Notícies

La síndica demana més equilibri entre l’oferta i la demanda de l’FP per prevenir el fracàs escolar prematur

04/10/2022

foto (c) Pixabay

El desajustament actual entre l’oferta i la demanda aboca molts alumnes a l’abandonament prematur dels estudis

A més de 3.700 persones no se’ls ha assignat plaça als cicles fins al 21 de setembre, quan el curs ja havia començat

Cal ampliar la condició d’alumnat amb prioritat en l’accés com a mínim als menors de divuit anys que no han completat ensenyaments secundaris postobligatoris

La setmana passada va finalitzar la segona volta del procés d’assignació de les places dels cicles formatius de grau mitjà (CFGM), i les dades del Departament d’Educació mostren que 638 persones no han pogut accedir a la formació que desitjaven. Tot i que prop de 35.000 alumnes han iniciat un CFGM el curs 2022/2023, la síndica recorda que la Llei d’educació estableix el deure de l’Administració de garantir l’accés de qualsevol persona que ho desitgi a aquests ensenyaments de formació professional.

Un any més, el procés d’assignació de places mostra que hi ha un cert desequilibri entre l’oferta de cicles existents i les demandes i necessitats que tenen els futurs alumnes, de manera que més de 600 persones no han obtingut plaça al cicle de grau mitjà que havien sol·licitat, tot i haver-hi vacants en d’altres. Davant d’aquest fet, la síndica insisteix en la necessitat que de cara al futur es continuï avançant el màxim possible en aquest reajustament de l’oferta perquè, en cas contrari, es podria abocar aquests joves a l’abandonament escolar prematur. Tot i que han millorat en els darrers anys, les xifres d’abandonament prematur del sistema educatiu a Catalunya (14,8%) són superiors a les de la resta de l’Estat (13,3%) i a les d’Europa (9,27%), i, davant d’aquest fet, la síndica considera que els CFGM poden ser una bona eina per combatre’l.

Davant els desajustaments dels anys anteriors, el Departament d’Educació va modificar els criteris i aquest any ha prioritzat l’accés a aquests cicles de l’alumnat amb continuïtat d’escolarització (alumnes de 4t d’ESO, alumnes d’FP de grau bàsic i alumnes que han superat enguany el curs específic d’accés –CAM– o la prova d’accés i que són menors de divuit anys). Aquesta priorització pot deixar fora joves menors de divuit anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o que estan escolaritzats en ensenyaments postobligatoris que no els satisfan.

En aquest context, la institució del Síndic de Greuges ha rebut queixes de persones que no provenen de l’ESO, per exemple, que se senten discriminades perquè no han tingut prioritat en l’accés. Entre les persones sense prioritat en l’accés hi ha els joves menors de divuit anys que en cursos precedents van abandonar prematurament el sistema educatiu perquè no van poder accedir a un dels cicles formatius que volien. A criteri de la institució, cal que com a mínim els joves menors de divuit anys passin a tenir prioritat en l’accés, atès que són un col·lectiu vulnerable que necessita una protecció especial.

Diversos alumnes sense prioritat en l’accés també han presentat queixes a la institució perquè la data d’assignació de les places de CFGM en segona volta ha estat el 21 de setembre, quan ja s’havia iniciat el curs escolar. Segons les dades del Departament, això ha afectat finalment 3.785 alumnes. Davant d’aquest fet, la síndica demana que s’incorporin els canvis necessaris perquè tot l’alumnat preinscrit disposi de la plaça abans de l’inici del curs.

El 30 de juliol de l’any passat el Síndic de Greuges ja va emetre una resolució relativa a la manca d’oferta suficient de cicles formatius de grau mitjà en el procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022.

Tornar