Eleccions al Parlament 2021

Eleccions al Parlament 2021

El dret de participació política i el dret de vot són drets fonamentals reconeguts en la Constitució i en l'Estatut de Catalunya i protegits per tot l'ordenament jurídic.

En data 15 de gener de 2021, mitjançant  Decret 1/2021, de 15 de gener, pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19, el Govern de la Generalitat va suspendre el procés electoral i va anunciar que s'ajornaven les eleccions fins al 30 de maig. Aquest decret, que va ser suspès  cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant interlocutòria de 21 de gener, ha estat recentment anul·lat pel mateix Tribunal, per la qual cosa en data d'avui es manté la convocatòria d'eleccions per al dia 14 de febrer.

Tota la informació sobre el procés electoral a Catalunya en general i sobre la normativa que regula la funció dels membres de les Meses electorals en particular també la podeu consultar en el portal web parlament2021.cat o en el lloc web de la Junta Electoral Central (JEC).

1. Síntesi de les recomanacions emeses pel Síndic
2. Membres de meses electorals
3. Vot des de l’estranger
4. Vot segur / Vot per correu (sol·licitud presencial i telemàtica)
5. Altres qüestions
6. Informes, resolucions i recomanacions emeses pel Síndic

1. Síntesi de les recomanacions emeses pel Síndic

El Síndic va fer les recomanacions següents:

1. Cal un pacte entre el Govern de Catalunya i el conjunt de les candidatures que concorren a les eleccions sobre les decisions a prendre al voltant de la convocatòria electoral al Parlament de Catalunya i una renúncia explícita a qualsevol ús electoralista.

2. El respecte i la garantia al dret fonamental al sufragi universal i al dret vital a la salut han de presidir la decisió i la gestió de tot el procés electoral, ateses, a més, les condicions de pandèmia

3. Totes les persones amb dret de sufragi actiu han de poder votar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya, però ho han de poder fer sense posar en risc la seva salut ni la salut pública.

4. Cal estendre al màxim totes les mesures que permetin el vot no presencial, especialment per a les persones afectades (contagiades, contactes estrets i vulnerables, principalment). Una mesura imprescindible seria ampliar els terminis per a la sol·licitud del vot postal, de forma compatible amb la mateixa LOREG, amb totes mesures complementàries que fossin necessàries.

5. Qualsevol decisió sobre un ajornament de les eleccions s’ha de fer jurídicament per causa de força major, però haurà d’estar sòlidament fonamentada sobre les dades epidemiològiques presents i previstes per a la jornada electoral i en les mesures efectivament disponibles per garantir el dret de vot per a tota la ciutadania en condicions sanitàries segures. Es recomana considerar la possibilitat d’un ajornament electoral per a un moment que permeti conjugar una situació de davallada epidemiològica amb el desenvolupament de totes les mesures electorals que eixamplin el camp del vot no presencial.

6. En cas d’ajornament de les eleccions, les Corts Generals haurien de dur a terme amb la màxima urgència les reformes pendents de la Llei orgànica de règim electoral general que han de fer possible aquesta contesa electoral i d’altres en un context pandèmic com l’actual. En particular, l’ampliació del vot per correu, l’habilitació d’altres opcions de vot anticipat, incloent-hi el vot electrònic, i la concreció de les causes de possibles ajornaments d’eleccions ja convocades.

Les recomanacions es van traslladar al president del Parlament, als presidents dels grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i a la Junta Electoral Central.

Paral·lelament, el Síndic ha insistit que celebrar-les sense garantir el vot no presencial de les persones contagiades i contactes pot significar un greu perill per a la salut pública, atesa la manca de mecanismes suficients de garantia de seguretat, i considera improbable garantir l’exercici del dret de vot per tothom.

2. Membres de meses electorals

D'acord amb la normativa vigent, els càrrecs de president o de vocal de mesa són obligatoris i el seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

  • Com puc al·legar si considero que hauria d’estar exempt d’estar a la mesa ateses les meves circumstàncies personals? 

Podeu presentar les al·legacions que considereu pertinents per demanar la vostra excusa davant el nomenament com a membre d'una mesa electoral aportant la documentació acreditativa de la circumstància que al·legueu per excusar-vos-en. A aquest efecte, des de la data de la notificació, tots els membres de mesa disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència. En els dos enllaços següents hi trobareu una llista completa de totes les juntes electorals de zona amb les dades de contacte corresponents:

https://www.parlament2021.cat/web/resources/parlament_content/0_administracio_electoral/juntes_electorals/EPC2021_Directori_Juntes_amb_Secretaris-2.pdf

http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/admelectoral/jezona/directorio?comunidad=Catalu%C3%B1a&sIdCCAA=67&template=Jez/JEC_Provincias

  • Quines són les causes d’inelegibilitat?

Les causes que impedeixen l’acceptació del càrrec de vocal o president d’una mesa electoral (titular o suplent), fixades en la Llei electoral general, són les següents:

- Ser candidat a les eleccions

- Tenir la condició d’inelegible segons la llei electoral

A més, les persones designades poden al·legar altres causes, justificades documentalment, (com ara, segons exposeu, el fet de conviure amb persones vulnerables per motius de salut, per exemple) i la JEZ valorarà aquestes circumstàncies abans de resoldre les al·legacions.

En l’enllaç següent hi trobareu, a més, la Instrucció 6/2011, de 28 d’abril, de la Junta Electoral Central, d’interpretació de l’article 27.3 de la Llei orgànica del règim electoral general, sobre impediments i excuses justificades per als càrrecs de president i vocal de les meses electorals (http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/doctrina/instrucciones?packedargs=esinstruccion=true&idacuerdoinstruccion=28832&sPag=1&template=Doctrina%252FJEC_Detalle&total=82)

  • Quin és el procediment un cop presentades les al·legacions?

La JEZ ha de resoldre les al·legacions en el termini de cinc dies i comunicar-ho a la persona interessada.

Un cop resoltes les al·legacions per la JEZ o bé es desestimarà el motiu al·legat i es notificarà definitivament el nomenament a la persona designada o bé s’admetrà l’al·legació, s’excusarà la persona del càrrec, se li notificarà i es designarà un altre membre de mesa, a qui s’emetrà la notificació corresponent. Contra la decisió de la JEZ no es pot recórrer en via administrativa electoral.

Si la persona designada no es pot presentar a les 08.00 hores del dia 14 de febrer, per causa justificada, ha d’avisar al més aviat possible la JEZ corresponent. Si no hi ha causa justificada, el fet de no acudir a la mesa és un delicte sancionat amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

3. Vot des de l’estranger

D'acord amb el calendari electoral que marca la LOREG, els ciutadans de Catalunya residents a l'exterior (cens CERA) i aquells temporalment absents (cens ERTA) podien demanar el vot des de l'exterior (vot pregat) entre el 22 de desembre de 2020 i el 16 de gener de 2021. La Junta Electoral Central va aprovar un acord pel qual, amb caràcter excepcional, s’ampliava el termini per sol·licitar el vot des de l’exterior fins al 19 de gener.

Amb la publicació del Decret 1/2021, de 15 de gener, com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia causada per la COVID, es va deixar sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. Aquest decret, contra el qual s’ha recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ser suspès cautelarment el 19 de gener.

Així doncs, durant quatre dies (entre el 15 i el 19 de gener), la convocatòria d’eleccions va estar suspesa i, per tant, els potencials electors de l'exterior van deixar de dur a terme les gestions adreçades a demanar el vot.

La situació en què es trobava el procediment de sol·licitud de vot des de l’exterior després de l’aprovació del Decret 1/2021 era que els catalans residents a l’estranger encara disposaven de quatre dies per tramitar la seva sol·licitud per poder votar. Avui, però, aquest termini ja ha expirat.

Davant d’aquest fet, amb la voluntat de garantir el dret de sufragi actiu dels ciutadans residents a l’estranger, i dels temporalment absents, el Síndic va demanar a la Junta Electoral Central d’ampliar, com a mínim quatre dies més, el termini per poder demanar el vot des de l'exterior. El termini per sol·licitar el vot des de l’exterior es va ampliar fins al dia 26 de gener.

4. Vot per correu (sol·licitud presencial i telemàtica)

El dret de participació política i el dret de vot són drets fonamentals reconegut en la Constitució i en l'Estatut de Catalunya i protegits per tot l'ordenament jurídic. La Generalitat de Catalunya ha pres totes les mesures recomanades pel PROCICAT perquè les jornades de votació siguin segures.

Totes les persones amb dret de vot poden exercir el seu dret per correu i, a aquest efecte, s'ha habilitat, a banda del sistema ordinari de sol·licitud de vot per correspondència davant les oficines de Correus, la possibilitat de demanar el vot per correu de manera telemàtica, la qual cosa ofereix la possibilitat de votar sense haver de desplaçar-se fora del domicili. En el portal web parlament2021.cat i en les pàgines web de correos.es i de la Junta Electoral Central (JEC) hi podeu trobar tota la informació sobre el vot per correu. També podeu accedir-hi directament mitjançant els enllaços següents:

https://www.parlament2021.cat/ca/preguntes-mes-frequents/modalitats-vot/correu/index.html

https://www.correos.es/es/ca/particulars/per-al-ciutada/vot-per-correu

Sol·licitud de vot per correu de forma telemàtica: https://epostal.correos.es/OV2PREENVWEB/jsp/mioficinavirtual/procelect/homeProcElect.faces?_rap=mov_procesosElectoralesHandler.mostrarVista&cod_proceso=38#!

5. Altres qüestions

  • Encara tinc dubtes...

Si desprès d'haver llegit aquesta informació encara teniu dubtes sobre aquest assumpte, podeu contactar amb el Síndic de Greuges de Catalunya a través dels següents canals: 

Correu electrònic: sindic@sindic.cat

Formulari de queixa: https://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=90

Presencialment (es recomana sol·licitar cita prèvia per telèfon): Pg. Lluís Companys, 7 (Barcelona)

Tel. gratuït: 900 124 124

  • Més informació

www.parlament2021.cat/

www.juntaelectoralcentral.es

6. Informes, resolucions i recomanacions emes pel Síndic

  • Notes de premsa i comunicats:

4/2/2021: El Síndic recorda que cal cenyir-se al que estableix l'ordenament jurídic a la selecció de les persones que han d'ocupar les meses electorals

1/2/2021: Recomanacions del Síndic per minimitzar els riscos per a la salut pública durant la jornada electoral

25.01.2021: El Síndic recorda el perill per a la salut pública que pot ocasionar celebrar les eleccions el 14-F

21.01.2021: El Síndic demana a la JEC d’ampliar el termini per sol·licitar el vot des de l’exterior almenys quatre dies més

13.01.2021: El Síndic i la Comissió independent d’assessorament sobre la garantia del dret de sufragi actiu recomanen de garantir els drets a vot i a la salut davant la consideració d’un ajornament de les eleccions autonòmiques

05.01.2021: El síndic, assessorat per una Comissió d’Experts, recomana el vot no presencial de les persones contagiades per COVID-19 i els seus contactes estrets

23/11/2020: El Síndic apel·la a garantir el dret de vot a través del sufragi universal en temps de pandèmia