Notícies

El Govern accepta la petició de la síndica Giménez-Salinas de millorar l’accés a la renda garantida de tota la població en risc d’exclusió social

04/01/2024

foto (c) Unsplash

Drets Socials assumeix el compromís amb la síndica de millorar l’abast de la renda garantida de ciutadania (RGC) entre les persones més desfavorides

La sindicatura havia alertat que moltes d’aquestes persones queden excloses per una aplicació incorrecta del Reglament de l’RGC

L’administració reconeix temps d’espera excessius per ser atès per serveis especialitzats

El Departament de Drets Socials es compromet a fer sessions informatives a totes les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) sobre aspectes rellevants de l’RGC. De manera específica, i atenent la petició de la síndica Giménez-Salinas, en aquestes sessions s’insistirà als professionals dels serveis socials que, si un nucli familiar en risc d’exclusió social imminent no compleix tots els requisits previstos per l’article 11 del Reglament de la renda garantida, cal estudiar si concorren les circumstàncies extraordinàries previstes en els articles 13 i 14 del mateix reglament i, si escau, cal emetre un informe tècnic preceptiu i favorable per sol·licitar les excepcions previstes en aquests articles per a la concessió de l’RGC.

La síndica Giménez-Salinas “valora positivament el compromís adquirit pel Departament de Drets Socials i recorda a l’Administració la necessitat d’utilitzar sempre qualsevol supòsit de la normativa vigent per donar compliment efectiu al dret de la ciutadania a deslliurar-se de les situacions d’exclusió social i gaudir d’una vida digna”.

En opinió de la síndica, “aquest compromís és rellevant perquè pot ajudar a reduir la diferència que hi ha entre les llars que viuen en risc de patir pobresa severa i les que són receptores de l’RGC”. 

D’acord amb les dades de l’Idescat del 2022, a Catalunya el 8 % de la població (632.000 persones) es troben en risc de pobresa severa. Tanmateix, només l’1,5 % del total de la població del país (117.506 persones) va ser receptora (com a titular o beneficiària) de l’RGC, d’acord amb les dades del Departament de Drets Socials.


Detall de l’article 13 i 14 del Reglament de la renda garantida

L’article 13 reconeix el dret a la prestació de la renda garantida quan concorren circumstàncies extraordinàries per al cas de les “persones que no compleixen els requisits establerts però en les quals concorrin circumstàncies extraordinàries per les quals es troben en una situació d’especial necessitat o urgència”. La norma estableix què s’entén per situació d’especial necessitat o urgència (que ha d’estar degudament acreditada mitjançant l’informe tècnic preceptiu i favorable dels serveis socials públics competents i de l’òrgan tècnic de la renda garantida de ciutadania):

[...] qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d’una persona i que li impedeix fer front a les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar a la qual pertany; persones que necessiten una actuació de suport i urgència per causes objectives alienes a la seva voluntat, pels motius següents:

a) Imminència de desnonament o pèrdua de l’habitatge.

b) Violència masclista.

c) Malalties greus sobrevingudes.

d) Risc dels menors d’edat a càrrec.

e) Joves i adolescents en risc d’exclusió social imminent que pugui atemptar contra la seva vida o salut o que pateixin violència o maltractament, per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

f) Persones que són víctimes d’explotació sexual o del tràfic d’éssers humans.

g) Persones amb altres situacions anàlogues que impliquin trobar-se en risc d’exclusió social imminent.

Altrament, l’article 14 del Reglament preveu una altra excepció per als casos en què s’acrediti degudament una situació excepcional, en permetre la concessió, dins d’una mateixa llar, de més d’una prestació d’RGC a més d’una unitat familiar, i durant un termini màxim d’un any. Les circumstàncies excepcionals establertes, en aquest cas, són les següents:

a) Acolliment provisional de familiars de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en casos excepcionals derivats d’una situació d’atur de llarga durada, o tenir a càrrec fills menors d’edat.

b) Situacions derivades de desnonaments.

c) Situacions que s’esdevinguin per violència masclista.

d) Altres situacions que l’òrgan tècnic consideri segons l’excepcionalitat de la urgència social de les persones, a proposta dels serveis socials de referència

Tornar