Notícies

El Síndic demana que es facin avaluacions prèvies d’impacte en totes les decisions que afecten els infants

15/07/2021

Comunicat conjunt
El procés d'avaluació permet anticipar conseqüències negatives abans de l'aplicació d'una norma i millorar la coordinació de les polítiques públiques

Amb aquesta finalitat ha traduït al català la guia elaborada per la Xarxa Europea de Defensors dels Infants

Les avaluacions d'impacte permeten una millor garantia de l'interès superior dels infants


El Síndic de Greuges de Catalunya, juntament amb el Defensor del Menor d’Andalusia i l’Ararteko del País Basc, ha signat una declaració de posicionament impulsada per la Xarxa Europea dels Defensors de la Infància (ENOC) sobre l’avaluació de l’impacte sobre els drets dels infants (CRIA, Child Rights Impact Assessment), la qual insta els estats, les autoritats nacionals, regionals, europees i  internacionals, i totes les autoritats competents a aplicar els processos d’avaluació dels drets dels infants i l’anàlisi d’impacte sobre aquests drets.

El Comitè dels Drets de l'Infant de Nacions Unides ja va manifestar la importància d’establir un procés continuat de valoració dels efectes que generen les disposicions legislatives sobre els infants perquè es respecti el seu interès superior.

Amb l’objectiu de facilitar el compliment dels processos d’avaluació de l’impacte sobre els drets dels infants, l’ENOC també ha elaborat una guia que conté les pautes per fer una adequada avaluació que permeti examinar el potencial impacte sobre els infants de les lleis, les decisions pressupostàries, les polítiques i qualsevol altra mesura que s’adopti. Aquest document, que ha estat traduït al català, a l’euskera i al castellà amb l’objectiu de facilitar-ne la difusió, explica el concepte de CRIA, qui és el responsable de dur a terme l’avaluació, les etapes clau, etc. i proporciona els recursos perquè es pugui utilitzar.

L'ENOC és una xarxa formada per institucions independents de defensa dels drets dels infants que té com a tasques principals impulsar l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant, donar suport als col·lectius que treballen per a la defensa dels drets dels infants, compartir informacions i estratègies entre els estats membres i promoure el desenvolupament d'oficines d'ombudsman per a infants. D’acord amb els seus estatuts només en poden ser membres institucions que s’ocupin exclusivament de la protecció i la promoció dels drets dels infants o que tinguin estructures internes que tinguin aquestes característiques. Actualment en formen part 43 institucions de 34 estats.


Tornar