Notícies

El Síndic defensa que l'activitat esportiva d'infants i adolescents es pugui dur a terme en condicions d’igualtat

10/03/2021

foto (c) Pixabay

La situació actual genera diferències difícilment explicables entre infants adolescents de la mateixa edat i que practiquen el mateix esport

La darrera resolució publicada autoritza només les competicions per als esportistes federats de més de 16 anys

A principis de gener de 2021, el Síndic va emetre un comunicat sobre la importància del lleure educatiu, especialment en aquest context de pandèmia, com un espai de provisió d’oportunitats per als infants, amb una forta funció preventiva i compensadora de les desigualtats socials. Pel que fa concretament a l'esport, la resolució emesa incidia en la necessitat de tenir present que la clausura de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats i les limitacions a les activitats extraescolar esportives també suposaven la suspensió d'un percentatge molt elevat de les activitats esportives de lleure d'infants i adolescents.

D'acord amb això, el Síndic va traslladar la Departament de Salut una sèrie de recomanacions amb l’objectiu d’evitar la limitació o suspensió de les activitats extraescolars, en general, i de l'activitat esportiva per part d'infants i adolescents, en particular.

Més recentment, el passat 24 de febrer, i atenent a les noves mesures per a l'atenció de la pandèmia, el Síndic va emetre una nova resolució en la qual posava en valor que s'autoritzés la reactivació de les activitats extraescolars per als alumnes d'educació infantil i primària, més enllà de les activitats extraescolars que es duguin a terme respectant els mateixos grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva, i la pràctica esportiva federada també a partir de l'etapa d'educació secundària. Tanmateix, assenyalava que aquesta nova regulació suposava una distinció entre la pràctica esportiva federada i la no federada que no troba suport en l'ordenament jurídic ni sembla que obeeixi a criteris sanitaris objectius.

A parer del Síndic, aquesta distinció generava situacions difícilment explicables entre infants adolescents de la mateixa edat i que practiquen el mateix esport, de manera que uns, els que tenen la llicència federativa, poden reprendre els entrenaments amb les condicions marcades per la normativa federativa, mentre que altres, els que no disposen de la llicència corresponent, no ho poden fer.

En aquest context, el Síndic va considerar que mantenir les limitacions de les activitats esportives no federades a partir de l'etapa d'educació secundària suposava un tacte diferenciat no justificat davant subjectes jurídics idèntics. Per això, va recomanar al Departament de Salut de revisar les mesures en matèria de salut pública amb l'objectiu d'eliminar la distinció vigent per raó d'edat i en funció de la fórmula de vinculació dels adolescents a les entitats esportives. En la mateixa línia, també va demanar que s’estudiés la possibilitat de permetre la realització d'activitats esportives no federades i vinculades als consells esportius de Catalunya a partir de l'etapa d'educació secundària obligatòria en les mateixes condicions que es permet per als esportistes federats, és a dir, sense que aquesta pràctica estigui condicionada per la pertinença dels adolescents o joves al mateix grup de convivència estable definit per a l'activitat lectiva.

El passat 5 de març el Departament de Salut va publicar una nova resolució, de la qual es desprèn que l'activitat esportiva, la federada però també amb llicència dels consells esportius de Catalunya, està permesa en condicions d’igualtat per a tots els esportistes que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, en la línia de les recomanacions que havia fet el Síndic.

Tanmateix, en parlar de les competicions, la resolució autoritza només les dels esportistes federats de més de 16 anys. A més, també estableix que els alumnes de les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional federats poden entrenar els seus esports sense haver de restringir els grups a sis alumnes i seguint la normativa federativa, mentre que els que practiquen els mateixos esports amb llicència dels consell esportius de Catalunya només poden entrenar en grups de sis. I de secundària només l’alumnat federat de més de 16 anys podria competir.

Davant aquesta nova regulació, el Síndic s'ha adreçat al Departament de Salut per demanar informació sobre el motiu pel qual s'han autoritzat únicament les competicions esportives dels esportistes federats a partir dels 16 anys i sobre la previsió d'autoritzar la realització de competicions esportives també per als infants i adolescents menors de 16 anys, tant en el cas d'esportistes amb llicència federativa com per als esportistes amb llicència dels consells esportius de Catalunya.

El Síndic advoca per una interpretació de la resolució en favor dels drets fonamentals d’infants i adolescents i defensa que l’activitat esportiva, federada i amb llicència dels consells esportius de Catalunya, està permesa en condicions d’igualtat amb tots els esportistes que poden entrenar en els grups estables habituals.

A criteri del Síndic, la distinció en relació amb les competicions, permeses només a esportistes federats a partir de 16 anys, constitueix un tracte diferenciat en funció de l’adscripció dels esportistes a un tipus d’entitats esportives determinat que no està justificat i suposa un greuge en relació amb els adolescents esportistes amb llicència del Consell Esportiu.

Tornar