Notícies

El Síndic demana informació sobre la implementació dels convenis signats amb les empreses subministradores d’electricitat per combatre la pobresa energètica

02/06/2022

foto (c) Pixabay

La Llei 24/2015 determina que les administracions han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les persones en situació de risc d’exclusió residencial i que s’han d’establir acords o convenis amb les empreses

Només s’ha signat el conveni corresponent amb Endesa

Tot indica que el nombre de comptadors socials que s'han instal·lat a tot Catalunya ha estat molt reduït

Quant al preu de l’electricitat, el Síndic demana que les mesures de reducció i congelació del preu de l'electricitat s'allarguin en el temps més del que s'ha previst

El Síndic de Greuges de Catalunya ha iniciat una actuació d'ofici per fer un seguiment del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i Endesa el març de 2021, que tenia per objectiu combatre la pobresa energètica i concertava les mesures de suport a unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb subministraments de gas i electricitat. En essència, aquest document s'adreçava a condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables i regular la pobresa energètica, però també incloïa altres compromisos, com l'anomenat comptador social.

Amb aquesta eina, Endesa es comprometia a garantir el dret d'accés d'urgència al subministrament bàsic d'electricitat, mitjançant la instal·lació d'un comptador subjecte a una contractació del servei d'electricitat temporal, a les persones o unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial que no tinguin títol que legitimi la seva ocupació de l'habitatge però que hi estiguin domiciliats, disposin del certificat d’empadronament vigent, d’un informe dels serveis socials municipals i del Butlletí de reconeixement d’instal·lació elèctrica (BRIE).

D’acord amb les informacions de què disposa el Síndic, sembla que el nombre de comptadors socials que s'han instal·lat a tot Catalunya ha estat molt reduït (algunes informacions indiquen que són només 18), malgrat que la xifra d'habitatges ocupats per persones en la situació de vulnerabilitat definida per la Llei 24/2015 és molt superior i malgrat que les connexions elèctriques irregulars són un evident risc per a la seguretat.

En el seu informe El dret a l'habitatge: qüestions urgents (2018), el Síndic ja demanava que en els casos en què els serveis socials i/o d’habitatge corresponents acreditessin la situació de necessitat extrema que ha motivat l’ocupació i acreditessin també que les persones ocupants havien intentat accedir a un habitatge social per mitjà dels mecanismes legalment establerts, es garantís, mitjançant un protocol signat entre les administracions públiques i les companyies subministradores, l’accés als subministraments −amb caràcter provisional i mentre no es resolgui la situació d’exclusió residencial de forma definitiva− i també la seguretat jurídica a les empreses subministradores. Amb relació a les altres situacions d’ocupació sense títol, no justificades per raons de necessitat, s’haurien d’adoptar les mesures legislatives necessàries per agilitar els procediments judicials corresponents, civils o penals, segons escaigui.

En paral·lel, el Síndic recorda que el subministrament d'electricitat és un servei bàsic d'acord amb la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, fet que obliga les empreses a oferir una protecció especial a les persones consumidores, i obliga les administracions de consum a vetllar perquè això és compleixi.

A més, el Síndic recorda que la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica, determina que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, i que s’han d’establir acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin a aquestes persones i unitats familiars ajuts a fons perdut o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. En aquest sentit, demana a la Generalitat de Catalunya que desplegui aquesta obligació, ja que és inacceptable la demora que s’està produint a l’hora de formalitzar aquests convenis. D’acord amb la informació de què disposa la institució, sembla que només s’ha signat el conveni corresponent amb Endesa.

Per tot això, el Síndic s’ha adreçat al Departament de Drets Socials i a Endesa perquè l’informin del seguiment que es fa del conveni i de l'avaluació de les actuacions dutes a terme. També ha demanat informació sobre quina és exactament la documentació que es requereix per accedir a la contractació temporal del subministrament d’electricitat. El Síndic també vol conèixer si s’ha negociat un conveni similar, o si està previst fer-ho, amb altres empreses subministradores.

El preu de l’electricitat

El passat 13 de maig, el Consell de Ministres va aprovar el topall al gas per rebaixar el preu de la llum, en el marc d’un acord amb la Comissió Europea pel qual es fixa aproximadament en 50 euros/MWh de manera excepcional i temporal, i es limita a dotze mesos. El preu de l'electricitat als mercats majoristes està lligat a la cotització del gas natural i del CO2 als mercats internacionals, i el preu del gas s'ha incrementat per la reactivació econòmica postcovid, per l’increment dels drets d’emissió de CO2 i, ara, per la guerra d’Ucraïna, la qual cosa s’ha traslladat a les factures de les persones consumidores. Amb aquesta regulació (pendent encara del vistiplau definitiu de la Comissió Europea), el preu del gas es desvincula del de l’electricitat, de manera que la reducció també acabaria reflectint-se en les factures dels consumidors finals.

En aquest context, el Síndic recorda que el subministrament d’electricitat és un servei essencial, bàsic i d’interès general, imprescindible per a la vida quotidiana de les persones, i que cal superar la concepció de la persona com a simple usuària d’una empresa per avançar cap a la consideració de la persona com a titular del dret al subministrament d’electricitat amb una garantia de qualitat, a un preu assequible i dins d'uns paràmetres de consum bàsics i essencials.

En l'informe El dret al subministrament bàsic d'electricitat: obstacles i solucions en el preu, l'accés al servei i la garantia de la seva qualitat, de març de 2019, ja es proposaven algunes mesures per reduir la factura en un 50%, que han estat aprovades parcialment el 2021 pel Govern de l'Estat, com ara la reducció temporal de l'IVA al 10% o treure de la factura els costos del sistema no relacionats directament amb el subministrament de la persona consumidora (com les subvencions a les energies renovables). Per tot això, el Síndic demana al Govern de l’Estat que les mesures de reducció i congelació del preu de l'electricitat i dels peatges, càrrecs i impostos associats que figuren a la factura elèctrica s'allarguin en el temps més del que s'ha previst fins ara i mentre duri l'actual situació inflacionista i de preus elevats dels subministraments bàsics.

Tornar