Notícies

El Síndic demana que la coeducació es garanteixi en totes les etapes educatives

12/01/2022

foto (c) Pixabay

Les dades publicades mostren que durant el curs 2021/2022 la coeducació i l’educació afectivosexual només s'imparteix en un 21,4 % dels centres de primària i de secundària

L'any 2017, el Síndic va obrir l'actuació d'ofici relativa a la garantia del dret d'infants i adolescents a rebre educació afectivosexual en els centres educatius. En el marc d’aquesta actuació, es van adreçar a l’aleshores Departament d'Ensenyament un seguit de recomanacions, com ara promoure i implementar de manera integral l'educació afectivosexual obligatòria i continuada durant les etapes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, desenvolupar mesures per garantir el dret de tot l'alumnat a rebre informació adequada sobre la diversitat de gènere i l'orientació sexual en els llibres de text i en altres materials educatius o promoure actuacions d'informació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere adreçades a l'alumnat, als equips docents, a les famílies, i també a les entitats esportives i de lleure que atenen infants i joves, amb la col·laboració d'entitats especialitzades.

En l'informe del Síndic sobre els drets de l'infant de l'any 2019 es va fer constar en la part de seguiment un nivell mitjà de compliment de les recomanacions del Síndic relatives al Pla de coeducació i educació afectivosexual als centres educatius.

El Departament d'Educació va comunicar al Síndic el compromís de desenvolupar un projecte que ajudés els centres educatius a treballar explícitament la coeducació i l'educació afectivosexual, i posteriorment va informar sobre el treball que s'estava desenvolupant en l’àmbit de formació, reglamentació i documentació dels centres i sobre un projecte amb enfocament interdisciplinari, amb materials i eines diverses, per ajudar els centres educatius a introduir la perspectiva de gènere i a treballar explícitament la coeducació i l'educació afectivosexual.

A més, el Departament d’Educació també va comunicar al Síndic el desenvolupament d’un projecte amb un enfocament interdisciplinari que ajudés els centres educatius a treballar explícitament la coeducació i l’educació afectivosexual. El projecte s’havia de desenvolupar en tres fases. El curs  2019/2020 havia d’arribar a 300 centres i el 2020/2021, a tots els centres públics de Catalunya i als concertats que s’hi volguessin afegir. Tanmateix, d'acord amb les informacions fetes públiques recentment per l'Administració, el curs 2021/2022 només s'imparteix en un 21,4 % dels centres de primària i de secundària. A més, és de caràcter voluntari, de manera que tant els centres públics com els concertats que vulguin seguir-lo han de sol·licitar-ne expressament l’adhesió.

En aquest context, el Síndic recorda al Departament d’Educació que el Parlament de Catalunya, l’octubre de 2020, va instar el Govern de la Generalitat a garantir que en el termini de tres cursos tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya haguessin introduït l’educació sexual i afectiva i la perspectiva de gènere de manera transversal al llarg de totes les etapes de l’educació obligatòria en el seu projecte educatiu. També li fa notar que la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, estableix que els infants, en totes les etapes educatives i independentment de la titularitat del centre, han de rebre una educació afectivosexual, adaptada al nivell maduratiu.

Paral·lelament, el Consell Assessor Jover (CAJ) del Síndic, integrat per joves entre 14 i anys provinents de diversos centres educatius de Catalunya, ha assenyalat mancances en la formació rebuda en els seus respectius centres, ja que s'ha centrat només en els aspectes reproductius i de prevenció de malalties de transmissió sexual. En aquest sentit, han demanat al Síndic que traslladi als poders públics que cal que la formació afectivosexual sigui holística i que aprofundeixi sobre aspectes relacionats amb el respecte, el gènere, l'autoestima, la llibertat, la identitat i preferència sexual, les diferències entre sexe i gènere, les relacions afectives i sexoafectives, la passió, el plaer i sobretot els drets.

En la mateixa línia s’hi ha pronunciat la Xarxa Europea de Defensors dels Infants (ENOC), que recomana que s'inclogui educació afectivosexual d'alta qualitat obligatòria dins de l'educació infantil, primària, i secundària; que els professors, amb el suport d'actors externs, tinguin una formació adequada i continuada que els permeti acompanyar els alumnes i respondre davant situacions concretes, i que s’enforteixin la qualitat i la disponibilitat dels serveis de salut sexual, especialment dels professionals de la salut. En un pas més, l'ENOC insta els governs a prendre mesures efectives per promoure i implementar de manera integral l'educació afectivosexual d'infants i adolescents i a incloure en els seus informes periòdics al Comitè dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides referències a les accions realitzades a aquest efecte.

Per tot l’anterior, el Síndic demana al Departament d’Educació:

  • Que doni compliment al manament legal d'introduir la coeducació a les aules, contingut en la Llei 11/201, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  • Que impulsi el pla Coeduca't i informi el Síndic de l'abast de les actuacions planejades per aquest curs 2021-2022.
  • Que la coeducació i l'educació afectivosexual es garanteixin de manera obligatòria i transversal durant les etapes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat.
  • Que en el disseny de les mesures es garanteixi la participació i l’escolta d'alumnat.
  • Garantir el dret de tots els alumnes a rebre informació adequada sobre la diversitat de gènere i l’orientació sexual en els llibres de text i en altres materials educatius, i que la Inspecció educativa prengui mesures de supervisió del seu compliment en tots els centres educatius.
  • Promoure actuacions d'informació i de sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere adreçades a l'alumnat, als equips docents i també a les famílies, amb la col·laboració d'entitats especialitzades.
  • Sistematitzar dades sobre la qualitat i el nivell d'educació afectivosexual de l'alumnat en els centres educatius a fi de valorar el desenvolupament de serveis, plans específics i/o impulsar estratègies de comunicació. I comptabilitzar les accions realitzades a aquest efecte.

 

Tornar