Notícies

El Síndic demana d'intensificar les eines de cooperació per fer possible una aplicació plena de la Llei de de transparència per part de totes les administracions

12/04/2021

foto
Cal reforçar els espais de suport i col·laboració amb les entitats amb més dificultats per complir les obligacions de transparència
 
L’aplicació de la Llei avança a dues velocitats, condicionades per la mida i la capacitat de les administracions
 
La capacitat d'oferir informació estructurada i comprensible amb noves eines i tecnologies que ho facilitin és el principal repte de la publicitat activa en el futur immediat, atès que creix el volum d'informació publicada
 
Cal difondre el dret d’accés a la informació pública entre el conjunt de la ciutadania
 
No és admissible el silenci davant una sol·licitud d’accés a la informació i la desestimació requereix una resolució formal i motivada

El Síndic de Greuges ha presentat avui, 12 d’abril, l’Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2020, a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Aquest és el cinquè informe que elabora el Síndic des que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va encomanar al Síndic de Greuges la funció d’avaluar el compliment de les obligacions que s’hi regulen.

Aquest any, tant els treballs que han donat lloc a l’elaboració de l'informe com la mateixa realitat que s’hi descriu han estat condicionats en bona mesura per la crisi de la COVID-19, que ha impactat intensament en tots els àmbits de la vida individual i col·lectiva. En l'aspecte metodològic, tot i que la informació recopilada amb el qüestionari enviat a les administracions fa referència a 2019, el treball d'anàlisi dels portals de transparència i el test del sol·licitant ocult s'han portat a terme l'any 2020, amb les singularitats pròpies d'aquest període, enmig de la pandèmia.

En aquests circumstàncies tan singulars i complexes, que han obligat totes les institucions a fer esforços d'adaptació molt rellevants, era previsible un estancament general en l'aplicació de la Llei. Ara bé, el Síndic es veu obligat a recordar que aquest alentiment ja ve d’abans i que bona part de les recomanacions que es recullen en aquest nou informe ja s’havien plantejat en informes precedents. El Síndic destaca que l’aplicació de la Llei avança globalment a dues velocitats, en funció de la mida i la capacitat de cada administració, i aquesta situació no s'adequa al que preveu la Llei, que fixa un mateix nivell d'obligacions per a totes. Per tant, el Síndic reitera la necessitat d'intensificar l'ús de totes les eines de cooperació per fer possible l'aplicació plena de la Llei en les administracions que no poden avançar substancialment sense suport. No obstant l’anterior, el Síndic considera que cal un compromís més ferm dels responsables d’aplicar la Llei en cada una de les administracions i recorda que la Llei respon a la demanada ciutadana d'instaurar un model de bona governança en tots els nivells administratius.

La percepció d'estancament en el desplegament de les obligacions de publicitat en bona part de les administracions amb menys recursos conviu amb avenços significatius en les de més capacitat, que avancen cap al ple compliment pel que fa als continguts requerits en la Llei i incorporen millores qualitatives rellevants, com ara l’ús de formats reutilitzables, d’eines gràfiques que faciliten la comprensió i usos de la informació, les millores en l'estructuració de la informació, etc. De fet, aquest és el principal repte de la publicitat activa en el futur immediat, atès que a mesura que creix el volum d'informació publicada, guanya importància que estigui ben estructurada i sigui accessible i comprensible. És un element cabdal des de la perspectiva de la finalitat de la publicació d'informació, en la mesura que facilita que les persones en general i les entitats del teixit associatiu civil puguin analitzar i valorar les dades fetes públiques i exercir el control democràtic sobre l'activitat pública. En el mateix àmbit de la publicitat informativa, també destaca l'esforç de diverses administracions, amb la de la Generalitat al capdavant, per oferir informació relacionada amb la pandèmia per COVID-19 −sanitària, però també contractual i d'altres actuacions directament relacionades− de forma organitzada i estructurada i amb formats oberts que en permetin l'anàlisi i la comparació de forma autònoma i, si escau, el qüestionament crític.

Quant al dret d’accés a la informació pública, cal destacar en positiu que el qüestionari tramès a totes les administracions recull un nombre relativament baix de desestimacions de sol·licituds, un total 77 (un 0,69% del total de sol·licituds identificades en el conjunt de les administracions). En aquest sentit, es percep un canvi en la concepció del dret d'accés per part de les administracions, que es consolida progressivament com un dret ciutadà subjecte a límits que cal interpretar restrictivament. No obstant l’anterior, aquesta tendència que les denegacions d'accés siguin realment excepcionals conviu amb una xifra massa alta de casos en què qui demana accés no rep resposta. És difícil establir l'abast real d'aquesta mancança, però si es fa un exercici d'hipòtesi d'estimació a partir del nombre de sol·licituds que les administracions declaren que van rebre l'any 2019 (11.199) amb relació a les sol·licituds que van quedar sense resposta al test del sol·licitant ocult del mateix any (34,4%), donaria una xifra estimada de 3.852 sol·licituds sense resposta que seria inacceptablement alta. Davant aquesta situació, el Síndic insisteix que la Llei de transparència obliga les administracions a adaptar les seves organitzacions per integrar les sol·licituds d'accés. I, en aquest sentit, es valora positiva la posada en marxa del nou Reglament de transparència, que obliga les administracions a identificar una unitat responsable de gestionar les sol·licituds.

Seguint amb el dret d’accés, també cal remarcar que, tot i que el nombre global de sol·licituds d'accés ha crescut lleugerament, encara és lluny d'assolir el nivell d'altres territoris, com ara Andalusia, Aragó o Extremadura. Per l’anterior, el Síndic reclama de nou accions conjuntes de les diverses administracions per difondre el dret d'accés entre la ciutadania.

Finalment, el Síndic celebra l’aprovació del Reglament de desplegament parcial de la Llei, llargament reclamat, que hauria de servir per clarificar i delimitar conceptes i per facilitar una aplicació homogènia de les obligacions, especialment en publicitat informativa. El Síndic inclourà la valoració de la seva incidència en l’informe de transparència corresponent a l’any 2021.

Tornar