Notícies

El Síndic investiga els problemes de la implementació de la T-Mobilitat

08/10/2021

foto
Entre d’altres, analitza el tancament del web T-mobilitat per una suposada errada de seguretat

El Síndic recorda que la T-Mobilitat resoldria la necessària homogeneïtzació de les tarifes o títols socials entre els diferents municipis

El  març de 2021 va obrir una actuació d’ofici per fer el seguiment de la implementació de la T-Mobilitat

El passat mes de març, el Síndic va tenir coneixement a través de diversos mitjans de comunicació de la voluntat de posar en marxa de la T-Mobilitat durant el mes d’abril, tot i que de manera limitada als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i per a les persones usuàries de les T-Usual i T-Jove.

La T-Mobilitat, el nou títol de transport integrat de Catalunya, ha patit molts retards i ajornaments en la seva implementació i ha estat objecte d’estudi per part del Síndic en nombroses ocasions, a través de queixes, informes anuals i informes monogràfics. De tot aquest treball previ el Síndic posa en relleu que els retards i ajornaments constants afecten, especialment, dues qüestions que cal resoldre. D’una banda, la necessària homogeneïtzació de les tarifes o títols socials entre els diferents municipis i empreses operadores; i, de l’altra, la manca d'emissió de duplicats en cas de robatori o pèrdua de les targetes de transport personalitzades.

Amb l’objectiu de fer el seguiment de la implementació del projecte, va obrir una actuació d’ofici i es va adreçar a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per demanar informació sobre la posada en marxa del projecte, l’abast d’aquesta primera etapa, el calendari amb què es treballava i les mesures d’informació que es pensaven dur a terme amb les persones usuàries.

De la resposta que l’ATM va adreçar al Síndic, se’n desprèn que no era possible avançar cap tipus de previsió de calendari. Tanmateix, aquesta setmana, el Síndic ha tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que s’ha iniciat una nova fase de prova de desplegament del projecte que permetia a qualsevol persona donar-se d'alta en el sistema, obtenir la nova targeta recarregable (tot fent aquest tràmit de forma telemàtica) i viatjar en condicions especials durant els dies de la prova. També per informacions aparegudes en premsa, el Síndic ha estat coneixedor que en data 6 d'octubre de 2021 es va procedir al tancament del web T-mobilitat per una suposada errada de seguretat que afectava les dades personals de les persones que s'hi havien registrat per obtenir la nova targeta.

Per l’anterior, el Síndic s’ha adreçat de nou a l’ATM i ha demanat informació en relació amb les diferents etapes o fases de proves que es preveuen dur a terme, els motius que van dur al tancament del web T-mobilitat, les categories de dades personals que presumiblement van resultar afectades per la incidència detectada i, finalment, les actuacions dutes a terme per l'ATM (o el seu delegat de protecció de dades) davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. El Síndic també vol conèixer el sistema d’identificació que es requereix a les persones interessades per poder-se donar d'alta en el sistema de la T-Mobilitat i els motius pels quals s'exigeix el DNI/NIE/CIF o passaport.

El Síndic recorda que la T-Mobilitat resoldria la necessària homogeneïtzació de les tarifes o títols socials entre els diferents municipis. La institució ha seguit de prop el projecte de la T-Mobilitat des dels seus inicis, com s'ha recollit en l'actuació d’ofici AO 8218/14, en l'Informe sobre el preu dels transports públics (juliol 2014), en l'Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferroviaris (octubre 2016) o en els informes anuals que presenta al Parlament.

Tornar