Notícies

El Síndic demana que es revisin els instruments educatius existents per prevenir, detectar i combatre qualsevol forma de racisme a les escoles

06/08/2021

foto (c) Pixabay

La majoria de casos no es denuncien i això dificulta la possibilitat de detectar el fenomen

Cal que el circuit de comunicació de les situacions de discriminació racial sigui simple, clar i entenedor

Cal dotar el personal educatiu de formació i capacitació en igualtat racial

Arran d’una queixa rebuda sobre el presumpte assetjament de naturalesa racista patit per un infant d’onze anys en un centre educatiu, el Síndic va valorar convenient obrir una actuació d’ofici per estudiar els mecanismes de prevenció i actuació en l'àmbit educatiu contra actituds i comportaments d'odi, estigma i racisme entre i vers els infants, la seva família o qualsevol membre de la comunitat educativa.

El Síndic manifesta que malauradament, excepte en comptades ocasions, les persones menors d'edat afectades per discriminació racial, probablement per por, no denuncien la situació, ni busquen el suport dels adults, i tampoc no ho fan les seves famílies. I aquest fet contribueix a augmentar la dificultat de detectar l’assetjament i/o la discriminació, que resten invisibilitzats o fins i tot en algunes ocasions “normalitzats”. Per tant, l’absència de queixes o denúncies no sempre és un indicatiu de la manca d’existència d’aquestes actituds sinó més aviat de la manca de detecció de situacions racistes. Per això, el Síndic demana que l'estudi d'aquest cas concret sigui una oportunitat per a l'Administració educativa per reflexionar sobre les pràctiques que resulten necessàries i es consideri la necessitat de garantir una formació addicional a membres de l'Administració educativa i l’escola sobre el tema de la discriminació racial i la importància d’una intervenció activa i compromesa en interès superior de l'infant.

El Síndic recorda que el Departament d'Educació disposa d’eines i serveis suficients -protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, protocol contra conductes d’odi i discriminació, programes de mediació escolar i intercultural, etc.- però que cal que aquestes eines siguin efectivament conegudes pel professorat i utilitzades en benefici dels infants.

El Síndic també recorda que l'Administració educativa ha de treballar en xarxa i que quan ho consideri convenient pot fer derivacions o peticions de col·laboració a altres serveis, recursos o entitats especialitzades per abordar temes específics.

El Síndic demana que es valori la conveniència de redactar un circuit simple, clar i entenedor per als infants i les famílies per actuar davant l'assetjament i/o la discriminació racial i informar-ne, i que es garanteixi que es tracta amb la màxima confidencialitat, sensibilitat i expertesa qualsevol comunicació d'aquesta naturalesa de l'infant per prevenir una victimització secundària pel fet d'haver-ho denunciat.

També demana que, per mitjà d’un procés participatiu, i amb l’ajut d’experts si es considera necessari, es revisin els documents d'organització i de funcionament dels centres educatius, i la resta de documents de regulació, per traslladar un missatge clar de tolerància zero vers qualsevol forma de discriminació racial a l'escola que aparegui de forma transversal en tota la normativa dels centres. En aquesta línia, el Síndic també manifesta la necessitat de garantir la transparència i l’accessibilitat d’aquesta documentació i dels protocols, i de garantir-ne la publicació i la comunicació fàcil a totes les famílies (especialment famílies vulnerables i amb barreres idiomàtiques).

Quant a l’alumnat, el Síndic és partidari de promoure l’educació  intercultural amb l’objectiu de preparar la ciutadania perquè pugui desenvolupar-se en una societat plural, diversa i igualitària. A parer de la institució, és possible prevenir les conductes d’odi i discriminació treballant conjuntament família i escola les habilitats cognitives, emocionals i socials d’infants i joves, i també l’educació basada en els drets dels infants.

Quant al professorat, el Síndic destaca que la manca de formació específica en discriminació de raça i igualtat pot resultar una barrera important per detectar i combatre el racisme i la discriminació, la qual cosa deixa l'alumnat racialitzat vulnerable i sense la protecció necessària. Per tant, resulta imprescindible dotar el personal educatiu i de lleure de formació i capacitació en igualtat racial i discriminació.

Pel que fa a la normativa, el Síndic recorda que el Consell d’Europa assenyala que l'acció del legislador contra el racisme i la discriminació racial exerceix una important funció educativa en la societat en transmetre convincentment el missatge que no es tolerarà cap intent de legitimar el racisme i la discriminació racial en una societat regida per les lleis. I, en aquest sentit, el Síndic demana al Departament d'Educació que revisi la normativa i els instruments educatius vigents per si escau introduir més instruments i circuits específics o valorar si és procedent adoptar un manifest o un compromís de totes les escoles a Catalunya per prevenir, detectar i combatre qualsevol forma de racisme, microracisme, xenofòbia o discriminació, amb un clar missatge de tolerància zero a conductes racistes o xenòfobes a l'escola.

Finalment, quan en l'assetjament hi ha components de racisme, el Síndic valora la conveniència que les investigacions siguin portades a terme per professionals qualificats que hagin rebut formació específica per garantir un abordatge sensible i basat en els drets de l’infant.

Tornar