Notícies

El Síndic debat el balanç del Pacte contra la segregació escolar al Parlament

13/06/2022

foto
Elogia que es detecti més l’alumnat vulnerable, i recomana accions per a futurs processos d’admissió
 
Recorda que hi ha pendent establir un criteri de renda com a element central i desenvolupar procediments més automatitzats de detecció
 
Recorda que és fonamental garantir la planificació de la reserva com a via exclusiva d’accés al sistema educatiu per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés de preinscripció abans de l’inici de curs
 
Demana que es desplegui amb diligència la convocatòria d’ajuts econòmics als centres per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat

El Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya el mes de març de 2022, abans del procés d’admissió corresponent al curs 2022/2023, el primer informe de balanç sobre la implementació del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, en el qual posava en valor certs avenços assolits en la reducció de la segregació escolar però exhortava a abordar amb més decisió la implementació de les actuacions pendents de desplegament del Pacte contra la segregació escolar.

Entre altres actuacions, el Síndic va recordar que la capacitat d’aconseguir avenços significatius en la lluita contra la segregació escolar depenia, en part, de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques, a fi que posteriorment aquest alumnat fos atès en el marc de les mesures d’escolarització equilibrada d’alumnat. Aquest informe plantejava com a objectiu incrementar aquesta detecció fins a prop del 25%, amb l’aprofitament dels nous instruments de detecció previstos en el nou Decret 11/2021, que regula l’admissió d’alumnat.

En aquesta línia, el Departament d’Educació ha anunciat recentment l’increment molt substancial de la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques, del 7,0% en el procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022 fins al 17,9% en el procés per al curs 2022/2023. A criteri del Síndic, aquests nivells de detecció suposen un salt qualitatiu molt significatiu pel que fa al compliment dels objectius establerts en el Pacte.

Davant d’aquesta millora dels nivells de detecció, que convé valorar positivament, el Síndic formula cinc consideracions bàsiques que convé tenir presents.

En primer lloc, el Síndic recorda que, per continuar amb l’augment de la detecció en futurs processos d’admissió d’alumnat, cal desplegar un dels aspectes que preveu el Decret 11/2021, encara pendent, l’establiment d’un criteri de renda com a element central per determinar la concurrència de les necessitats educatives específiques de l’alumnat, i també desenvolupar procediments més automatitzats i menys “artesanals” de detecció.

En aquest sentit, es proposa un sistema de cribratge a través d’una fórmula basada en el compliment de requisits garantits a partir de llindar de renda o de la suma d’altres condicions socials, i l’ús especialment de la informació disponible en els registres administratius, que permeten acreditar les situacions de desavantatge educatiu, de vegades per mitjà d’avaluacions prèvies ja fetes per professionals de l’àmbit educatiu o social.

En segon lloc, el Síndic recorda que la millora de la detecció ha de venir acompanyada del desplegament intensiu dels instruments previstos en el Decret 11/2021 per garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Un cop feta la detecció, convé garantir que l’alumnat amb necessitats educatives específiques s’escolaritza de manera equilibrada entre els diferents centres de cada zona, mitjançant l’establiment de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques en cada centre de la zona, l’allargament de la vigència de la reserva fins a l’inici de curs i la doble via d’accés al sistema educatiu, de manera que l’alumnat amb necessitats educatives específiques només pugui ser assignat a llocs de reserva abans de l’inici de curs. En aquest sentit, és fonamental garantir la planificació de la reserva com a via exclusiva d’accés al sistema educatiu per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés de preinscripció abans de l’inici de curs.

En tercer lloc, el Síndic també recorda que, prèviament, en funció de la detecció feta, cal determinar les places de reserva de cada zona i centre, amb la voluntat que hi hagi un equilibri entre alumnat detectat i nombre de places. Aquesta adequació de la reserva de places s’ha de fer preferiblement abans d’iniciar el procés de preinscripció, per garantir una informació més ajustada a la realitat per a famílies i centres a l’hora de gestionar aquest procés.

El Síndic demana que s’intensifiquin els esforços per assegurar, en la mesura que sigui possible, la detecció (o la previsió de detecció) d’alumnat abans del procés de preinscripció i per programar l’oferta inicial. En tot cas, per fer un ús efectiu de la reserva com a mecanisme d’escolarització equilibrada, és necessari que el nombre de places reservades a una zona s’ajusti a la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques en aquella mateixa zona, tenint present que, en darrer terme, l’article 25 del Decret 11/2021 preveu que el Departament d’Educació pot modificar l’oferta en acabar la fase de presentació de les sol·licituds de preinscripció per afavorir l'equitat escolar.

En quart lloc, el Síndic recorda la necessitat de no confrontar l’escolarització de l’alumnat vulnerable en determinats centres amb elevada demanda per mitjà de la reserva de places i el fet que una part de l’alumnat preinscrit com a primera opció a les places ordinàries d’aquests centres no hi hagi obtingut plaça.

El procés d’admissió d’alumnat no preveu un dret “absolut” de l’alumnat a escolaritzar-se en el centre sol·licitat en primera opció per les famílies, sinó que l’assignació de plaça depèn de l’oferta disponible de places i també de les preferències manifestades per altres famílies que opten a les mateixes places. L’alumnat ordinari no “competeix” amb l’alumnat vulnerable en l’accés a les places ordinàries, sinó que la concurrència es produeix entre el mateix alumnat ordinari.

A més, el Síndic recorda el deure de les administracions d’utilitzar instruments com la reserva de places per promoure l’escolarització equilibrada i combatre la segregació escolar, perquè aquest fenomen suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions Unides dels drets de l’infant i per la legislació en matèria d’educació. Les polítiques d’escolarització equilibrada d’alumnat tenen importants beneficis tant en termes de cohesió social com en termes d’igualtat d’oportunitats i de millora del rendiment escolar del sistema educatiu.

Cal afegir, a més, que les dades facilitades pel Departament d’Educació al Síndic de Greuges posen de manifest que, malgrat les reduccions de ràtio i l’increment del nombre de places reservades, una part molt significativa de l'alumnat preinscrit als centres continua escolaritzant-se en els centres sol·licitats en primera opció (el 91,6% a P3 i el 89,8% a 1r d’ESO). Malgrat les mesures adoptades per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat, el percentatge d’alumnat escolaritzat en centres sol·licitats en primeres opcions només ha decrescut tres punts percentuals a P3 (del 94,7% el curs 2021/2022 al 91,6% el curs 2022/2023) i dos punts percentuals a 1r d’ESO (del 91,6% el curs 2021/2022 al 89,8% el curs 2022/2023), molt per sota dels increments establerts en la detecció i en l’ús de la reserva.

I finalment, en cinquè lloc, el Síndic també recorda que el Decret 11/2021 també estableix els instruments per millorar el finançament dels centres per atendre la diversitat i garantir la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignat a una plaça escolar, i que l’assignació de plaça ha de comportar la concessió d’un ajut econòmic a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, de manera que les barreres econòmiques actualment existents haurien de quedar eliminades per a aquest alumnat.

En aquest sentit, el Síndic demana al Departament d’Educació que desplegui amb diligència la convocatòria d’ajuts econòmics als centres per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, vinculats a la detecció i l’accés per reserva.

Aquests ajuts, d’un import calculat a partir de l’informe sobre el cost de la plaça escolar elaborat en el marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya (Síndic de Greuges, 2020), que ja està establert en la memòria econòmica del Decret, han de garantir l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres educatius amb accés gratuït a les activitats complementàries, les sortides i els serveis escolars bàsics.

Rafael Ribó i M. Jesús Larios, adjunta per a la defensa dels drets dels infants i adolescents, compareixeran en la sessió prevista a la Comissió del Síndic per al debat de l'Informe del Síndic de Greuges sobre la implantació del Pacte contra la segregació escolar (15.00 h). L’informe va ser lliurat al Parlament el 3 de març de 2022.

Tornar