integrat per personal mèdic i educatiu que tingui la funció de valorar el risc que suposaria l'escolarització presencial de l'alumnat que conviu amb progenitors, tutors legals o germans que acreditin una malaltia d’elevada complexitat o altres situacions de risc per a la salut en cas de contraure la infecció per COVID-19, en funció dels informes mèdics i escolars que aportin les famílies.

I en cas que així es determini, cal que estableixi mesures d'aprenentatge alternatiu a la presencialitat en els casos d'alumnat amb progenitors, tutors legals o germans vulnerables.

Tornar