Notícies

El Síndic conclou que cal revisar el model de funcionament de l’Aula de Teatre de Lleida i reparar les víctimes pels danys soferts

02/03/2021

foto

L’Aula de Teatre de Lleida és titularitat de  l’Ajuntament de Lleida i és gestionada per una associació cultural de caràcter privat

Durant anys no ha disposat de cap normativa per protegir l'alumnat de l'abús sexual ni tampoc es van fer actuacions d’inspecció

El Síndic recorda que el protocol marc esmentat és aplicable totes les formes de maltractament infantil i no només a les que tinguin lloc en l'àmbit familiar

El maig de 2020 el Síndic de Greuges de Catalunya va obrir una actuació d’ofici arran de les denúncies sobre presumptes abusos sexuals a menors comesos per part del director de l’escola Aula Municipal de Teatre de Lleida, que també exercia tasques de docent, i un altre docent, a un grup de nou alumnes, d’acord amb la informació publicada pels mitjans de comunicació. L’objectiu del Síndic era conèixer els fets i la intervenció dels poders públics afectats, tenint en compte l’encàrrec que té legalment atribuït de defensa dels drets dels infants. 

El centre, que imparteix ensenyament a infants des de tres anys fins a l’edat adulta, incloent-hi un cicle formatiu de grau superior, és de titularitat de l’Ajuntament de Lleida i és gestionat per una associació cultural de caràcter privat. Segons les mateixes informacions, les denúncies van ser presentades davant la Fiscalia, però van ser arxivades perquè havien prescrit.

A resultes de les denúncies que van sortir a la llum es va posar en marxa l'elaboració d'un protocol d'actuació per prevenir les situacions d'abús sexual al centre i també es va impartir formació als professionals, amb l'impuls i l’acompanyament de l'Administració municipal, titular del centre. Aquest fet, que el Síndic valora positivament, posa de manifest, però, que anteriorment l’Aula no disposava de cap normativa per protegir l'alumnat de l'abús sexual ni es van adoptar mesures en aquest sentit, malgrat l’elevat nombre d’infants i adolescents que en són alumnes. De la informació rebuda, se’n desprèn que l’absència de pautes mínimes de prevenció de l’abús en el funcionament del centre, com ara l’ús d’espais, l’obertura fora de l’horari o les pautes de relació entre docents i alumnat menor d’edat.

A més, tampoc no es van actualitzar mai els termes de la concessió i la normativa que ha de regir la prestació del servei, en especial el que fa referència als drets dels infants i adolescents i la seva protecció de la violència. L’Ajuntament de Lleida d’aleshores tampoc no va dur a terme actuacions d'inspecció i de seguiment de l'escola de teatre i del seu funcionament.

En aquest sentit, el Síndic recorda que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants preveu en l'article 3.3 que “els estats membres han d’assegurar que les institucions, els serveis i els equipaments responsables de l’atenció o la protecció dels infants compleixin les normes establertes per l’autoritat competent, especialment pel que fa a la seguretat, la salubritat, el nombre i la competència del personal, i també que hi hagi supervisió professional”.

L'Ajuntament, com a titular del servei, té l'obligació de vetllar pel bon funcionament de l'Aula, pel respecte dels drets de l'alumnat, per aclarir quin ha estat l'abast de les denúncies i per si és possible dur a terme una reparació dels danys, amb independència que els fets denunciats hagin prescrit.

Amb aquest objectiu, davant l'existència de les denúncies esmentades, l'administració titular del centre té el deure d'analitzar si s'ha produït un incompliment dels termes que regeixen la concessió del servei i, si escau, en funció del resultat, adoptar les mesures sancionadores previstes, que poden comportar fins i tot el rescat de la concessió.

Tot i així, les actuacions de l’Ajuntament es van produir el juny de 2019, quan es van implementar mesures per escoltar totes les parts implicades i per oferir suport a víctimes i professorat, i també per prevenir, detectar i actuar davant la possibilitat que es produeixi qualsevol cas d’abús sexual o conducta inadequada en qualsevol centre municipal d’ensenyament artístic. El Síndic valora positivament les actuacions que ha iniciat l'Ajuntament de Lleida arran dels fets i, dins d'aquestes, la creació de la comissió especial d'investigació que es va anunciar.

Quant al Departament d’Educació, el Síndic va demanar informació relativa a les mesures que s'haguessin adoptat per a la difusió dels protocols d'actuació en situacions de maltractament en centres educatius en l'àmbit d'aquests serveis. El Departament va informar que l'Administració educativa posa a disposició dels equips directius i dels docents tota la documentació relacionada amb la gestió dels centres, entre d'altres, en el portal del centre. El Síndic recorda, però, que és necessari fer difusió dels protocols de prevenció i actuació davant les situacions de maltractament. Cal que siguin coneguts pels professionals i que aquests tinguin formació per prevenir i detectar les situacions d'abús, i també crear espais d'escolta i de confiança als quals es pugui adreçar l'alumnat.

Paral·lelament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va informar de les actuacions de difusió del Protocol marc d’actuacions contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, de juliol de 2017, mitjançant el Servei d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Lleida, i al·ludeix que en el cas de l’Aula es tracta de situacions de maltractament de fora de l'àmbit familiar amb víctimes majors d'edat. Tanmateix, el Síndic recorda que el protocol marc esmentat és aplicable totes les formes de maltractament infantil i no només a les que tinguin lloc en l'àmbit familiar.

Per tot l’anterior, el Síndic recomana:

A l'Ajuntament de Lleida:

  1. Obrir un expedient informatiu per determinar si l'entitat que gestiona l'escola Aula de Teatre de Lleida ha incorregut en algun dels supòsits sancionables que preveu el plec de clàusules pel qual es regeix la concessió del servei i adoptar les mesures que escaigui en funció del resultat.
  2. Considerar l'adopció de mesures de reparació per a les víctimes pels danys soferts tenint en compte la prescripció dels fets en seu judicial.
  3. Garantir la supervisió periòdica del funcionament del centre Aula de Teatre i la protecció dels drets de l'alumnat.

Al Departament d'Educació:

  1. Incrementar la difusió i la visibilitat del protocol de maltractament en l’àmbit educatiu a la demarcació de Lleida
  2. Establir, com a mínim, una persona de referència a tots els centres educatius per a l’aplicació d’aquests protocols que pugui rebre formació específica i actuar com a referent dins el centre educatiu.

Al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

  1. Fer seguiment de l'aplicació dels protocols bilaterals de maltractament infantil establerts en els diferents àmbits (educació, salut, lleure, etc.) per assegurar-ne el coneixement i l'efectivitat.
  2. Promoure la formació dels professionals i l'establiment de protocols i mesures de prevenció del maltractament infantil en la resta d'àmbits i serveis que atenen regularment infants i adolescents.

En el decurs dels propers dies, el síndic i l’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Miquel Pueyo, han acordat una reunió per abordar l’anàlisi feta per la institució i les actuacions que caldria que emprengués l’Ajuntament.

Tornar