Notícies

El Síndic reclama amb urgència actuacions per pal·liar la manca de places residencials per a infants amb discapacitat

04/10/2021

foto (c) Pixabay

Ha constat que no hi ha cap previsió legal que determini la provisió de serveis residencials adreçats especialment a infants i joves amb discapacitat

El 2018 es van crear places per atendre aquests joves, però han resultat del tot insuficients

Té coneixement de casos en què l’espera per accedir al servei residencial s’ha allargat més d’un any i mig

Durant els últims anys el Síndic ha rebut queixes davant la llista d’espera per a l’assignació d’una plaça en un recurs residencial per a joves menors de 18 anys amb discapacitat. De l’anàlisi dels casos concrets estudiats, el Síndic ha pogut constatar que la llista d'espera per accedir a aquesta tipologia de recurs avança molt lentament, i també una manca de places suficients d'aquest tipus de recurs.

L'any 2017 el Síndic va ser informat per l’aleshores Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que disposava de 14.576 places residencials per a persones adultes amb discapacitat i de 1.581 places per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, entre llar residència i llar amb suport.  Cap d'aquestes, però, anava destinada a persones menors de 18 anys. L’any 2018 el Govern va informar el Síndic que s'havia promogut la creació de 74 places de recursos terapèutics, 12 de les quals per a infants i adolescents amb discapacitat i trastorn de conducta, 15 per a infants i adolescents amb discapacitat, i 35 per a infants amb trastorn mental i trastorn de conducta, especialment en l’entorn del sistema de protecció.

De l’anàlisi de la normativa, el Síndic ha constatat, però, que no hi ha cap previsió legal que determini la provisió de serveis residencials adreçats especialment a infants i joves amb discapacitat i que per a aquests casos la Cartera de serveis socials només preveu un procés d’excepcionalitat per edat en l’ingrés en serveis residencials destinats a persones adultes entre els 18 i els 65 anys. La manca de previsió en la Cartera de serveis socials d'aquest recurs ha estat una qüestió que el Síndic ha abordat reiteradament, i en l’informe sobre els drets de l’infant corresponent a l’any 2015 ja es van recollir algunes propostes clau, com ara la necessitat de crear un nombre suficient de places per atendre els joves que necessiten aquest tipus de recurs i estudiar les necessitats de serveis de respir, i també de recursos d’atenció domiciliària.

En la mateixa línia, el 2018 el Síndic també va reiterar la necessitat que la Cartera de serveis socials incorporés aquest recurs i, tot i que l’Administració va reconèixer aquesta mancança, en data d’avui encara no s’ha pres cap mesura per fer efectiva aquesta provisió. I n’és una mostra el fet que el Síndic continua rebent queixes de casos en què, malgrat que els mateixos equips de valoració de la Generalitat consideren necessària l’assignació d’un recurs residencial urgent, aquesta no s’ha arribat a executar, com ara en el cas d’un noi de 12 anys amb pluridiscapacitat, conductes heteroagressives i trastorn de la son, que, segons certifiquen els professionals que el tracten, pot posar en risc tant la seva integritat com la de les persones que l'envolten, la família del qual des del 2018 espera una plaça residencial. A criteri del Síndic, no és admissible una espera de prop d'un any i mig per poder accedir al recurs recomanat per la mateixa administració. Aquesta manca de recursos, a banda de suposar la vulneració dels drets de l'infant afectat, posa en evidència problemes estructurals de l'Administració per a l'atenció d'aquesta necessitat en el col·lectiu dels infants i els adolescents.

Per tot l’anterior, el Síndic ha tornat a insistir que cal augmentar el nombre de places residencials disponibles per als infants i adolescents que ho requereixin, bé mitjançant places públiques, bé mitjançant la contractació o concertació de places privades, amb l’objectiu de garantir la protecció de l’infant i el seu interès particular.

Tornar