Notícies

El Síndic demana que es reguli la pràctica de l'autocaravàning per garantir-ne l’exercici en condicions idònies

06/10/2021

foto (c) Pixabay

Recomana homogeneïtzar les diferents regulacions normatives existents

Proposa habilitar àrees d'acollida d'autocaravanes i uns registres públics d'informació i de consulta

Cal un catàleg oficial de senyals específic per a aquesta modalitat de turisme

Al llarg de l’any 2020, el Síndic va rebre més de 180 queixes en relació amb diverses problemàtiques que afecten la pràctica de l'autocaravàning. Entre altres motius, exposaven les restriccions no fonamentades de circulació, parada i estacionament, la utilització indeguda de senyalització i la manca d'infraestructures o espais habilitats que els permetin la pràctica de l'autocaravanisme i les activitats de lleure i esbarjo associades. Consideren que el sector i la pràctica d'aquest turisme itinerant estan situats en un plànol de desigualtat amb altres sectors turístics, ja que no gaudeixen de les mateixes mesures de protecció, suport, promoció i foment. A més, en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, també van exposar la manca d'informació i claredat que van patir en les fases de desconfinament.

L'autocaravàning està plenament consolidat i en expansió en el nostre territori, amb una forta perspectiva de futur i un marge de creixement important. De fet, l'any 2019 es va registrar, per segon any consecutiu, un rècord de matriculacions d'autocaravanes i càmpers. Es calcula que el parc de vehicles amb servei habitatge existent és de 300.000 vehicles, 41.441 a Catalunya, als quals cal sumar l'activitat d'autocaravàning procedent del turisme internacional. Actualment, a Europa hi ha 2,5 milions d'autocaravanes que es desplacen en molts casos al nostre territori. Espanya és el segon país escollit com a destinació per viatjar-hi i Catalunya se situa com una de les destinacions més visitades.

Malgrat la proliferació de l'autocaravanisme, no hi ha una norma específica que reguli el sector. Al seu torn, la xarxa viària, infraestructures i serveis associats haurien d'adaptar-se a aquesta realitat per fomentar-ne i permetre’n la pràctica en condicions idònies i mediambientalment sostenibles i garantir la seguretat, mobilitat i benestar de les persones.

Per tot l’anterior, el Síndic ha obert una actuació d’ofici i ha adreçat a les diverses administracions afectades, Departament d'Empresa i Treball, Departament d'Interior, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, les recomanacions següents:

  • Estudiar les necessitats del sector.
  • Ordenar, planificar i regular aquesta modalitat de turisme per garantir-ne la pràctica en condicions idònies, i també dissenyar les polítiques de protecció, promoció i foment necessàries per assolir els objectius de desenvolupament turístic en aquest àmbit.
  • Valorar una nova regulació quant a la limitació d'ocupació temporal en els mateixos termes que altres sectors turístics.
  • Consensuar bases i conceptes comuns per homogeneïtzar les diferents regulacions normatives.
  • Promoure i fomentar la creació i l'habilitació d'àrees d'acollida d'autocaravanes, altres infraestructures i serveis que donin cobertura a la demanda, i també habilitar registres públics d'informació i consulta.
  • Definir la problemàtica del sector dins l'àmbit concret de la mobilitat, xarxa, infraestructures i seguretat viàries, i adoptar mesures de desenvolupament i garantia del seu exercici en les millors condicions viàries, de mobilitat i de seguretat.

Que els municipis incorporin la presència d'aquesta tipologia de vehicles i tinguin en consideració les seves especificitats en l'ordenació i la regulació del trànsit en l'àmbit urbà, per garantir-ne la mobilitat adequada dins les possibilitats de la trama urbana, tot informant-ne adequadament els usuaris.

Elevar a rang legal el contingut de la Instrucció 08/V-74, que recopila i interpreta en un únic document tots els aspectes normatius relacionats amb l’autocaravanisme, d'obligat compliment per als municipis, i incorporar-lo en les ordenances pel que fa a la regulació de circulació, parada i estacionament.

Elaborar un catàleg oficial de senyals específic per a la pràctica de l'autocaravanisme, i també altres aspectes en matèria de trànsit que aconsellin una regulació específica que abasti tota la seva activitat, a l’efecte que sigui aplicable de manera homogènia per les administracions.

Atès que algunes de les recomanacions podrien afectar aspectes que són competència de l’Administració general de l’Estat també s’ha traslladat la resolució al Defensor del Poble.

Tornar