Notícies

“L’experiència d’alguns municipis ens ha demostrat que amb voluntat política els índexs de segregació escolar milloren”

01/03/2023

foto

Tercera reunió de seguiment amb el conseller d’Educació i representants dels municipis del Pacte contra la segregació escolar

El Pacte ha començat a mostrar resultats positius, però cal seguir treballant

S’han d’intensificar els esforços en els municipis amb molta segregació

Cal voluntat per desplegar les mesures pendents

Avui ha tingut lloc una jornada telemàtica de seguiment del Pacte contra la segregació escolar amb els municipis que l'han signat. La jornada, organitzada per la institució del Síndic de Greuges i el Departament d’Educació, ha volgut avaluar especialment el desplegament del Decret 11/2021, el nou decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

El Pacte contra la segregació escolar el van subscriure, a banda del Síndic de Greuges i el Departament d’Educació, els membres de la comunitat educativa i la majoria de municipis de més de 10.000 habitants (116 dels 120 municipis), i més endavant s’hi han anat adherint bona part dels municipis de més de 3.000 habitants (177 en total).

Abans de començar la jornada, la síndica ha volgut tenir unes paraules de record per les bessones de Sallent i de condol per als seus familiars, i ha explicat que la institució també està treballant per esclarir què ha fallat en la detecció d’aquest cas per poder corregir i millorar el tractament d’aquestes situacions de cara al futur.

En relació amb el Pacte, la síndica ha destacat que totes les iniciatives importants han de tenir un seguiment, que és el que permet avaluar el grau de consecució dels objectius prefixats. Per això aquestes reunions són absolutament imprescindibles.

També ha mostrat la seva preocupació per la crisi econòmica que s’albira, que introduirà un nou element de desigualtat al repte dels centres de garantir el desenvolupament educatiu del seu alumnat en condicions d’igualtat d’oportunitats. En aquest context, ha manifestat que evitar la concentració de complexitat educativa en determinats centres és una política efectiva per combatre les conseqüències socials i econòmiques derivades de les crisis.

Amb l'aprovació del Decret 11/2021, s'ha incrementat el paper que tenen els ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, els quals han esdevingut un actor essencial per desplegar amb efectivitat les polítiques de lluita contra aquesta segregació.

La reunió també ha comptat amb la participació del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, que ha volgut posar en valor els resultats aconseguits arran de la signatura del Pacte i ha apel·lat a la necessària col·laboració dels municipis per seguir avançant.

En el transcurs d’aquesta reunió, la institució del Síndic de Greuges, un cop més, ha mostrat el seu compromís amb el Pacte, que s’ha demostrat que és un instrument efectiu per resoldre el problema de la segregació escolar: des de la signatura del Pacte la segregació escolar interna als diferents municipis s’ha reduït més del 28%.

Tot i això, cal seguir treballant perquè encara queda per revertir tres quartes parts dels desequilibris existents, i això passa per abordar de manera decidida dos reptes:

El primer és intensificar els esforços en aquells municipis amb segregació elevada o amb tendència negativa. Dues terceres parts de municipis de més de 5.000 habitants (68%) han reduït els nivells de segregació escolar des de l’aprovació del Pacte, però en una tercera part aquests nivells han augmentat.

Que uns municipis millorin els indicadors i altres no es deu, en part, a factors aliens a la política educativa, com ara els nivells de segregació residencial, però també a factors relacionats amb dèficits de desplegament de les polítiques d’escolarització equilibrada d’alumnat. Així, alguns exemples (Banyoles, Ripoll, Tàrrega, Vic, Olot...) mostren com la voluntat política d’aprofitar els instruments disponibles permet reduir els índex de segregació. Per aquest motiu, la síndica proposa millorar la monitorització del desplegament del Pacte i del Decret 11/2021 a escala local, la formació de les persones responsables en el territori, fonamentalment inspectors o inspectores d’educació, regidors o regidores d’educació i personal tècnic municipal, i l’acompanyament d’aquestes persones en la implementació i utilització efectiva dels diversos instruments disponibles.

També demana promoure els pactes locals per a l'escolarització equilibrada d'alumnat, ja que són pocs els municipis que els tenen formalment constituïts (el 87% dels municipis de més de 10.000 habitants no en tenen), quan són una eina que pot ser qualificada de bona pràctica, en el sentit que se’n deriva un reconeixement del problema i també mesures més o menys extenses, més o menys detallades, per combatre aquest fenomen.

El segon repte és desplegar amb decisió les mesures previstes que encara estan pendents de desplegar. Entre aquestes mesures, hi ha la revisió de les zonificacions escolars, la millora de l'escolarització equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques i la millora del finançament dels centres.

El Decret 11/2021 preveu la revisió dels models de zonificació escolar, per garantir que tenen heterogeneïtat social interna. Només un 5,4% dels municipis han modificat les zones educatives arran de l’aprovació d’aquest decret.

Encara hi ha dèficits en l'ús de la reserva de places, que és el principal instrument actualment disponible, especialment dèficits en la determinació del nombre de places reservades i dèficits d'actuacions específiques d'acompanyament de l'alumnat amb necessitats educatives específiques a aquesta reserva en el procés d’admissió. A I3, per exemple, tot i que s’ha millorat, encara hi ha un 41% de l’alumnat amb aquestes característiques que no s’escolaritza en el centre que caldria per evitar desequilibris en l’escolarització.

Una de les mesures que estan menys avançades té a veure amb el finançament dels centres. Els compromisos associats al finançament dels centres previstos en el Pacte no s’han complert. Els ajuts previstos en el Decret 11/2021 encara no s’han transferit, tot i que s’ha previst fer-ho durant el curs 2022/2023 només per a l’alumnat d'I3 i 1r d’ESO.

En aquest punt, també s’ha volgut destacar que hi ha nombrosos municipis que han d’acabar de desplegar els instruments de governança del procés d’admissió d’alumnat. Un d'aquests instruments són les taules locals de planificació, integrades pel Departament d’Educació i els ajuntaments, que tenen funcions en aspectes com ara la programació anual de l’oferta educativa, la delimitació de les zones educatives o l’adopció de les mesures específiques establertes en el Decret per a la reducció de la segregació escolar, entre d’altres. Cal posar en relleu que el 64% dels municipis d’entre 5.000 i 10.000 habitants no tenen taules locals de planificació, que el 34% de municipis de més de 10.000 habitants no disposen d’oficina municipal d’escolarització, i que el 36% no tenen unitats de detecció.

Tornar