Notícies

El Síndic demana al Departament d’Educació que emprengui les mesures necessàries per garantir el dret de les persones amb discapacitat a treballar

02/07/2021

foto

El Síndic va rebre una queixa de professores sordsignants sobre la denegació d’intèrpret de llengua de signes per poder desenvolupar activitats dins l’exercici docent

També ha obert una actuació d’ofici per estudiar la implementació de la Llei de llengua de signes en l'àmbit educatiu

A mitjan març, el Síndic va rebre una queixa de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) en la qual es plantejava, entre d’altres, la situació en què es troben professores sordsignants que imparteixen formació en llengua de signes (LS) en dos centres públics, a les quals no s’ha facilitat cap intèrpret d’LS per poder participar a les reunions amb companys de feina, al claustre o per poder desenvolupar les tutories corresponents amb l’alumnat oïdor.

Dels escrits que es van adreçar al Síndic, se’n desprèn que les informacions i les comunicacions que es fan en totes reunions del centre educatiu es transmeten en llengua oral, atès que la resta de personal no coneix l’LS. Igualment, l’alumnat destinatari dels mòduls que imparteixen les professores afectades és alumnat oïdor que està aprenent l’LS i, per tant, no té les competències suficients per mantenir una conversa en aquesta llengua, i menys encara per tractar qüestions tècniques i instrumentals, com ara la seva progressió acadèmica. Per tant, les afectades manifesten que la feina de l’intèrpret resulta imprescindible per fer de pont entre ambdues parts.

Per les informacions que té el Síndic, els darrers temps aquesta feina d’interpretació l’ha anat fent el CREDA, els serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació. Enguany, però, en fer la petició d’aquest servei, els dos centres educatius van rebre la resposta que, per indicació del Departament d’Educació, se’ls denegava la sol·licitud al·legant que el servei no estava pensat per cobrir les necessitats que plantejaven, ja que els criteris que s’han de complir per poder concedir un intèrpret són: activitats extraordinàries (xerrades o visites) de l’alumnat fora del centre, reunions fora del centre, activitats de formació o altres activitats organitzades pel CREDA. I en cap cas es preveu l’exercici docent.

El Síndic recorda que l’article 14 de la Constitució protegeix contra qualsevol discriminació per raó de discapacitat i que l'ordenament jurídic estableix diferents mesures per procurar la igualtat d'oportunitats i la integració social i professional de les persones amb discapacitat, i que els poders públics estan obligats a dur a terme una política d'integració d’aquestes persones.

Paral·lelament, la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat reconeix el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en condicions d’igualtat amb les altres, i la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat (Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre) estableix que les persones amb discapacitat en edat laboral tenen dret a rebre suport per a l’activitat professional.

El Síndic també recorda que el Tribunal Constitucional recentment ha sentenciat que els ajustos raonables als llocs de treball tenen un paper fonamental a l’hora de combatre la discriminació per raó de discapacitat i que la part contractant ha de complir l’obligació d’adoptar les mesures per garantir els drets dels discapacitats en l’àmbit laboral.

Per tot l’anterior, el Síndic ha demanat al Departament d’Educació que emprengui les mesures necessàries per garantir el dret d’aquestes professores sordes a la igualtat d’oportunitat en el treball, però també per al conjunt de les persones que es poden trobar en la mateixa situació i que no s’han adreçat al Síndic.

També demana al Departament que atengui de manera immediata les instàncies presentades per la Federació de Persones Sordes de Catalunya i li recorda el deure de donar resposta als ciutadans.

Paral·lelament, el Síndic ha obert una actuació d’ofici per estudiar la implementació de la llei de LS en l'àmbit educatiu. L’any 2009, el Síndic va estudiar les mesures adoptades per les administracions públiques catalanes per atendre i/o resoldre els problemes derivats de les barreres de comunicació que afecten les persones amb discapacitat auditiva, i també els mitjans de suport a la comunicació que es fan servir per a la comunicació de l'Administració amb les persones amb discapacitat auditiva, sordesa i sordcegues. Aquesta actuació es va tancar demanant, entre d’altres, agilitar la implementació de la llei i la seva reglamentació per garantir l'efectivitat dels drets dels infants sords. 

En aquesta nova actuació d’ofici, el Síndic vol conèixer l'estat de compliment de les recomanacions contingudes en la primera resolució. També ha demanat informació sobre el nombre de centres educatius (escoles bressol, escoles de primària, Instituts i Instituts escoles) en què s’ofereix educació bilingüe, sobre els recursos de suport de què disposen aquests centres, sobre la informació que s'ofereix a les famílies dels infants sords o amb discapacitat auditiva, i sobre els criteris que regeixen l'assignació d'intèrprets de llengua de signes per al professorat i el motiu pel qual no es cobreixen les necessitats del professorat sordsignant que demana intèrprets per a l’exercici d’activitats docents.

Tornar